Vostro Account là gì?

31

Tài khoản Vostro là gì?

Tài khoản vostro là tài khoản mà ngân hàng đại lý nắm giữ thay mặt cho một ngân hàng khác. Các tài khoản này là một khía cạnh thiết yếu của ngân hàng đại lý, trong đó ngân hàng nắm giữ tiền đóng vai trò giám sát hoặc quản lý tài khoản của một đối tác nước ngoài. Ví dụ: nếu một công ty bảo hiểm nhân thọ Tây Ban Nha tiếp cận một ngân hàng Hoa Kỳ để quản lý quỹ thay mặt công ty bảo hiểm nhân thọ Tây Ban Nha, thì tài khoản được ngân hàng mẹ coi là tài khoản vostro của công ty bảo hiểm.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tài khoản vostro là một phần thiết yếu của ngân hàng đại lý, trong đó ngân hàng nước ngoài đóng vai trò là đại lý cung cấp dịch vụ tài chính thay mặt ngân hàng trong nước.
  • Vostro là một từ Latinh có nghĩa là “của bạn”, giống như trong “tài khoản của bạn .
  • Tài khoản Vostro cho phép các ngân hàng trong nước cung cấp các dịch vụ ngân hàng quốc tế cho khách hàng của họ, những người có nhu cầu ngân hàng toàn cầu.
  • Các dịch vụ tài khoản Vostro bao gồm thực hiện chuyển khoản ngân hàng, thực hiện các giao dịch ngoại hối, cho phép gửi và rút tiền, và xúc tiến thương mại quốc tế.

Tìm hiểu tài khoản Vostro

Tài khoản vostro được thành lập để cho phép ngân hàng đại lý nước ngoài làm đại lý hoặc cung cấp dịch vụ làm trung gian cho ngân hàng trong nước. Các dịch vụ này bao gồm thực hiện chuyển khoản ngân hàng, rút tiền và gửi tiền cho khách hàng ở các quốc gia mà ngân hàng trong nước không có sự hiện diện thực tế.

Ngân hàng đại lý nước ngoài cũng có thể thực hiện các dịch vụ ngân quỹ, thực hiện các giao dịch ngoại hối và xúc tiến thương mại quốc tế thay cho ngân hàng trong nước. Ngân hàng đại lý tính phí ngân hàng trong nước đối với các dịch vụ liên quan đến tài khoản vostro.

Các ngân hàng nhỏ trong nước thiếu nguồn nhân lực và tài chính đôi khi sử dụng dịch vụ của các ngân hàng đại lý lớn hơn ở nước ngoài như một phương thức kinh tế để phục vụ khách hàng có nhu cầu ngân hàng toàn cầu.

Tài khoản Vostro so với Tài khoản Nostro

Thuật ngữ vostro, được dịch từ tiếng Latinh, có nghĩa là “của bạn”, như trong tài khoản của bạn. Theo quan điểm của ngân hàng đại lý nước ngoài, các khoản tiền được giữ thay mặt cho các ngân hàng khác được gọi là tài khoản vostro và được tính bằng đồng nội tệ .

Từ quan điểm của các ngân hàng trong nước, tiền gửi tại các ngân hàng đại lý được gọi là tài khoản nostro. Nostro, được dịch từ tiếng Latinh, có nghĩa là “của chúng tôi”, như trong tài khoản của chúng tôi. Các tài khoản Nostro được tính bằng ngoại tệ của ngân hàng đại lý.

Tài khoản Vostro trong mối quan hệ đại lý

Đối với hầu hết các ngân hàng, chi phí xây dựng các chi nhánh thực tế ở mọi quốc gia mà khách hàng của họ có thể cần đến các dịch vụ ngân hàng là rất cao. Một giải pháp là các ngân hàng trong nước có thể thực hiện các thỏa thuận quan hệ đại lý với các ngân hàng đại lý để giao dịch kinh doanh cho khách hàng đang đi du lịch, sinh sống ở nước ngoài hoặc chủ sở hữu các công ty hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Với tư cách là đại lý của ngân hàng trong nước, ngân hàng đại lý được uỷ quyền thực hiện một số giao dịch tài chính đã thoả thuận, đóng vai trò là người uỷ thác trong quan hệ.

Tài khoản Vostro trong mối quan hệ trung gian

Khi các khoản tiền được chuyển giữa một ngân hàng trong nước và một ngân hàng nước ngoài không có mối quan hệ trực tiếp, một ngân hàng đại lý đóng vai trò là trung gian tài chính trong giao dịch. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền, người khởi tạo chuyển khoản sẽ gửi số tiền chuyển khoản cộng với phí áp dụng vào tài khoản vostro do ngân hàng đại lý thay mặt giữ. Ngân hàng đại lý khấu trừ phí và số tiền chuyển khoản từ tài khoản vostro và thực hiện chuyển khoản trong nước đến ngân hàng nhận.

Ví dụ về tài khoản Vostro

Với mối quan hệ tài khoản vostro, khách hàng của ngân hàng trong nước có thể đi bộ vào văn phòng của ngân hàng đại lý để rút hoặc gửi tiền. Ví dụ, để xử lý giao dịch rút tiền của khách hàng tại ngân hàng đại lý, ngân hàng trong nước sẽ khấu trừ số tiền rút cộng với bất kỳ khoản phí nào từ tài khoản của khách hàng và thực hiện chuyển khoản vào tài khoản vostro do ngân hàng đại lý nắm giữ. Các khoản tiền được chuyển đổi sang nội tệ, được khấu trừ từ tài khoản vostro và được thanh toán cho khách hàng của ngân hàng trong nước, trừ đi các khoản phí áp dụng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia