Price to Tangible Book Value (PTBV) là gì?

74

Giá trên giá trị sổ sách hữu hình (PTBV) là gì?

Giá trên giá trị sổ sách hữu hình (PTBV) là tỷ lệ định giá thể hiện giá của một chứng khoán so với giá trị ghi sổ của tài sản ròng hữu hình hoặc cứng được báo cáo trong bảng cân đối kế toán của công ty. Giá trị sổ sách hữu hình bằng tổng giá trị sổ sách của công ty trừ đi giá trị của bất kỳ tài sản vô hình nào, chẳng hạn như bằng sáng chế, tài sản trí tuệ, lợi thế thương mại, v.v.

Tóm tắt ý chính

  • Giá trên giá trị sổ sách hữu hình (PTBV) đo lường giá trị thị trường của một công ty so với tài sản cố định hoặc hữu hình của công ty đó.
  • Giá trị sổ sách hữu hình bằng tổng giá trị sổ sách của công ty trừ đi giá trị của bất kỳ tài sản vô hình nào.
  • Về lý thuyết, giá trị sổ sách hữu hình của một cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu đại diện cho số tiền mà một nhà đầu tư sẽ nhận được cho mỗi cổ phiếu nếu một công ty ngừng hoạt động và thanh lý tất cả tài sản của mình.
  • Cổ phiếu giao dịch ở tỷ lệ PTBV cao hơn có khả năng khiến nhà đầu tư bị thiệt hại về giá cổ phiếu lớn hơn so với những cổ phiếu giao dịch ở tỷ lệ thấp hơn.
  • PTBV chủ yếu được áp dụng cho các công ty công nghiệp hoặc thâm dụng vốn có tỷ trọng tài sản cứng tương đối cao.

Hiểu giá trên giá trị sổ sách hữu hình (PTBV)

Tài sản hữu hình (tài sản cứng) là tài sản thuộc sở hữu của một công ty có thể được chạm vào hoặc xử lý về mặt vật chất. Ví dụ bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu thô, hàng tồn kho, xe cộ, tài sản, v.v.

Về lý thuyết, giá trị sổ sách hữu hình của một cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu đại diện cho số tiền mà một nhà đầu tư sẽ nhận được cho mỗi cổ phiếu nếu một công ty ngừng hoạt động và thanh lý tất cả tài sản của mình theo giá trị được ghi trên sổ sách kế toán của công ty.

Theo quy luật chung, cổ phiếu giao dịch ở tỷ lệ PTBV cao hơn có khả năng khiến nhà đầu tư bị thiệt hại về giá cổ phiếu lớn hơn so với những cổ phiếu giao dịch ở tỷ lệ thấp hơn, vì giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu có thể được coi là mức giá thấp nhất mà tại đó cổ phiếu có thể giao dịch.

Công thức PTBV

PTBV = Giá cổ phiếu / Giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu

Ở đâu:

  • Giá cổ phiếu là giá thị trường hiện tại trên mỗi cổ phiếu.
  • Giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu (TBVPS) bằng tổng tài sản ròng hữu hình chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Khi nào sử dụng giá thành giá trị sổ sách hữu hình

PTBV được áp dụng chủ yếu cho các công ty công nghiệp hoặc thâm dụng vốn sở hữu tỷ trọng tài sản cứng tương đối cao, trái ngược với các công ty tham gia vào sản xuất nhẹ hoặc hoạt động trong các ngành công nghiệp định hướng dịch vụ.

Ví dụ, PTBV khá vô nghĩa như một thước đo định giá trong lĩnh vực công nghệ, bởi vì phần lớn giá trị của một công ty công nghệ bắt nguồn từ tài sản trí tuệ, một tài sản vô hình. Nhà đầu tư cũng phải cẩn thận với PTBV đối với các công ty đã có đất lâu năm. Đất được phản ánh theo nguyên giá, không được ghi nhận hàng năm trên bảng cân đối kế toán, dẫn đến tỷ lệ PTBV cao một cách khó hiểu.

Ví dụ về Giá trên Giá trị Sổ sách Hữu hình

Vào cuối năm 2020, giá trị sổ sách hữu hình của General Motors là 44,44 tỷ USD (tổng tài sản ròng 235,19 tỷ USD trừ đi 5,23 tỷ USD lợi thế thương mại và tài sản vô hình trừ 185,52 tỷ USD nợ phải trả). 1,4 tỷ đô la cổ phiếu đã được lưu hành, mang lại giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu là 31,74 đô la.

Giá đóng cửa trên mỗi cổ phiếu của GM vào ngày cuối cùng của năm 2020 là 41,64 USD. Do đó, PTBV là $ 41,64 / $ 31,74, hay 1,31. Một nhà phân tích có thể nghiên cứu xu hướng của tỷ lệ này hoặc so sánh nó với các tỷ lệ của nhóm ngang hàng.

PTBV khác nhau như thế nào từ giá trên sổ sách (P / B)?

Hai thước đo này gần giống nhau, ngoại trừ P / B sẽ bao gồm giá trị ghi sổ của tất cả tài sản, bao gồm cả tài sản vô hình. PTBV loại trừ các tài sản vô hình như tài sản trí tuệ (bằng sáng chế, nhãn hiệu, v.v.) và lợi thế thương mại.

Khi nào PTBV là hữu ích nhất?

Ngày nay, nhiều công ty thu được rất nhiều giá trị từ tài sản vô hình và có thể không có nhiều tài sản hữu hình trên bảng cân đối kế toán của họ. Do đó, PTBV hữu ích nhất khi đánh giá các công ty thâm dụng vốn dựa vào tài sản cứng, chẳng hạn như nhà sản xuất hoặc thợ đào.

PTBV đại diện cho cái gì?

PTBV đại diện cho giá trị thị trường của cổ phiếu của một công ty dưới dạng bội số so với số tiền mà công ty đó sẽ nhận được nếu bán tất cả tài sản cố định của mình.

Nguồn tham khảo: investmentopedia