Profit and Loss Statement (P&L) là gì?

40

Báo cáo Lãi lỗ (P&L) là gì?

Thuật ngữ báo cáo lãi và lỗ (P&L) đề cập đến một báo cáo tài chính tóm tắt doanh thu, chi phí và chi phí phát sinh trong một thời kỳ cụ thể, thường là một quý hoặc năm tài chính. Những hồ sơ này cung cấp thông tin về khả năng hoặc không có khả năng tạo ra lợi nhuận của một công ty bằng cách tăng doanh thu, giảm chi phí hoặc cả hai. Các báo cáo này thường được trình bày trên cơ sở tiền mặt hoặc dồn tích.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Báo cáo lãi và lỗ là một báo cáo tài chính tổng hợp các khoản doanh thu, chi phí và chi phí phát sinh trong một thời kỳ xác định.
 • Báo cáo P&L là một trong ba báo cáo tài chính mà mọi công ty đại chúng phát hành hàng quý và hàng năm, cùng với bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Khi được sử dụng cùng nhau, báo cáo P&L, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc về hoạt động tài chính của một công ty cùng nhau.
 • Báo cáo được lập theo phương pháp kế toán tiền mặt hoặc dồn tích.
 • Điều quan trọng là phải so sánh các báo cáo P&L từ các kỳ kế toán khác nhau, vì bất kỳ thay đổi nào theo thời gian đều trở nên có ý nghĩa hơn so với bản thân các con số.

Cách thức hoạt động của báo cáo lãi và lỗ (P&L)

Báo cáo P&L là một trong ba báo cáo tài chính mà mọi công ty đại chúng phát hành hàng quý và hàng năm, cùng với bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đây thường là báo cáo tài chính phổ biến và thông dụng nhất trong một kế hoạch kinh doanh vì nó cho biết doanh nghiệp đã tạo ra bao nhiêu lãi hoặc lỗ.

Các câu lệnh P&L còn được gọi là a (n):

 • báo cáo lãi lỗ
 • tuyên bố hoạt động
 • báo cáo kết quả tài chính hoặc thu nhập
 • Báo cáo thu nhập
 • báo cáo chi phí
 • báo cáo thu nhập

Báo cáo P&L hoặc báo cáo thu nhập, giống như báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cho thấy những thay đổi trong các tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định. Mặt khác, bảng cân đối kế toán là một bản chụp nhanh, cho thấy những gì công ty sở hữu và nợ tại một thời điểm duy nhất. Điều quan trọng là phải so sánh báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với báo cáo lưu chuyển tiền tệ vì theo phương pháp kế toán dồn tích, một công ty có thể ghi lại các khoản doanh thu và chi phí trước khi tiền mặt được chuyển đến tay.

Tài liệu này tuân theo một hình thức chung như được thấy trong ví dụ bên dưới. Nó bắt đầu bằng một mục nhập cho doanh thu, được gọi là dòng trên cùng và trừ đi các chi phí kinh doanh, bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động, chi phí thuế và chi phí lãi vay. Sự khác biệt, được gọi là điểm mấu chốt, là thu nhập ròng, còn được gọi là lợi nhuận hoặc thu nhập.

Quản lý P&L đề cập đến cách một công ty xử lý báo cáo P&L của mình thông qua quản lý doanh thu và chi phí.

Tuyên bố P&L là gì?
Investopedia / Grace Kim

Cân nhắc đặc biệt

Điều quan trọng là phải so sánh báo cáo thu nhập từ các kỳ kế toán khác nhau. Lý do đằng sau điều này là vì bất kỳ thay đổi nào về doanh thu, chi phí hoạt động, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D), và thu nhập ròng theo thời gian đều có ý nghĩa hơn so với bản thân các con số. Ví dụ, doanh thu của một công ty có thể tăng trưởng ổn định nhưng chi phí của công ty có thể tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều.

Doanh thu và chi phí của các tổ chức phi lợi nhuận thường được theo dõi trong một báo cáo tài chính được gọi là báo cáo hoạt động. Do đó, báo cáo này đôi khi được gọi là báo cáo hoạt động tài chính hoặc báo cáo hỗ trợ.

Các loại báo cáo lãi và lỗ (P&L)

Như đã lưu ý ở trên, một báo cáo P&L có thể được chuẩn bị theo một trong hai cách. Đây là phương pháp tiền mặt và phương pháp cộng dồn.

Phương thức tiền mặt

Phương pháp tiền mặt, còn được gọi là phương pháp kế toán tiền mặt, chỉ được sử dụng khi tiền mặt ra vào doanh nghiệp. Đây là một phương thức rất đơn giản chỉ hạch toán tiền mặt nhận hoặc trả. Doanh nghiệp ghi nhận các giao dịch dưới dạng doanh thu bất cứ khi nào nhận được tiền mặt và là nợ phải trả bất cứ khi nào tiền mặt được sử dụng để thanh toán bất kỳ hóa đơn hoặc nợ phải trả nào. Phương pháp này thường được sử dụng bởi các công ty nhỏ hơn cũng như những người muốn quản lý tài chính cá nhân của họ.

