Home Kiến Thức Kinh Tế Học Present Value Interest Factor of an Annuity (PVIFA) là gì?

Present Value Interest Factor of an Annuity (PVIFA) là gì?

0

Yếu tố Lãi suất Giá trị Hiện tại của một Niên kim là gì?

Hệ số lãi suất giá trị hiện tại của một niên kim là một hệ số có thể được sử dụng để tính giá trị hiện tại của một chuỗi niên kim khi nó nhân với số tiền thanh toán định kỳ. Khoản tiền gửi ban đầu được hưởng lãi suất ở mức lãi suất (r), hoàn toàn có thể tài trợ cho một chuỗi (n) lần rút tiền liên tiếp và có thể được viết dưới dạng công thức sau:

  • PVIFA = (1 – (1 + r) ^ – n) / r

PVIFA cũng là một biến được sử dụng khi tính giá trị hiện tại của một niên kim thông thường.

1:12

Hệ số lãi suất hiện giá của niên kim (PVIFA)

Hiểu Hệ số lãi suất hiện tại của niên kim

Việc tính toán của PVIFA dựa trên khái niệm giá trị thời gian của tiền. Ý tưởng này quy định rằng giá trị tiền tệ nhận được ngày hôm nay có giá trị hơn giá trị tiền tệ nhận được vào một ngày trong tương lai. Điều này là do tiền tệ nhận được ngày hôm nay có thể được đầu tư và có thể được sử dụng để sinh lãi.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hệ số lãi suất giá trị hiện tại của một niên kim được sử dụng để tính giá trị hiện tại của một loạt các niên kim trong tương lai.
  • Nó dựa trên giá trị thời gian của tiền, nói rằng giá trị của một loại tiền tệ nhận được ngày hôm nay có giá trị hơn giá trị của loại tiền tệ tương tự nhận được vào một ngày trong tương lai.

Hệ số lãi suất hiện giá của một niên kim, có bảng

Các giá trị chung nhất của cả n và r có thể được tìm thấy trong bảng PVIFA, bảng này cho thấy ngay giá trị của PVIFA. Bảng này là một công cụ đặc biệt hữu ích để so sánh các kịch bản khác nhau với các giá trị n và r biến. Tỷ lệ được hiển thị trên hàng trên cùng của bảng, trong khi cột đầu tiên hiển thị số khoảng thời gian.

Ô trong bảng PVIFA tương ứng với hàng và cột thích hợp cho biết hệ số giá trị hiện tại. Hệ số này được nhân với số đô la của khoản thanh toán định kỳ (thanh toán theo niên kim) được đề cập để đạt được giá trị hiện tại. Hạn chế chính của bảng hệ số lãi suất giá trị hiện tại là sự cần thiết phải làm tròn các số liệu được tính toán, điều này hy sinh độ chính xác.

Tính hữu ích của Hệ số lãi suất hiện giá của niên kim

Hệ số lãi suất theo giá trị hiện tại của niên kim rất hữu ích khi xác định xem nên trả một lần ngay bây giờ hay chấp nhận thanh toán theo niên kim trong các kỳ hạn trong tương lai. Sử dụng tỷ suất sinh lợi ước tính, bạn có thể so sánh giá trị của các khoản thanh toán niên kim với tổng số tiền trả một lần. Hệ số lãi suất theo giá trị hiện tại chỉ có thể được tính nếu các khoản thanh toán theo niên kim cho một số tiền xác định trước trong một khoảng thời gian xác định trước.

Sử dụng Lãi suất Chiết khấu cho Hệ số Lãi suất Giá trị Hiện tại

Tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong phép tính hệ số lãi suất theo giá trị hiện tại xấp xỉ với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng cho các khoảng thời gian trong tương lai. Nó được điều chỉnh theo rủi ro dựa trên thời gian thanh toán niên kim và phương tiện đầu tư được sử dụng. Lãi suất cao hơn dẫn đến việc tính toán giá trị hiện tại ròng thấp hơn. Điều này là do giá trị của $ 1 ngày hôm nay sẽ giảm đi nếu dự đoán lợi nhuận cao trong tương lai.

Giá trị hiện tại Hệ số lãi của niên kim đến hạn

Nếu các khoản thanh toán niên kim đến hạn vào đầu kỳ, các khoản thanh toán đó được gọi là một niên kim đến hạn. Để tính hệ số lãi suất giá trị hiện tại của một niên kim đến hạn, hãy tính hệ số lãi suất giá trị hiện tại và nhân với (1 + r), với “r” là lãi suất chiết khấu.

Nguồn tham khảo: investmentopedia