Proxy là gì?

58

Proxy là gì?

Người được ủy quyền là một đại lý được ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt cho một bên khác hoặc một định dạng cho phép nhà đầu tư bỏ phiếu mà không cần có mặt trực tiếp tại cuộc họp. Các cổ đông không tham dự cuộc họp đại hội đồng thường niên (ĐHCĐ) của công ty có thể bỏ phiếu theo ủy quyền bằng cách cho phép người khác bỏ phiếu thay cho họ hoặc họ có thể bỏ phiếu qua thư.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Người được ủy quyền là một đại lý được ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt cho một bên khác.
  • Người được ủy quyền cũng có thể cho phép nhà đầu tư bỏ phiếu mà không cần có mặt trực tiếp tại cuộc họp cổ đông thường niên.
  • Ban quản lý đảm bảo quyền sở hữu được đại diện đầy đủ bằng cách khuyến khích các cổ đông không thể tham dự các cuộc họp thường niên bỏ phiếu theo ủy quyền.
  • Tuyên bố ủy quyền là một gói tài liệu chứa thông tin cần thiết để đưa ra các phiếu bầu sáng suốt về các vấn đề mà công ty đang đối mặt.

Proxy hoạt động như thế nào?

Mặc dù biểu quyết theo ủy quyền thường là một lựa chọn, nhưng ban giám đốc khuyến khích các cổ đông biểu quyết trực tiếp. Nếu cổ đông không thể tham dự, biểu quyết theo ủy quyền là một lựa chọn khác. Để một người hoạt động như một người ủy quyền cho một cá nhân, có thể cần phải có tài liệu chính thức nêu rõ mức độ mà người được ủy quyền có thể nói thay cho cá nhân đó. Có thể cần phải có văn bản ủy quyền chính thức để cung cấp các quyền để hoàn thành một số hành động nhất định. Cổ đông ký giấy ủy quyền và ủy quyền chính thức cho cá nhân được chỉ định biểu quyết thay mặt cho cổ đông đã nêu tại cuộc họp thường niên.

Người được ủy quyền không thể bỏ phiếu nếu cổ đông đến muộn và quyết định bỏ phiếu cho chính họ.

Tuyên bố về proxy

Trước cuộc họp cổ đông thường niên, tất cả các cổ đông đều nhận được một gói thông tin có chứa Tuyên bố về Ủy quyền. Các văn bản ủy quyền cung cấp cho các cổ đông thông tin cần thiết để thực hiện các cuộc biểu quyết sáng suốt về các vấn đề quan trọng đối với hoạt động của công ty. Tuyên bố ủy quyền cung cấp cho các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng cái nhìn sâu sắc về hoạt động quản lý và điều hành của công ty. Người được ủy quyền tiết lộ thông tin quan trọng về các mục trong chương trình họp thường niên, liệt kê trình độ của ban lãnh đạo và thành viên hội đồng quản trị, dùng như một lá phiếu bầu cho hội đồng quản trị, danh sách các cổ đông lớn nhất trên cổ phiếu của một công ty và cung cấp thông tin chi tiết về lương thưởng cho người điều hành . Ngoài ra còn có các đề xuất từ ban lãnh đạo và các cổ đông.

Tuyên bố ủy quyền phải được nộp cho các cơ quan quản lý, chẳng hạn như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tại Hoa Kỳ, hàng năm trước cuộc họp thường niên của công ty.

Khi bỏ phiếu bằng ủy quyền từ xa, các cổ đông có thể đủ điều kiện để bỏ phiếu qua thư, điện thoại hoặc internet. Cổ đông sử dụng thông tin trong các tuyên bố ủy quyền để hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Bất kỳ ai cũng có thể tra cứu tuyên bố ủy quyền của công ty đại chúng thông qua trang web của SEC với tên “DEF 14A.”

Lợi ích của Proxy

Ban Giám đốc đảm bảo rằng quyền sở hữu được đại diện đầy đủ bằng cách thường khuyến khích các cổ đông không thể tham dự các cuộc họp thường niên bỏ phiếu theo ủy quyền. Thông tin được trình bày trong các cuộc họp thường niên thường ảnh hưởng đến định hướng tương lai của công ty, có thể tác động trực tiếp đến giá trị cổ phần của một cổ đông trong công ty.

Ví dụ về Proxy trong thế giới thực

Dưới đây là một phần tài liệu đại diện cho cuộc họp cổ đông thường niên của Corning Inc. vào năm 2016 .

  • Người ủy quyền được chỉ định của công ty được đánh dấu bằng màu xanh lam cho thấy rằng người ủy quyền có thể bỏ phiếu bầu của cổ đông.
  • Như đã lưu ý trong tuyên bố được in đậm, nếu không có lựa chọn nào được đưa ra, các thành viên được đề cử của hội đồng quản trị sẽ được bỏ phiếu bởi người được ủy quyền.
Ví dụ về Proxy cho Corning Inc.
Ví dụ về Proxy cho Corning Inc. Investopedia

Thẻ proxy

  • Dưới đây là Thẻ Proxy hiển thị các thành viên hội đồng quản trị cụ thể sẽ được bỏ phiếu cũng như một số đề xuất của ban quản lý. Nếu cổ đông muốn bỏ phiếu, thẻ ủy quyền có thể được gửi qua đường bưu điện đến công ty.
Ví dụ về Thẻ ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Corning Inc.
Ví dụ về Thẻ ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Corning Inc. Investopedia

Nguồn tham khảo: investmentopedia