Phương pháp tính lũy kế

Phương pháp kế toán dồn tích ghi nhận doanh thu khi doanh thu thu được. Điều này có nghĩa là một công ty sử dụng phương pháp cộng dồn sẽ tính khoản tiền mà công ty dự kiến sẽ nhận được trong tương lai. Ví dụ: một công ty phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng của họ ghi lại doanh thu trên bảng sao kê P&L của họ, ngay cả khi họ chưa nhận được thanh toán. Tương tự, các khoản nợ phải trả được hạch toán ngay cả khi công ty chưa phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào.

Bạn có thể tìm thấy nhiều mẫu để tạo báo cáo P&L cá nhân hoặc doanh nghiệp trực tuyến miễn phí.

Ví dụ về Báo cáo lãi và lỗ (P&L)

Dưới đây là báo cáo thu nhập hoặc P&L của Caterpillar cho năm 2013 và 2014. Tất cả các số liệu đều tính bằng triệu USD ngoại trừ dữ liệu trên mỗi cổ phiếu:

Bạn có thể sử dụng báo cáo thu nhập để tính toán một số chỉ số, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận hoạt động, tỷ suất lợi nhuận ròng và tỷ lệ hoạt động. Cùng với bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp một cái nhìn sâu sắc về hoạt động tài chính của một công ty.

Mười hai tháng Kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 2013
Bán hàng và doanh thu:
Kinh doanh Máy móc, Năng lượng & Vận tải 52.142 52.694
Doanh thu của các sản phẩm tài chính 3.042 2.962
Tổng doanh thu và doanh thu 55.184 55.656
Chi phí vận hành:
Giá vốn hàng bán 39.767 40,727
Bán, cho chung và chi phí hành chính 5.697 5.547
Chi phí nghiên cứu và phát triển 2.135 2.046
Chi phí lãi vay của các Sản phẩm Tài chính 624 727
Chi phí hoạt động (thu nhập) khác 1.633 981
Tổng chi phí hoạt động 49.856 50.028
Lợi nhuận hoạt động 5.328 5.628
Chi phí lãi vay không bao gồm Sản phẩm tài chính 484 465
Thu nhập khác (chi phí) 239 (35)
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 5,083 5.128
Dự phòng (lợi ích) cho thuế thu nhập 1.380 1.319
Lợi nhuận của các công ty hợp nhất 3.703 3.809
Lãi (lỗ) vốn chủ sở hữu của các công ty liên kết chưa hợp nhất số 8 (6)
Lợi nhuận của các công ty hợp nhất và công ty liên kết 3.711 3.803
Ít hơn: Lãi (lỗ) do lãi không kiểm soát 16 14
Lợi nhuận [chú thích 1: Lợi nhuận thuộc về cổ đông phổ thông] 3.695 3.789
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu phổ thông 5,99 5,87
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu phổ thông – bị pha loãng [chú thích 2: Pha loãng bằng cách thực hiện giả định phần thưởng dựa trên cổ phiếu bằng cách sử dụng phương pháp cổ phiếu quỹ] 5,88 5,75
Cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đang lưu hành (hàng triệu)
– Nền tảng 617,2 645,2
– Đã pha loãng [xem chú thích 2] 628,9 658,6
Cổ tức tiền mặt được công bố trên mỗi cổ phiếu phổ thông 2,70 2,32

Tại sao Báo cáo lãi và lỗ lại quan trọng?

Báo cáo P&L là một trong ba loại báo cáo tài chính được lập bởi các công ty. Hai bảng còn lại là bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mục đích của báo cáo P&L là thể hiện các khoản thu và chi của công ty trong một khoảng thời gian xác định, thường là trong một năm tài chính.

Các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể sử dụng thông tin này để đánh giá khả năng sinh lời của công ty, thường kết hợp thông tin này với những hiểu biết sâu sắc từ hai báo cáo tài chính khác. Ví dụ: một nhà đầu tư có thể tính toán lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE) của một công ty bằng cách so sánh thu nhập ròng của nó (như được hiển thị trên P&L) với mức vốn chủ sở hữu của nó (như được hiển thị trên bảng cân đối kế toán).

Sự khác biệt giữa Báo cáo P&L và Bảng cân đối kế toán là gì?

P&L của một công ty cho biết thu nhập, chi tiêu và lợi nhuận của nó trong một khoảng thời gian. Mặt khác, bảng cân đối kế toán cung cấp một bản tóm tắt về tài sản và nợ phải trả của nó cho đến một ngày nhất định. Bảng cân đối kế toán thường được trình bày vào ngày cuối cùng của năm tài chính của công ty. Các nhà đầu tư sử dụng bảng cân đối kế toán để tìm hiểu sức mạnh tài chính của công ty, so sánh số lượng và chất lượng tài sản của công ty với các khoản nợ phải trả.

Tất cả các công ty có bắt buộc phải lập báo cáo P&L không?

Các công ty giao dịch đại chúng được yêu cầu chuẩn bị báo cáo P&L và phải nộp báo cáo tài chính của họ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để chúng có thể được các nhà đầu tư, nhà phân tích và cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng. Các công ty phải tuân thủ một loạt các quy tắc và hướng dẫn được gọi là các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) khi họ chuẩn bị các báo cáo này.

Mặt khác, các công ty tư nhân không nhất thiết phải tuân thủ GAAP. Tuy nhiên, một số công ty nhỏ hơn thậm chí có thể không lập báo cáo tài chính chính thức.

Nguồn tham khảo: investmentopedia