Return on Net Assets (RONA) là gì?

17

Tỷ suất sinh lợi trên tài sản ròng (RONA) là gì?

Tỷ suất sinh lời trên tài sản ròng (RONA) là thước đo hiệu quả hoạt động tài chính được tính bằng lợi nhuận ròng chia cho tổng tài sản cố định và vốn lưu động ròng. Lợi nhuận ròng còn được gọi là thu nhập ròng.

Tỷ lệ RONA cho thấy một công ty và ban lãnh đạo của nó đang triển khai tài sản theo những cách có giá trị kinh tế tốt như thế nào; kết quả tỷ lệ cao cho thấy ban lãnh đạo đang vắt kiệt thu nhập hơn từ mỗi đô la đầu tư vào tài sản. RONA cũng được sử dụng để đánh giá mức độ hoạt động của một công ty so với những công ty khác trong ngành.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ suất sinh lời trên tài sản ròng (RONA) so sánh lợi nhuận ròng của một công ty với tài sản ròng của nó để cho biết nó sử dụng những tài sản đó tốt như thế nào để tạo ra thu nhập.
  • Tỷ lệ RONA cao cho thấy ban lãnh đạo đang sử dụng tối đa tài sản của công ty.
  • Thu nhập ròng và tài sản cố định có thể được điều chỉnh cho các khoản mục bất thường hoặc không định kỳ để đạt được kết quả tỷ lệ chuẩn hóa.

Công thức thu nhập trên tài sản ròng là

R O N Một = Lợi nhuận ròng (Tài sản cố định + N W C ) N W C = Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn ở đâu: R O N Một = Tỷ suất sinh lời trên tài sản ròng begin {align} & RONA = frac { text {Lợi nhuận ròng}} { text {(Tài sản cố định} + NWC)} & NWC = text {Tài sản Hiện tại} – text {Nợ ngắn hạn} & textbf {where:} & RONA = text {Tỷ suất sinh lời trên tài sản ròng} & NWC = text {Vốn lưu động ròng} end {align}

R O N A = (Tài sản cố định + N W C ) Lợi nhuận ròng N W C = Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn trong đó: R O N A = Tỷ suất sinh lời trên tài sản ròng

Cách tính RONA

Ba thành phần của RONA là thu nhập ròng, tài sản cố định và vốn lưu động ròng. Thu nhập ròng được tìm thấy trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và được tính bằng doanh thu trừ chi phí liên quan đến việc sản xuất hoặc bán sản phẩm của công ty, chi phí hoạt động như tiền lương và điện nước quản lý, chi phí lãi vay liên quan đến nợ và tất cả các chi phí khác.

Tài sản cố định là tài sản hữu hình được sử dụng trong sản xuất, chẳng hạn như bất động sản và máy móc, và không bao gồm lợi thế thương mại hoặc tài sản vô hình khác được ghi trên bảng cân đối kế toán. Vốn lưu động ròng được tính bằng cách lấy tài sản lưu động trừ đi các khoản nợ ngắn hạn của công ty. Điều quan trọng cần lưu ý là các khoản nợ dài hạn không phải là một phần của vốn lưu động và không được trừ ở mẫu số khi tính vốn lưu động cho tỷ suất sinh lời trên tài sản ròng.

Đôi khi, các nhà phân tích thực hiện một vài điều chỉnh đối với đầu vào của công thức tỷ lệ để làm mịn hoặc chuẩn hóa kết quả, đặc biệt là khi so sánh với các công ty khác. Ví dụ: hãy xem xét rằng số dư tài sản cố định có thể bị ảnh hưởng bởi một số loại khấu hao nhanh, trong đó có thể loại bỏ tới 40% giá trị của một tài sản trong năm đầu tiên triển khai.

Ngoài ra, bất kỳ sự kiện quan trọng nào dẫn đến một khoản lỗ lớn hoặc thu nhập bất thường đều phải được điều chỉnh ra khỏi thu nhập ròng, đặc biệt nếu đây là những sự kiện diễn ra một lần. Tài sản vô hình như lợi thế thương mại là một khoản mục khác mà các nhà phân tích đôi khi loại bỏ khỏi tính toán, vì nó thường chỉ đơn giản là bắt nguồn từ một vụ mua lại chứ không phải là một tài sản được mua để sử dụng cho việc sản xuất hàng hóa, chẳng hạn như một thiết bị mới.

RONA nói gì với bạn?

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ròng (RONA) so sánh thu nhập ròng của một công ty với tài sản của công ty đó và giúp các nhà đầu tư xác định công ty đang tạo ra lợi nhuận từ tài sản của mình như thế nào. Thu nhập của một công ty càng cao so với tài sản của nó, thì công ty đó càng triển khai hiệu quả những tài sản đó. RONA là một số liệu đặc biệt quan trọng đối với các công ty thâm dụng vốn, có tài sản cố định là thành phần tài sản chính của họ.

Trong lĩnh vực sản xuất thâm dụng vốn, RONA cũng có thể được tính như sau:

Tỷ suất sinh lợi trên tài sản ròng = Doanh thu nhà máy Chi phí Tài sản ròng text {Lợi tức trên Tài sản ròng} = frac { text {Doanh thu thực vật} – text {Chi phí}} { text {Tài sản ròng}}

Tỷ suất sinh lời trên tài sản ròng = Tài sản ròng Doanh thu nhà máy Chi phí

Diễn giải lợi tức trên tài sản ròng

Tỷ suất sinh lời trên tài sản ròng càng cao thì hiệu quả hoạt động lợi nhuận của công ty càng tốt. RONA cao hơn có nghĩa là công ty đang sử dụng tài sản và vốn lưu động một cách hiệu quả và hiệu quả, mặc dù không có phép tính nào nói lên toàn bộ câu chuyện về hoạt động của công ty. Tỷ suất sinh lời trên tài sản ròng chỉ là một trong nhiều tỷ lệ được sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty.

Nếu mục đích của việc tính toán là để tạo ra viễn cảnh dài hạn về khả năng tạo ra giá trị của công ty, thì các chi phí bất thường có thể được cộng trở lại vào con số thu nhập ròng. Ví dụ: nếu một công ty có thu nhập ròng là 10 triệu đô la nhưng phát sinh một khoản chi phí bất thường là 1 triệu đô la, thì con số thu nhập ròng có thể được điều chỉnh lên đến 11 triệu đô la. Việc điều chỉnh này cung cấp một dấu hiệu cho thấy lợi nhuận trên tài sản ròng mà công ty có thể mong đợi trong năm sau nếu không phải chịu thêm bất kỳ khoản chi phí bất thường nào.

Ví dụ về RONA

Giả sử một công ty có doanh thu là 1 tỷ đô la và tổng chi phí bao gồm cả thuế là 800 triệu đô la, tạo ra thu nhập ròng là 200 triệu đô la. Công ty có tài sản hiện tại là 400 triệu đô la và nợ hiện tại là 200 triệu đô la, tạo ra vốn lưu động ròng là 200 triệu đô la.

Hơn nữa, tài sản cố định của công ty lên tới 800 triệu đô la. Việc thêm tài sản cố định vào vốn lưu động ròng sẽ sinh ra 1 tỷ đô la ở mẫu số khi tính RONA. Chia thu nhập ròng 200 triệu đô la cho 1 tỷ đô la tạo ra lợi tức trên tài sản ròng là 20% cho công ty.

Nguồn tham khảo: investmentopedia