Prepaid Expense là gì?

20

Chi phí trả trước là gì?

Chi phí trả trước là một loại tài sản trên bảng cân đối kế toán là kết quả của việc doanh nghiệp thanh toán trước cho hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ nhận được trong tương lai. Chi phí trả trước ban đầu được ghi nhận là tài sản, nhưng giá trị của chúng được tiêu hao theo thời gian trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Không giống như các khoản chi phí thông thường, doanh nghiệp sẽ nhận được một phần giá trị từ khoản chi phí trả trước trong một số kỳ kế toán.

1:37

Chi phí trả trước

Hiểu chi phí trả trước

Các công ty thực hiện thanh toán trước cho hàng hóa hoặc dịch vụ như thiết bị văn phòng cho thuê hoặc bảo hiểm cung cấp lợi ích liên tục theo thời gian. Hàng hóa hoặc dịch vụ có tính chất này không thể được sử dụng ngay lập tức vì chi phí sẽ không tương xứng với lợi ích phát sinh theo thời gian từ việc sử dụng tài sản.

Theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), chi phí phải được ghi nhận trong cùng kỳ kế toán với lợi ích được tạo ra từ tài sản liên quan. dụ: nếu một công ty thuê một máy sao chép lớn trong thời hạn 12 tháng, công ty được hưởng lợi từ việc sử dụng nó trong toàn bộ thời gian. Việc ghi nhận khoản thanh toán tạm ứng cho hợp đồng thuê như một khoản chi phí trong tháng đầu tiên sẽ không khớp đủ chi phí với doanh thu được tạo ra từ việc sử dụng. Do đó, nó phải được ghi nhận là chi phí trả trước và được phân bổ vào chi phí trong vòng mười hai tháng đầy đủ.

Các bút toán ghi nhận chi phí liên quan đến các Chuẩn mực đã ghi trước đó được gọi là bút toán điều chỉnh. Họ không ghi lại các giao dịch kinh doanh mới mà chỉ đơn giản là điều chỉnh các giao dịch đã ghi trước đó. Các bút toán điều chỉnh chi phí trả trước là cần thiết để đảm bảo rằng các khoản chi phí đó được ghi nhận trong kỳ mà chúng phát sinh.

Do bản chất của một số hàng hoá và dịch vụ nhất định, các khoản chi phí trả trước sẽ luôn tồn tại. Ví dụ, bảo hiểm là một khoản chi phí trả trước vì mục đích của việc mua bảo hiểm là mua sự bảo vệ chủ động trong trường hợp không may xảy ra trong tương lai. Rõ ràng, không có công ty bảo hiểm nào bán bảo hiểm bảo hiểm cho một trường hợp không may xảy ra sau sự việc xảy ra, vì vậy chi phí bảo hiểm phải được doanh nghiệp trả trước.

Ví dụ về chi phí trả trước

Ví dụ, giả sử Công ty ABC mua bảo hiểm cho khoảng thời gian 12 tháng sắp tới. Nó trả trước 120.000 đô la cho hợp đồng bảo hiểm. Ban đầu Công ty ABC sẽ ghi nhận toàn bộ 120.000 đô la như một khoản ghi nợ cho bảo hiểm trả trước, một tài sản trên bảng cân đối kế toán và một khoản ghi có thành tiền mặt. Mỗi tháng, một mục điều chỉnh sẽ được thực hiện để chi 10.000 đô la (1/12 số tiền trả trước) vào báo cáo thu nhập thông qua khoản ghi có cho bảo hiểm trả trước và ghi nợ vào chi phí bảo hiểm. Vào tháng thứ 12, 10.000 đô la cuối cùng sẽ được tiêu hết và tài khoản trả trước sẽ bằng không.

Nguồn tham khảo: investmentopedia