Home Kiến Thức Kinh Tế Học Proxy Vote là gì?

Proxy Vote là gì?

0

Bỏ phiếu Proxy là gì?

Thuật ngữ biểu quyết ủy nhiệm đề cập đến một lá phiếu do một người hoặc công ty bỏ phiếu thay mặt cho cổ đông của công ty, người có thể không thể tham dự cuộc họp cổ đông hoặc không thể chọn biểu quyết về một vấn đề cụ thể. Các cổ đông nhận được một lá phiếu ủy nhiệm qua thư cùng với một tập thông tin được gọi là tuyên bố ủy nhiệm, trong đó mô tả các vấn đề sẽ được biểu quyết trong cuộc họp. Cổ đông biểu quyết về nhiều vấn đề bao gồm bầu thành viên hội đồng quản trị, thông qua việc sáp nhập hoặc mua lại, hoặc thông qua phương án trả thưởng bằng cổ phiếu.

Các công ty quản lý đầu tư đã đăng ký cũng có thể bỏ phiếu đại diện thay mặt cho các cổ đông quỹ tương hỗ hoặc các nhà đầu tư có giá trị ròng cao trong các tài khoản được quản lý riêng biệt.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Một cuộc bỏ phiếu ủy nhiệm là một lá phiếu do một người hoặc một công ty bỏ cho một cổ đông của công ty không thể tham dự cuộc họp hoặc người không muốn biểu quyết về một vấn đề.
  • Trước cuộc họp thường niên của công ty, các cổ đông đủ điều kiện có thể nhận được thông tin biểu quyết và ủy quyền trước cuộc bỏ phiếu của cổ đông.
  • Thay vì tham dự trực tiếp cuộc họp cổ đông, nhà đầu tư có thể bầu người khác bỏ phiếu thay cho họ.
  • Người được chỉ định làm đại diện sẽ bỏ phiếu đại diện theo chỉ dẫn của cổ đông như được ghi trên thẻ đại diện của họ.

Cách thức hoạt động của một cuộc bỏ phiếu ủy quyền

Các công ty giao dịch đại chúng báo cáo hoạt động của họ với cổ đông thông qua các cuộc họp thường niên. Trước các cuộc họp đó, cổ đông nhận được thông tin về các chủ đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp như tỷ lệ sở hữu cổ phần, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), lương và phúc lợi của người điều hành. Các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết thích hợp trong công ty kể từ ngày lập hồ sơ của công ty có thể đủ điều kiện để biểu quyết về những vấn đề này.

Công ty có thể cung cấp tài liệu ủy quyền trực tuyến, thường bao gồm báo cáo hàng năm, tuyên bố ủy quyền mô tả các vấn đề sẽ được biểu quyết và thẻ ủy quyền có hướng dẫn biểu quyết. Các tài liệu cũng có thể được gửi qua đường bưu điện đến các nhà đầu tư đủ điều kiện để biểu quyết tại cuộc họp thường niên (ĐHCĐ).

Thay vì tham dự trực tiếp cuộc họp cổ đông, các nhà đầu tư có thể bầu một người khác, chẳng hạn như thành viên trong nhóm quản lý của công ty, bỏ phiếu thay cho họ. Người này được chỉ định làm người ủy nhiệm và sẽ bỏ phiếu ủy quyền theo hướng dẫn của cổ đông như được ghi trên thẻ ủy quyền của họ. Phiếu bầu proxy có thể được bỏ qua thư, điện thoại hoặc trực tuyến trước thời hạn. Thời gian này thường là 24 giờ trước cuộc họp cổ đông. Các câu trả lời có thể bao gồm “Cho”, “Phản đối”, “Bỏ phiếu” hoặc “Không bỏ phiếu”.

Đối với các vấn đề liên quan đến các chủ đề khác ngoài bầu cử giám đốc, chẳng hạn như biểu quyết về đề xuất của cổ đông, đa số phiếu bầu thường dẫn đến việc chấp thuận vấn đề.

Cân nhắc đặc biệt

Đôi khi, một cuộc bỏ phiếu đa số được áp dụng khi một công ty bầu ra ban giám đốc của mình. Ứng cử viên chiến thắng chỉ cần nhiều phiếu bầu hơn đối thủ cạnh tranh của họ trong một cuộc bỏ phiếu đa số. Do đó, một giám đốc chưa được ứng cử chỉ cần một phiếu để được bầu. Nếu cổ đông phản đối ứng cử viên, họ có thể giữ lại quyền biểu quyết của mình.

Trong một số trường hợp, quyết định được đưa ra dựa trên hệ thống bỏ phiếu đa số. Khi áp dụng đa số phiếu, các giám đốc cần nhận được đa số phiếu để được bầu. Bởi vì việc bỏ phiếu trắng có thể ảnh hưởng đến việc giám đốc có được bầu hay không, tuyên bố ủy quyền của công ty phải nêu chi tiết việc bỏ phiếu trắng hoặc không bỏ phiếu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả bỏ phiếu.

Ví dụ về Bỏ phiếu qua proxy

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2019, Kirkland Lake Gold (KL) thông báo rằng họ dự định mua lại Detour Gold trong một thương vụ mua bán toàn bộ cổ phiếu. Hai công ty sẽ trở thành một công ty, với các cổ đông của Kirkland Lake Gold sở hữu khoảng 73% kết quả công ty, để lại 27% cho các cổ đông của Detour Gold.

Mặc dù các thành viên hội đồng quản trị của mỗi công ty đã nhất trí thông qua thương vụ này, các cổ đông vẫn có đủ điều kiện để bỏ phiếu về việc mua lại. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện đã nhận được thông tin biểu quyết và ủy quyền, và theo hướng dẫn, các cổ đông được thông báo rằng họ có thể bỏ phiếu của chính mình hoặc chỉ định người khác làm việc đó cho họ. Thương vụ hoàn tất vào tháng 1 năm 2020 .

Kết quả của thương vụ, cổ phiếu của Detour Gold hủy niêm yết vào tháng 2 năm 2020 khi công ty trở thành công ty con của Kirkland Gold .

Nguồn tham khảo: investmentopedia