Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Return on Capital Employed (ROCE) là gì?

Lợi tức trên Vốn sử dụng (ROCE) là gì?

Tỷ suất sinh lời trên vốn sử dụng lao động (ROCE) là một tỷ số tài chính có thể được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng vốn của một công ty. Nói cách khác, tỷ lệ này có thể giúp hiểu được mức độ một công ty đang tạo ra lợi nhuận từ vốn của mình khi nó được đưa vào sử dụng.

Tỷ lệ ROCE là một trong số các tỷ lệ sinh lời mà các nhà quản lý tài chính, các bên liên quan và các nhà đầu tư tiềm năng có thể sử dụng khi phân tích một công ty để đầu tư.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sử dụng lao động (ROCE) là một tỷ số tài chính đo lường khả năng sinh lời của một công ty về toàn bộ vốn của nó.
  • Tỷ lệ hoàn vốn sử dụng tương tự như tỷ lệ hoàn vốn trên vốn đầu tư (ROIC).
  • Nhiều công ty có thể tính toán các tỷ lệ hoàn vốn chính sau đây trong phân tích hoạt động của họ: lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE), lợi tức trên tài sản (ROA), lợi tức trên vốn đầu tư (ROIC) và lợi nhuận trên vốn sử dụng lao động.

Hiểu lợi tức trên vốn sử dụng (ROCE)

ROCE có thể đặc biệt hữu ích khi so sánh hiệu quả hoạt động của các công ty trong các lĩnh vực sử dụng nhiều vốn, chẳng hạn như dịch vụ tiện ích và viễn thông. Điều này là do, không giống như các nguyên tắc cơ bản khác như lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), vốn chỉ phân tích khả năng sinh lời liên quan đến vốn chủ sở hữu của cổ đông công ty, ROCE xem xét nợ và vốn chủ sở hữu. Điều này có thể giúp trung hòa phân tích hiệu quả tài chính đối với các công ty có nợ đáng kể.

Cuối cùng, việc tính toán ROCE cho bạn biết số lợi nhuận mà một công ty đang tạo ra trên 1 đô la vốn sử dụng. Càng nhiều lợi nhuận trên 1 đô la mà một công ty có thể tạo ra thì càng tốt. Do đó, ROCE cao hơn cho thấy khả năng sinh lời cao hơn so với các công ty so sánh.

Đối với một công ty, xu hướng ROCE trong những năm qua cũng có thể là một chỉ số quan trọng về hiệu quả hoạt động. Các nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các công ty có mức ROCE ổn định và tăng hơn các công ty có mức ROCE biến động hoặc có xu hướng thấp hơn.

ROCE là một trong một số tỷ suất sinh lời có thể được sử dụng khi phân tích báo cáo tài chính của một công ty để đánh giá hiệu quả hoạt động sinh lời. Các tỷ số khác có thể bao gồm các tỷ lệ sau: tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC).

Cách tính ROCE

Công thức cho ROCE như sau:

ROCE = EBIT Vốn sử dụng lao động ở đâu: EBIT = Thu nhập trước lãi và thuế Vốn sử dụng lao động = Tổng tài sản Nợ ngắn hạn begin {align} & text {ROCE} = frac { text {EBIT}} { text {Capital Employed}} & textbf {where:} & text {EBIT} = text { Thu nhập trước lãi vay và thuế} & text {Vốn sử dụng} = text {Tổng tài sản} – text {Nợ ngắn hạn} end {align}

ROCE = EBIT sử dụng vốn trong đó : EBIT = Thu nhập trước lãi vay và thuế Vốn sử dụng = Tổng tài sản Nợ ngắn hạn

ROCE là một số liệu để phân tích khả năng sinh lời và so sánh mức độ sinh lời giữa các công ty về vốn. Hai thành phần được yêu cầu để tính lợi tức trên vốn sử dụng: thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) và vốn sử dụng.

EBIT, còn được gọi là thu nhập hoạt động, cho thấy một công ty kiếm được bao nhiêu từ hoạt động của mình mà không phải trả lãi cho nợ hoặc thuế. EBIT được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động.

Vốn sử dụng rất giống với vốn đầu tư, được sử dụng trong tính toán ROIC. Vốn sử dụng được tìm thấy bằng cách lấy tổng tài sản trừ đi các khoản nợ hiện tại, cuối cùng sẽ mang lại cho bạn vốn chủ sở hữu của các cổ đông cộng với các khoản nợ dài hạn. Thay vì sử dụng vốn sử dụng tại một thời điểm tùy ý, một số nhà phân tích và nhà đầu tư có thể chọn tính toán ROCE dựa trên vốn trung bình sử dụng, lấy trung bình của vốn mở và đóng vốn được sử dụng trong khoảng thời gian được phân tích.

