Voting Trust Certificate là gì?

9

ĐỊNH NGHĨA của Chứng chỉ Ủy thác Bỏ phiếu

Chứng chỉ ủy thác có quyền biểu quyết là một tài liệu được cấp bởi một quỹ tín thác có thời hạn của một công ty được thành lập để trao quyền kiểm soát biểu quyết tạm thời đối với một công ty cho một hoặc một số cá nhân. Chứng chỉ ủy thác có quyền biểu quyết được cấp cho người sở hữu cổ phiếu để đổi lấy cổ phiếu phổ thông của họ và đại diện cho tất cả các quyền bình thường của cổ đông (ví dụ: nhận cổ tức) ngoại trừ quyền biểu quyết. Thời hạn của chứng chỉ ủy thác có quyền biểu quyết trong nhiều trường hợp từ hai đến năm năm, tại thời điểm đó, cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết được trả lại cho cổ đông.

BẬT XUỐNG Chứng chỉ tin cậy biểu quyết

Chứng chỉ ủy thác biểu quyết cho phép một hoặc một số ít cá nhân, được gọi là ủy viên biểu quyết, giành quyền kiểm soát và đưa ra quyết định liên quan đến công ty mà không bị can thiệp. Đa số cổ đông phải chấp nhận chứng chỉ ủy thác biểu quyết để việc bố trí quyền biểu quyết có hiệu lực. Mục đích thường là để cho phép tổ chức lại khi công ty cần vượt qua thách thức tài chính ngắn hạn. Bằng cách chuyển giao quyền kiểm soát cho một nhóm người được ủy thác, đa số cổ đông bày tỏ sự tin tưởng rằng những người được ủy thác có thể thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn những thay đổi cần thiết để khắc phục tình huống có vấn đề đe dọa lợi ích tài chính của họ trong công ty. Chứng chỉ ủy thác bỏ phiếu phổ biến hơn ở các công ty nhỏ hơn là các công ty lớn hơn, vì việc phát hành chúng cho cổ đông dễ dàng hơn về mặt quản lý và thực tiễn.

Điều khoản của Thỏa thuận ủy thác bỏ phiếu

Các thỏa thuận ủy thác bỏ phiếu phải được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Văn bản pháp lý sẽ bao gồm, trong số các điều khoản khác, thời hạn của thỏa thuận; quyền của cổ đông (ngoài quyền biểu quyết); thủ tục trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể công ty; và nhiệm vụ và quyền của người được ủy thác. Một điều khoản khác trong hợp đồng là khoản bồi thường cho người được ủy thác, mà theo tiêu chuẩn thường là không có, trừ khi đa số cổ đông cho phép một số tiền danh nghĩa.

Nguồn tham khảo: investmentopedia