Trading Account là gì?

29

Tài khoản giao dịch là gì?

Tài khoản giao dịch có thể là bất kỳ tài khoản đầu tư nào có chứa chứng khoán, tiền mặt hoặc các khoản nắm giữ khác. Thông thường nhất, tài khoản giao dịch đề cập đến tài khoản chính của một nhà giao dịch trong ngày. Các nhà đầu tư này có xu hướng mua và bán tài sản thường xuyên, thường trong cùng một phiên giao dịch và do đó tài khoản của họ phải tuân theo các quy định đặc biệt. Các tài sản được giữ trong tài khoản giao dịch được tách biệt với các tài khoản khác có thể là một phần của chiến lược mua và giữ dài hạn.

1:10

Tài khoản giao dịch

Khái niệm cơ bản về tài khoản giao dịch

Tài khoản giao dịch có thể chứa chứng khoán, tiền mặt và các phương tiện đầu tư khác giống như bất kỳ tài khoản môi giới nào khác. Thuật ngữ này có thể mô tả nhiều loại tài khoản, bao gồm cả tài khoản hưu trí được hoãn thuế. Tuy nhiên, nói chung, tài khoản giao dịch được phân biệt với các tài khoản đầu tư khác bằng mức độ hoạt động, mục đích của hoạt động đó và rủi ro mà nó liên quan. Hoạt động trong tài khoản giao dịch thường cấu thành giao dịch trong ngày. Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính (FINRA) định nghĩa giao dịch trong ngày là việc mua và bán một chứng khoán trong cùng một ngày trong một tài khoản ký quỹ. FINRA định nghĩa các nhà giao dịch theo ngày mẫu là những nhà đầu tư đáp ứng hai tiêu chí sau:

  • Các nhà giao dịch thực hiện giao dịch ít nhất bốn ngày (mua và bán cổ phiếu hoặc bán một loại cổ phiếu và đóng vị thế bán đó trong cùng một ngày) trong năm ngày tuần.
  • Các nhà giao dịch có hoạt động giao dịch trong ngày chiếm hơn 6% tổng hoạt động của họ trong cùng tuần đó.

Các công ty môi giới cũng có thể xác định khách hàng là người giao dịch trong ngày dựa trên hoạt động kinh doanh trước đó hoặc một kết luận hợp lý khác. Các công ty này sẽ cho phép khách hàng mở tài khoản tiền mặt hoặc tài khoản ký quỹ, nhưng các nhà giao dịch hàng ngày thường chọn ký quỹ cho tài khoản giao dịch. FINRA thực thi các yêu cầu ký quỹ đặc biệt đối với các nhà đầu tư mà tổ chức này coi là các nhà giao dịch theo ngày mẫu.

Việc mở tài khoản giao dịch yêu cầu một số thông tin cá nhân tối thiểu nhất định, bao gồm số an sinh xã hội và chi tiết liên hệ. Công ty môi giới của bạn có thể có các yêu cầu khác tùy thuộc vào khu vực pháp lý và chi tiết kinh doanh của nó.

Yêu cầu ký quỹ FINRA đối với tài khoản giao dịch

Yêu cầu bảo trì đối với tài khoản giao dịch theo ngày mẫu cao hơn đáng kể so với yêu cầu của giao dịch không theo mẫu. Các yêu cầu cơ bản của tất cả các nhà đầu tư ký quỹ được nêu trong Quy định của Hội đồng Dự trữ Liên bang T. FINRA bao gồm các yêu cầu bảo trì bổ sung đối với các nhà giao dịch trong ngày theo Quy tắc 4210. Các nhà giao dịch trong ngày phải duy trì mức vốn chủ sở hữu cơ bản là 25.000 đô la hoặc 25 phần trăm giá trị chứng khoán, tùy theo mức nào cao hơn. Nhà kinh doanh được phép có một sức mua lớn hơn gấp bốn lần bất kỳ mức nào vượt quá yêu cầu tối thiểu đó. Vốn chủ sở hữu trong tài khoản phi giao dịch không đủ điều kiện cho phép tính này. Một nhà giao dịch không đáp ứng các yêu cầu này sẽ nhận được một cuộc gọi ký quỹ từ nhà môi giới của họ và giao dịch sẽ bị hạn chế nếu cuộc gọi không được thực hiện trong vòng năm ngày.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tài khoản giao dịch là tài khoản đầu tư. Tuy nhiên, đối với hầu hết các phần, nó đề cập đến một tài khoản được sử dụng để giao dịch chứng khoán.
  • Tài khoản giao dịch yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân và có các yêu cầu ký quỹ tối thiểu do FINRA đặt ra.

Nguồn tham khảo: investmentopedia