Ví dụ về ROCE

Hãy xem xét hai công ty hoạt động trong cùng một ngành: ACE Corp. và Sam & Co. Bảng dưới đây cho thấy phân tích ROCE giả định của cả hai công ty.

(trong hàng triệu) ACE Corp. Sam & Co.
Bán hàng $ 15,195 $ 65.058
EBIT $ 3,837 $ 13,955
Tổng tài sản 12.123 đô la $ 120.406
Nợ ngắn hạn $ 3,305 $ 30.210
Vốn sử dụng lao động $ 8,818 $ 90.196 TA – CL
Thu nhập trên vốn sử dụng 0,4351 0,1547 EBIT / Vốn sử dụng

Như bạn có thể thấy, Sam & Co. là một doanh nghiệp lớn hơn nhiều so với ACE Corp., với doanh thu, EBIT và tổng tài sản cao hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng chỉ số ROCE, bạn có thể thấy rằng ACE Corp đang tạo ra lợi nhuận từ vốn của mình hiệu quả hơn so với Sam & Co. ACE ROCE là 44 xu trên mỗi đô la vốn hay 43,51% so với 15 xu trên mỗi đô la vốn đối với Sam & Co ., hoặc 15,47%.

ROIC so với ROCE

Khi phân tích hiệu quả sinh lời về vốn, cả ROIC và ROCE đều có thể được sử dụng. Cả hai chỉ số này đều giống nhau ở chỗ chúng cung cấp thước đo khả năng sinh lời trên tổng vốn của công ty. Nhìn chung, cả ROIC và ROCE phải cao hơn chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) của công ty để công ty có lãi trong dài hạn.

ROIC nói chung dựa trên khái niệm giống như ROCE, nhưng các thành phần của nó hơi khác một chút. Cách tính ROIC như sau: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau thuế / vốn đầu tư.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau thuế là thước đo EBIT x (1 – thuế suất). Điều này có tính đến nghĩa vụ thuế của một công ty, nhưng ROCE thường thì không.

Vốn đầu tư trong phép tính ROIC hơi phức tạp hơn một chút so với phép tính đơn giản cho vốn sử dụng trong ROCE. Vốn đầu tư có thể là:

Vốn lưu động ròng + nhà máy và thiết bị tài sản + lợi thế thương mại và vô hình

hoặc

Tổng nợ và tiền thuê + tổng vốn chủ sở hữu và các khoản tương đương vốn chủ sở hữu + tiền và các khoản đầu tư phi hoạt động

Nói chung, vốn đầu tư là một phân tích chi tiết hơn về vốn tổng thể của một công ty.

Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Vốn Được Sử Dụng?

Các doanh nghiệp sử dụng vốn của mình để thực hiện các hoạt động hàng ngày, đầu tư vào các cơ hội mới và phát triển. Vốn sử dụng là tổng tài sản của một công ty trừ đi nợ ngắn hạn. Xem xét vốn sử dụng là hữu ích vì nó được sử dụng với các chỉ số tài chính khác để xác định lợi tức trên tài sản của một công ty và mức độ quản lý hiệu quả trong việc sử dụng vốn.

Tại sao ROCE lại hữu ích nếu chúng ta đã có các biện pháp ROE và ROA?

Một số nhà phân tích thích lợi tức vốn sử dụng hơn lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tài sản (ROA) bởi vì tỷ suất lợi nhuận trên vốn xem xét cả vốn vay và vốn chủ sở hữu. Các nhà đầu tư này tin rằng tỷ lệ hoàn vốn là một thước đo tốt hơn cho hiệu suất hoặc lợi nhuận của một công ty trong một khoảng thời gian dài hơn.

ROCE được tính như thế nào?

Lợi tức trên vốn sử dụng lao động được tính bằng cách chia lợi nhuận hoạt động ròng hoặc thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) cho vốn sử dụng. Một cách khác để tính nó là bằng cách chia thu nhập trước lãi vay và thuế cho chênh lệch giữa tổng tài sản và nợ ngắn hạn.

Giá trị ROCE Tốt là gì?

Mặc dù không có tiêu chuẩn ngành nào, nhưng tỷ suất lợi nhuận trên vốn sử dụng cao hơn cho thấy một công ty hoạt động hiệu quả hơn, ít nhất là về việc sử dụng vốn. Tuy nhiên, một con số cao hơn cũng có thể cho thấy một công ty có nhiều tiền mặt vì tiền mặt được tính vào tổng tài sản. Do đó, lượng tiền mặt cao đôi khi có thể làm lệch số liệu này.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.