Pro Rata là gì?

22

Pro Rata là gì?

Theo tỷ lệ là một thuật ngữ Latinh được sử dụng để mô tả sự phân bổ tương xứng. Về cơ bản, nó được dịch là “theo tỷ lệ”, có nghĩa là một quá trình mà bất cứ thứ gì đang được phân bổ sẽ được phân phối theo các phần bằng nhau.

Nếu một thứ gì đó được trao cho mọi người theo tỷ lệ, điều đó có nghĩa là chỉ định một số tiền cho một người theo phần của họ trong tổng thể. Trong khi phép tính theo tỷ lệ có thể được sử dụng để xác định các phần thích hợp của bất kỳ tổng thể nhất định nào, nó thường được sử dụng trong tài chính kinh doanh.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Nếu một thứ gì đó được đưa ra theo tỷ lệ, thì điều đó thường có nghĩa là mọi người đều nhận được phần chia sẻ công bằng của họ.
  • Tỷ lệ có nghĩa là tỷ lệ thuận, chẳng hạn như phí tăng theo tỷ lệ với tiền lương của nhân viên.
  • Phương pháp phân bổ tỷ lệ có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực, từ thanh toán dịch vụ cho đến trả cổ tức hoặc phân bổ thu nhập từ quan hệ đối tác kinh doanh.
1:48

Pro-Rata

Hiểu về Pro Rata

Theo tỷ lệ thường có nghĩa là mỗi bên hoặc cá nhân nhận được phần công bằng của họ tương ứng với toàn bộ. Tính toán theo tỷ lệ có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm xác định khoản chi trả cổ tức, là khoản thanh toán bằng tiền mặt của các công ty trả cho các cổ đông.

Trong bảo hiểm, tỷ lệ được sử dụng để xác định số tiền phí bảo hiểm phải trả cho một hợp đồng chỉ bảo hiểm một phần thời hạn. Việc phân bổ phần lãi suất hàng năm thích hợp cho một khung thời gian ngắn hơn cũng có thể được thực hiện thông qua tỷ lệ.

Tỷ lệ cũng được sử dụng để xác định số tiền phân phối từ tài khoản hưu trí đủ điều kiện — chẳng hạn như IRA, SEP hoặc 401 (k) —được đánh thuế khi tài khoản có đô la trước và sau thuế. Ví dụ: một chủ tài khoản có 401 (k) được tài trợ bằng 20% đô la trước thuế và 80% đô la sau thuế. Do đó, tiền rút sẽ bao gồm 20% tiền chịu thuế và 80% không chịu thuế.

Pro Rata và Cổ tức cho mỗi Cổ đông

Khi một công ty trả cổ tức cho các cổ đông của mình, mỗi nhà đầu tư được trả theo số cổ phần nắm giữ. Ví dụ: nếu một công ty có 100 cổ phiếu đang lưu hành và chia cổ tức là $ 2 cho mỗi cổ phiếu, thì tổng số tiền cổ tức được trả sẽ là $ 200. Bất kể có bao nhiêu cổ đông, tổng mức chi trả cổ tức không được vượt quá giới hạn này. Trong trường hợp này, 200 đô la là toàn bộ và tính toán theo tỷ lệ phải được sử dụng để xác định phần thích hợp của toàn bộ đó do từng cổ đông.

Giả sử chỉ có bốn cổ đông nắm giữ lần lượt 50, 25, 15 và 10 cổ phiếu. Số tiền phải trả cho mỗi cổ đông là cổ phần theo tỷ lệ của họ. Điều này được tính bằng cách chia quyền sở hữu của mỗi người cho tổng số cổ phiếu và sau đó nhân phần kết quả với tổng số tiền trả cổ tức.

Do đó, phần lớn của cổ đông là (50/100) x 200 đô la = 100 đô la. Điều này có ý nghĩa vì cổ đông sở hữu một nửa số cổ phần và nhận một nửa tổng số cổ tức. Các cổ đông còn lại lần lượt nhận được $ 50, $ 30 và $ 20.

Pro Rata cho Phí bảo hiểm

Một cách sử dụng phổ biến khác là xác định số tiền đến hạn cho một phần thời hạn của hợp đồng bảo hiểm. Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm dựa trên thời hạn 12 tháng, vì vậy nếu cần một hợp đồng cho thời hạn ngắn hơn, công ty bảo hiểm phải chia theo tỷ lệ phí bảo hiểm hàng năm để xác định số tiền còn nợ. Để làm điều này, hãy chia tổng phí bảo hiểm cho số ngày trong điều khoản tiêu chuẩn và nhân với số ngày được bảo hiểm trong chính sách cắt ngắn.

Ví dụ: giả sử một chính sách ô tô thường bao gồm cả năm có mức phí bảo hiểm là 1.000 đô la. Nếu người được bảo hiểm chỉ yêu cầu hợp đồng trong 270 ngày, thì công ty phải giảm phí bảo hiểm tương ứng. Phí bảo hiểm theo tỷ lệ phải trả cho giai đoạn này là (1.000 đô la / 365) x 270 = 739,73 đô la.

Pro Rata cho lãi suất

Tính toán theo tỷ lệ cũng được sử dụng để xác định số tiền lãi sẽ thu được từ một khoản đầu tư. Nếu một khoản đầu tư kiếm được lãi suất hàng năm, thì số tiền theo tỷ lệ kiếm được trong một thời gian ngắn hơn được tính bằng cách chia tổng số tiền lãi cho số tháng trong một năm và nhân với số tháng trong khoảng thời gian rút ngắn. Số tiền lãi thu được trong hai tháng của khoản đầu tư sinh lãi 10% mỗi năm là (10% / 12) x 2 = 1,67%.

