Unqualified Opinion là gì?

30

Ý kiến không đủ tiêu chuẩn là gì?

Ý kiến không đủ điều kiện là đánh giá của kiểm toán viên độc lập rằng báo cáo tài chính của công ty được trình bày hợp lý và hợp lý, không có bất kỳ ngoại lệ nào được xác định và tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Ý kiến không đủ điều kiện có nghĩa là kiểm toán viên độc lập đã đánh giá báo cáo tài chính của công ty là hợp lý và được trình bày một cách thích hợp.
  • Ý kiến không có cơ sở là loại phổ biến nhất được đưa ra bởi các kiểm toán viên.
0:57

Ý kiến không đủ tiêu chuẩn là gì?

Hiểu ý kiến không đủ điều kiện

Một ý kiến không đủ tiêu chuẩn về bản chất là một báo cáo sạch. Nó cho thấy kiểm toán viên hài lòng với báo cáo tài chính của công ty. Đây là loại ý kiến mà hầu hết các công ty mong đợi nhận được từ một kiểm toán viên độc lập và trấn an các nhà đầu tư trong công ty rằng thông tin tài chính mà họ đưa ra được trình bày một cách chính xác và công bằng.

Ý kiến không đủ tiêu chuẩn là loại ý kiến phổ biến nhất được đưa ra trong báo cáo của kiểm toán viên. Giống như bất kỳ ý kiến nào của kiểm toán viên, nó không đánh giá tình hình tài chính thực tế của công ty hoặc giải thích dữ liệu tài chính. Nó chỉ đơn giản chỉ ra rằng kiểm toán viên độc lập đã nhìn thấy đủ thông tin để kết luận rằng báo cáo tài chính của công ty tuân thủ GAAP và trình bày một cách công bằng tình hình tài chính của công ty trong khung thời gian đã nêu. Nó được ban hành khi kiểm toán viên tin rằng tất cả các thay đổi, chính sách kế toán, việc áp dụng và ảnh hưởng của chúng đã được công bố chính xác.

Ý kiến không đủ điều kiện so với ý kiến khác

Kiểm toán viên có thể đưa ra bốn loại ý kiến cơ bản:

  • Ý kiến không chất lượng
  • Ý kiến đủ điều kiện
  • Ý kiến bất lợi
  • Từ chối trách nhiệm của dư luận.

Với ý kiến đủ điều kiện, kiểm toán viên đã xác định có vấn đề trọng yếu liên quan đến chính sách kế toán – nhưng vấn đề không làm sai lệch tình hình tài chính thực tế. Kiểm toán viên thường đủ điều kiện cho các báo cáo với các tuyên bố như “ngoại trừ các điều chỉnh sau đây”, khi họ không có đủ thông tin để xác minh các khía cạnh nhất định của các giao dịch và báo cáo đang được kiểm toán.

Các ý kiến đủ điều kiện cũng có thể được đưa ra nếu báo cáo tài chính sai lệch so với GAAP hoặc có sự công bố không đầy đủ. Kiểm toán viên có thể báo cáo ý kiến bất lợi nếu họ cho rằng báo cáo tài chính không phản ánh chính xác tình hình tài chính của công ty. Họ cũng có thể đưa ra ý kiến từ chối trách nhiệm nếu họ không thể đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính vì có điều gì đó đã ngăn cản họ thu thập đủ thông tin.

Nguồn tham khảo: investmentopedia