Home Kiến Thức Kinh Tế Học Prepayment là gì?

Prepayment là gì?

0

Trả trước là gì?

Trả trước là một thuật ngữ kế toán để thanh toán một khoản nợ hoặc khoản vay trả góp trước ngày đến hạn chính thức của nó. Một khoản thanh toán trước có thể là việc thanh toán hóa đơn, chi phí hoạt động hoặc chi phí phi hoạt động đóng tài khoản trước ngày đến hạn. Một khoản thanh toán trước có thể được thực hiện bởi một cá nhân, một công ty hoặc bất kỳ loại hình tổ chức nào khác.

Tìm hiểu về Thanh toán trước

Nhiều loại nợ và nghĩa vụ được giải quyết trước thông qua hình thức trả trước. Các công ty có thể trả trước tiền thuê, tiền lương, hạn mức tín dụng quay vòng, hoặc các nghĩa vụ nợ ngắn hạn hoặc dài hạn khác.

Người tiêu dùng có thể trả trước phí thẻ tín dụng trước khi họ thực sự nhận được bản sao kê. Hoặc họ có thể trả sớm một khoản vay, bằng cách tái cấp vốn cho khoản nợ thông qua một người cho vay khác hoặc bằng cách trả toàn bộ khoản nợ.

Một số khoản vay, chẳng hạn như thế chấp, có thể bao gồm một khoản phạt cho việc trả trước. Nếu một khoản vay bao gồm một khoản phạt như vậy, thì người đi vay phải được biết và đồng ý với điều khoản tại thời điểm họ vay.

Hình phạt chỉ có thể áp dụng cho việc thanh toán toàn bộ số dư, thường bằng cách tái cấp vốn cho khoản thế chấp. Người đi vay thường có thể trả thêm tiền gốc không liên tục mà không bị phạt.

Một khoản trả trước có thể được thực hiện cho toàn bộ số dư của một khoản nợ phải trả hoặc nó có thể là một khoản thanh toán một phần của một khoản vay lớn hơn được thực hiện trước ngày đến hạn.

Các hình thức trả trước

Trả trước phổ biến trong nhiều ngữ cảnh. Các cá nhân và doanh nghiệp lớn thực hiện thanh toán trước.

Thanh toán trước cho Doanh nghiệp

Trong môi trường doanh nghiệp, chi phí là khoản trả trước phổ biến nhất. Các khoản chi này được thanh toán toàn bộ trong một kỳ kế toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ được tiêu thụ trong một kỳ tương lai. Khoản trả trước được phân loại lại thành chi phí thông thường khi tài sản thực sự được sử dụng hoặc tiêu thụ. Đầu tiên, một khoản chi phí trả trước được phân loại là tài sản lưu động trên bảng cân đối kế toán của công ty.

Ví dụ: một công ty có thể liệt kê 6.000 đô la là tài sản lưu động trong tài khoản tiền thuê trả trước trên bảng cân đối kế toán nếu công ty thuê văn phòng với giá 1.000 đô la một tháng và trả trước sáu tháng tiền thuê. Công ty sẽ giảm tài sản hiện tại 1.000 đô la trong mỗi tháng tiếp theo và sẽ liệt kê chi phí trên báo cáo thu nhập của mình dưới dạng chi phí hoạt động 1.000 đô la vì tổng chi phí thuê trả trước thực sự phát sinh.

Thanh toán trước của cá nhân

Các cá nhân cũng thực hiện thanh toán trước và quy trình hạch toán cá nhân dễ dàng hơn nhiều. Người tiêu dùng có thể hết hóa đơn thẻ tín dụng hàng tháng với ngày thanh toán là 30 ngày sau khi kết thúc tháng.

Nếu một người tiêu dùng phải chịu 1.000 đô la trong tổng chi phí trên thẻ và thanh toán hết vào ngày 30 của tháng đó, thì đó được coi là khoản thanh toán trước vì hóa đơn không thực sự đến hạn trong 30 ngày nữa. Công ty phát hành thẻ tín dụng của người tiêu dùng theo dõi các khoản thanh toán trước này, vì vậy người tiêu dùng không cần phải giải trình cá nhân.

Người nộp thuế trả trước

Người nộp thuế thường xuyên — tự nguyện hoặc không — thanh toán trước thuế khi một phần tiền lương của họ bị khấu trừ để nộp thuế. Về mặt kỹ thuật, thuế sẽ đến hạn vào hoặc vào khoảng ngày 15 tháng 4 hàng năm, nhưng người sử dụng lao động của họ được yêu cầu khấu trừ thuế trong mỗi kỳ trả lương và thay mặt nhân viên gửi tiền cho chính phủ.

Các cá nhân tự kinh doanh phải trả trước thuế bằng cách nộp thuế ước tính hàng quý.

Trong cả hai trường hợp, nếu họ nộp nhiều hơn số thuế đến hạn trong năm, người nộp thuế sẽ nhận được bất kỳ khoản tiền vượt quá nào dưới dạng hoàn thuế

Nguồn tham khảo: investmentopedia