Prepayment Penalty là gì?

18

Hình phạt trả trước là gì?

Một khoản phạt trả trước thường được quy định trong một điều khoản trong hợp đồng thế chấp nêu rõ rằng một khoản phạt sẽ được tính nếu người vay trả bớt đáng kể hoặc trả hết khoản thế chấp trước hạn, thường là trong vòng ba năm đầu tiên sau khi cam kết khoản vay. Hình phạt đôi khi dựa trên một tỷ lệ phần trăm của số dư thế chấp còn lại, hoặc nó có thể là một số tháng nhất định giá trị lãi suất. Hình phạt trả trước bảo vệ người cho vay khỏi bị thiệt hại về tài chính đối với thu nhập lãi mà lẽ ra phải trả theo thời gian.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Điều khoản phạt trả trước quy định rằng một khoản phạt sẽ được tính nếu người vay trả bớt hoặc trả hết khoản thế chấp, thường là trong vòng năm năm đầu tiên của khoản vay.
  • Hình phạt trả trước đóng vai trò là biện pháp bảo vệ người cho vay khỏi bị mất thu nhập từ lãi suất.
  • Người cho vay cầm cố được yêu cầu tiết lộ các khoản phạt trả trước tại thời điểm kết thúc một khoản thế chấp mới.

Hình thức phạt trả trước hoạt động như thế nào

Các khoản phạt trả trước được người cho vay ghi vào hợp đồng thế chấp để bù đắp rủi ro khi trả trước, đặc biệt là ở những vùng kinh tế khó khăn và trong những trường hợp có động cơ khuyến khích người đi vay tái cấp vốn cho một khoản thế chấp dưới chuẩn cao. Những hình phạt này không chỉ có hiệu lực khi người vay trả hết toàn bộ khoản vay. Một số điều khoản phạt sẽ có hiệu lực nếu người vay thanh toán một phần lớn dư nợ cho vay trong một lần thanh toán.

Thêm khoản phạt trả trước vào khoản thế chấp có thể bảo vệ chống lại việc tái cấp vốn sớm hoặc bán nhà trong vòng ba năm đầu tiên sau khi đóng khoản thế chấp khi người đi vay được coi là rủi ro đối với người cho vay. Ngoài ra, hình phạt trả trước có thể được thêm vào như một cách để thu lại một số lợi nhuận khi một khoản thế chấp được quảng cáo với lãi suất thấp hơn mức trung bình.

Người cho vay cầm cố được yêu cầu tiết lộ các khoản phạt trả trước tại thời điểm kết thúc một khoản thế chấp mới. Những hình phạt như vậy không thể được áp dụng nếu không có sự đồng ý hoặc hiểu biết của người vay. Tuy nhiên, người đi vay nên biết rõ về mọi khả năng bị phạt trả trước trước khi đóng. Nếu người cho vay chưa nói gì về vấn đề này, người đi vay nên hỏi sớm.

Việc thực hiện các khoản thanh toán gốc bổ sung, nhỏ trong suốt thời hạn của khoản vay thường không gây ra các hình phạt, nhưng bạn không thể yêu cầu người cho vay của mình đảm bảo.

Các loại hình phạt trả trước

Hình phạt trả trước áp dụng cho cả giao dịch bán nhà và tái cấp vốn được gọi là hình phạt trả trước “cứng”. Hình phạt trả trước chỉ áp dụng cho việc tái cấp vốn được gọi là hình phạt “mềm”.

Hạn chế của hình phạt trả trước

Mặc dù một số khoản vay mua nhà bao gồm các khoản phạt trả trước, nhưng chúng không hợp pháp đối với các khoản vay FHA cho một gia đình. Đối với các khoản vay mua nhà khác, người cho vay chỉ có thể phạt khi trả trước trong ba năm đầu tiên, với các giới hạn về mức phạt. Ngoài ra, người cho vay phải cung cấp một khoản vay không bao gồm khoản phạt trả trước như một giải pháp thay thế. Các quy tắc này có hiệu lực đối với các khoản vay được ban hành sau ngày 10 tháng 1 năm 2014, do Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) thiết lập sau khi Đạo luật Dodd-Frank 2010 được thông qua.

Các khoản vay thế chấp VA được phát hành cho các khoản vay quân sự và sinh viên không cho phép bị phạt trả trước.

Cân nhắc đặc biệt

Hình phạt trả trước khác nhau giữa các bên cho vay. Điều này có nghĩa là người đi vay nên cẩn thận trong việc yêu cầu — và hiểu đầy đủ — tài liệu tiết lộ khoản thanh toán trước khi kết thúc. Hình phạt trả trước có thể được đặt dưới dạng một số tiền cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm của số dư thế chấp còn lại. Chúng cũng có thể được đánh giá theo thang điểm trượt dựa trên khoảng thời gian mà khoản thế chấp đã được áp dụng.

Một số người cho vay áp dụng hình phạt khi việc tái cấp vốn hoặc bán nhà được hoàn thành trong vòng hai đến ba năm đầu tiên kể từ khi thế chấp ban đầu. Những người khác tính phí khi số dư được trả hết trong vòng năm năm đầu tiên.

Ví dụ về Hình phạt trả trước

Một chủ nhà quyết định tái cấp vốn cho khoản thế chấp hai năm tuổi với số dư còn lại là 250.000 đô la. Nếu có khoản phạt trả trước 4%, chủ nhà cho biết sẽ trả 10.000 đô la cho người cho vay ban đầu để thanh toán sớm khoản thế chấp. Người đi vay nên biết các chi tiết cụ thể về hình phạt trả trước của người cho vay của họ; chúng có thể làm tăng đáng kể chi phí tái cấp vốn cho một khoản thế chấp hoặc bán nhà.

Nguồn tham khảo: investmentopedia