Khi nói đến trái phiếu, việc thanh toán lãi tích lũy được tính trên cơ sở tỷ lệ. Tiền lãi tích lũy là tổng số tiền lãi đã tích lũy trên một trái phiếu kể từ lần thanh toán phiếu mua hàng cuối cùng của nó. Khi trái chủ bán trái phiếu trước ngày bán phiếu tiếp theo, họ vẫn được hưởng tiền lãi tích lũy cho đến thời điểm trái phiếu được bán. Người mua trái phiếu, không phải người phát hành, có trách nhiệm trả cho người bán trái phiếu khoản lãi phát sinh, được cộng vào giá thị trường.

Công thức tính lãi cộng dồn như sau:

AI = Mệnh giá của trái phiếu × Lãi suất × Yếu tố thời gian ở đâu: AI = Tiền lãi tích lũy Lãi suất = Tỷ lệ phiếu thưởng hàng năm Số kỳ mỗi năm Yếu tố thời gian = Số ngày đã trôi qua kể từ lần thanh toán cuối cùng Số ngày trong thời hạn thanh toán begin {align} & text {AI} = text {Mệnh giá trái phiếu} times text {Tỷ lệ phiếu thưởng} times text {Hệ số thời gian} & textbf {where:} & text {AI} = text {Lãi suất tích lũy} & text {Tỷ lệ phiếu thưởng} = frac { text {Tỷ lệ phiếu thưởng hàng năm}} { text {Số kỳ mỗi năm}} & text {Hệ số thời gian } = frac { text {Số ngày đã trôi qua kể từ lần thanh toán cuối cùng}} { text {Số ngày trong kỳ thanh toán}} end {align}

AI = Mệnh giá trái phiếu × Tỷ lệ phiếu thưởng × Hệ số thời gianở đâu:AI = Lãi tích lũyTỷ lệ phiếu thưởng = Số kỳ mỗi năm Tỷ lệ phiếu thưởng hàng nămHệ số thời gian = Số ngày trong thời hạn thanh toán Số ngày trôi qua kể từ lần thanh toán cuối cùng

Hệ số được tính bằng cách chia khoảng thời gian trái phiếu được giữ sau lần thanh toán phiếu giảm giá cuối cùng cho thời gian từ lần thanh toán phiếu giảm giá này đến lần thanh toán tiếp theo.

Ví dụ, hãy xem xét một trái chủ bán trái phiếu công ty của họ vào ngày 30 tháng 6. Trái phiếu có mệnh giá 1.000 đô la và lãi suất phiếu giảm giá 5%, thanh toán nửa năm vào ngày 1 tháng 3 và ngày 1 tháng 9. Người mua trái phiếu sẽ trả tiền cho người bán. :

$ 1 , 000 × 5 % 2 × 120 180 = $ 16,67 begin {align} & $ 1,000 times frac {5 %} {2} times frac {120} {180} = $ 16,67 end {align}

$ 1 , 0 0 0 × 2 5 % × 1 8 0 1 2 0 = $ 1 6 . 6 7

Làm thế nào để bạn tính toán Pro Rata?

Đương nhiên, việc tính toán tỷ lệ của các mục khác nhau sẽ khác nhau vì nó tính toán tỷ lệ của một tổng thể nhất định. Ví dụ, để tính lãi suất theo tỷ lệ trong sáu tháng, hãy xem xét một công ty tính lãi suất 20% mỗi năm. Ở đây, lãi suất theo tỷ lệ sẽ được tính là (20% / 12) x 6 = 10%.

Pro Rata áp dụng cho cổ tức trên mỗi cổ phiếu như thế nào?

Khi một công ty phân phối cổ tức, thường thì nó được thực hiện trên cơ sở tỷ lệ. Ví dụ: hãy xem xét một cổ đông đa số, chẳng hạn như người sáng lập hoặc giám đốc điều hành chính, người sở hữu 50% trong tổng số 1.000 cổ phiếu của công ty và công ty đang chia cổ tức $ 1. Trong số 1.000 đô la cổ tức, cổ đông lớn sẽ nhận được 500 đô la giá trị. Công thức sẽ như sau: (50/100) x 1.000 đô la = 500 đô la.

Giảm giá Rata Pro là gì?

Chiết khấu theo tỷ lệ là một loại chiết khấu mà người bán cung cấp cho khách hàng. Các công ty giảm giá cho khách hàng vì nhiều lý do. Họ có thể giảm giá để khuyến khích khách hàng mới dùng thử sản phẩm hoặc dịch vụ. Họ có thể giảm giá nếu khách hàng mua hàng trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc như một phần thưởng cho khách hàng cũ.

Phần chiết khấu theo tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào cách người bán đã cấu trúc ưu đãi của họ. Ví dụ: một người bán có thể giảm giá 20 đô la cho khách hàng mới khi họ mua sản phẩm đầu tiên nếu họ chi tiêu từ 100 đô la trở lên. Nếu khách hàng mua bốn sản phẩm, mỗi sản phẩm sẽ được giảm giá $ 5.

Giảm giá theo tỷ lệ cũng có thể áp dụng nếu khách hàng tham gia dịch vụ đăng ký hàng tháng vào bất kỳ ngày nào khác với ngày đầu tiên của tháng. Thay vì tính phí toàn bộ giá đăng ký của tháng cho khách hàng, người bán sẽ áp dụng chiết khấu theo tỷ lệ và chỉ tính phí khách hàng cho số ngày trong tháng mà họ thực sự có dịch vụ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia