Purchase Price là gì?

28

Giá mua là gì?

Giá mua là giá mà nhà đầu tư trả cho một khoản đầu tư và giá này trở thành cơ sở chi phí của nhà đầu tư để tính lãi hoặc lỗ khi bán khoản đầu tư. Giá mua bao gồm bất kỳ khoản hoa hồng hoặc phí bán hàng nào được trả cho khoản đầu tư và chi phí bình quân gia quyền được sử dụng cho nhiều lần mua cùng một chứng khoán.

Tìm hiểu giá mua

Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư mua 100 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Ford vào ba ngày khác nhau trong khoảng thời gian 5 năm, bao gồm 100 cổ phiếu được mua với giá thị trường là 40 đô la, 60 đô la và 80 đô la cho mỗi cổ phiếu. Để xác định cơ sở chi phí của các giao dịch mua, nhà đầu tư cần tính chi phí bình quân gia quyền, là tổng số tiền của các giao dịch mua chia cho số lượng cổ phần được mua.

Với 100 cổ phiếu mỗi cổ phiếu, số tiền mua cổ phiếu Ford là 4.000 đô la, 6.000 đô la và 8.000 đô la, hoặc tổng cộng là 18.000 đô la, và tổng số tiền mua được chia cho 300 cổ phiếu bằng 60 đô la cho mỗi cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư thêm vào vị thế cổ phiếu, họ có thể tính giá bình quân gia quyền mới bằng cách thêm số đô la của các giao dịch mua mới và cổ phiếu bổ sung vào phép tính.

Công thức này cũng có thể được điều chỉnh cho việc bán cổ phiếu nếu nhà đầu tư chỉ bán một phần cổ phiếu nắm giữ. Với chi phí hoa hồng được thêm vào, chi phí trung bình có trọng số của nhà đầu tư có thể xấp xỉ 62 đô la cho mỗi cổ phiếu.

Sự khác biệt giữa lợi nhuận đã thực hiện và chưa thực hiện

Các nhà đầu tư sử dụng giá mua của một khoản đầu tư để tính lãi hoặc lỗ thực hiện cho mục đích tính thuế và họ báo cáo hoạt động đó trên Phụ lục D của biểu mẫu IRS 1040. Nhà đầu tư báo cáo khoản lãi thực hiện nếu họ bán một số hoặc tất cả các khoản đầu tư của mình. Nếu họ không bán chứng khoán, nhà đầu tư có lãi hoặc lỗ chưa thực hiện và không được báo cáo cho mục đích thuế.

Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư bán 100 cổ phiếu Ford với giá bán 80 đô la / cổ phiếu và sử dụng chi phí bình quân gia quyền là 62 đô la để tính lợi nhuận thực hiện là 18 đô la cho mỗi cổ phiếu. Nhà đầu tư báo cáo số lượng cổ phiếu, cùng với chi phí bình quân gia quyền và giá bán mỗi cổ phiếu, trên Bảng D. Khoản lãi vốn dài hạn 1.800 đô la được bù đắp bởi bất kỳ khoản lỗ vốn nào và khoản thu nhập ròng này phải chịu thuế theo thuế suất lãi vốn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia