Universal Market Integrity Rules (UMIR) là gì?

19

Các Quy tắc Toàn vẹn Thị trường Chung (UMIR) là gì?

Quy tắc Toàn vẹn Thị trường Chung (UMIR) là một bộ quy tắc điều chỉnh các hoạt động giao dịch ở Canada. Các quy tắc này được đặt ra bởi một cơ quan quản lý độc lập, Tổ chức Quản lý Công nghiệp Đầu tư của Canada (IIROC). UMIR được thành lập để thúc đẩy thị trường công bằng, bình đẳng và hiệu quả. Trước khi UMIR hình thành, mỗi sàn giao dịch cá nhân chịu trách nhiệm điều chỉnh các hoạt động giao dịch của mình. Bằng cách làm cho các thông lệ này trở nên phổ biến, các sàn giao dịch của Canada đảm bảo sự công bằng bình đẳng và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư vào tất cả các sàn giao dịch.

Hiểu các Quy tắc Toàn vẹn Thị trường Chung (UMIR)

IIROC xác định UMIR. IIROC là một tổ chức tự quản quốc gia giám sát tất cả các đại lý đầu tư và giao dịch trên thị trường nợ và thị trường cổ phiếu ở Canada. IIROC viết các quy tắc đặt ra các tiêu chuẩn ngành đầu tư và quản lý cao như UMIR, sàng lọc tất cả các cố vấn đầu tư do các công ty do IIROC quản lý tuyển dụng, đánh giá việc tuân thủ tài chính của các công ty và đặt ra các yêu cầu về vốn tối thiểu để các công ty có đủ vốn cho hoạt động kinh doanh. Việc giám sát này làm giảm số lượng các vụ phá sản do sử dụng đòn bẩy quá mức và các hoạt động kinh doanh rủi ro.

Đánh giá tuân thủ IIROC

IIROC tiến hành đánh giá tuân thủ để kiểm tra xem các công ty có giám sát đúng cách việc xử lý tài khoản khách hàng hay không và các lời khuyên và giao dịch có phản ánh phù hợp các nhu cầu và hướng dẫn của khách hàng hay không. Các cố vấn được IIROC chấp thuận phải tuân theo các quy tắc phù hợp và “biết khách hàng của bạn” bằng cách quen thuộc với tình hình tài chính, nhu cầu đầu tư, mục tiêu, kinh nghiệm đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng. IIROC thực hiện giao dịch tiến hành đánh giá tuân thủ để kiểm tra các thủ tục bàn giao dịch của các công ty kinh doanh. Các đánh giá đánh giá liệu các thủ tục tại bàn giao dịch có tuân thủ (UMIR) và luật chứng khoán hiện hành của tỉnh hay không.

Giám sát thị trường IIROC

IIROC khảo sát thị trường và phân tích giao dịch để đảm bảo rằng giao dịch tuân thủ UMIR và luật chứng khoán hiện hành của tỉnh. IIROC chịu trách nhiệm xác định các hành vi sai trái của các đại lý hoặc công ty, những người được phê duyệt và những người tham gia thị trường khác và đưa ra các thủ tục kỷ luật như phạt tiền, đình chỉ và cấm vĩnh viễn hoặc chấm dứt hợp đồng đối với các cá nhân và công ty. Số tiền thu được từ tiền phạt và các khoản thanh toán được thêm vào quỹ hạn chế của IIROC và được áp dụng cho các khoản chi vốn cho các vấn đề pháp lý, các dự án giáo dục của nhà đầu tư và ngành, và các mục đích sử dụng khác được phép theo Lệnh công nhận của IIROC.

Theo Sở giao dịch chứng khoán Canada (CSE), các nhà giao dịch là thành viên có thành tích tốt với IIROC và cũng đã đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán Canada có thể đăng ký để có quyền truy cập giao dịch trên CSE.

IIROC thỉnh thoảng sửa đổi các quy tắc của UMIR. Ví dụ, vào năm 2015, IIROC đã đề xuất sửa đổi các quy tắc sau đề xuất của Cơ quan Quản lý Chứng khoán Canada (CSA) để làm rõ việc giải thích một lệnh được bảo vệ. CSA đã đề xuất rằng các đơn đặt hàng thực hiện chậm trễ xử lý đơn đặt hàng có hệ thống, hoặc “tăng tốc”, sẽ không được coi là các đơn đặt hàng được bảo vệ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia