Unlisted Trading Privileges (UTP) là gì?

17

Đặc quyền giao dịch không công khai (UTP) là gì?

Đặc quyền giao dịch không công khai (UTP) đề cập đến các quy trình xung quanh việc giao dịch chứng khoán không bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu nhất định để được giao dịch trên một sàn giao dịch. Quy định cho UTP được nêu chi tiết trong Đạo luật về đặc quyền giao dịch không công khai năm 1994.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đặc quyền giao dịch chưa niêm yết (UTP) đề cập đến các quy tắc liên quan đến giao dịch chứng khoán không đáp ứng các yêu cầu để niêm yết trên sàn giao dịch.
  • Tại Hoa Kỳ, quy định đối với giao dịch không niêm yết được nêu trong Đạo luật Đặc quyền Giao dịch Không niêm yết năm 1994, một bản sửa đổi cho Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.
  • Cổ phiếu chưa niêm yết bao gồm cổ phiếu không cần kê đơn như cổ phiếu penny hoặc cổ phiếu của các công ty tư nhân.
  • Với UTP, cổ phiếu của một công ty có thể được giao dịch trên một sàn giao dịch mặc dù công ty đó chưa đáp ứng các yêu cầu bổ sung của sàn giao dịch cụ thể đó.

Hiểu về các đặc quyền giao dịch không công khai (UTP)

UTP được phát triển để giúp tăng tính thanh khoản của chứng khoán trên các thị trường không bao gồm các sàn giao dịch đã đăng ký. UTP cung cấp cho các công ty nhất định khả năng giao dịch trên một sàn giao dịch mà không cần đáp ứng các yêu cầu bổ sung cần thiết cho mỗi sàn giao dịch chứng khoán quốc gia mà họ chọn niêm yết bảo mật của mình. Trường hợp phổ biến nhất của giao dịch không niêm yết xảy ra với cổ phiếu không cần kê đơn (OTC), còn được gọi là tờ màu hồng, có thể bao gồm các cổ phiếu penny.

Trước đây, UTP được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) thông qua một quy trình đăng ký. Tuy nhiên, Quốc hội vào năm 1994 đã ban hành Đạo luật Đặc quyền Giao dịch Không công khai, đạo luật này đã thay đổi các thủ tục đối với UTP. Các điều khoản mới yêu cầu công ty cung cấp một đợt phát hành chứng khoán và sàn giao dịch nơi chứng khoán được giao dịch, phải làm việc cùng nhau để đạt được ủy quyền cho UTP từ SEC.

Đạo luật đặc quyền giao dịch không công khai năm 1994

Đạo luật Đặc quyền Giao dịch Không niêm yết đã sửa đổi Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đóng vai trò là luật điều chỉnh chính đối với các yêu cầu đối với giao dịch chứng khoán trên thị trường thứ cấp ở Hoa Kỳ.

Các điều khoản của Đạo luật Đặc quyền Giao dịch Không công bố được nêu chi tiết trong Bộ luật Hoa Kỳ Tiêu đề 15, Mục 78 (l) (f). Luật này cho phép bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào mở rộng UTP cho bất kỳ công ty nào đáp ứng các quy định cụ thể được nêu chi tiết trong Đạo luật. Công ty phải hoàn toàn tuân thủ các quy định trước phần (f) của Đạo luật Chứng khoán năm 1934, thảo luận về các tiêu chuẩn cần thiết để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán quốc gia.

Đạo luật Đặc quyền Giao dịch Không niêm yết năm 1994 được phát triển dựa trên các nguyên tắc nhằm tăng cường giao dịch thị trường công bằng và hiệu quả cũng như các biện pháp bảo vệ cho tất cả các bên liên quan. Do đó, tất cả các quyết định xung quanh UTP đều tìm cách cân nhắc và duy trì một số nguyên tắc nhất định.

Các điều khoản chính của Đạo luật UTP bao gồm:

  • Một sàn giao dịch có thể cung cấp UTP cho một bảo mật được niêm yết trên một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia khác tuân theo các yêu cầu của sàn giao dịch đó.
  • Việc mở rộng UTP phải được SEC chấp thuận, có thể tích hợp một số yêu cầu bổ sung nhất định.
  • SEC có quyền thu hồi và phục hồi UTP trên một sàn giao dịch.

Nguồn tham khảo: investmentopedia