Portfolio Variance là gì?

33

Phương sai danh mục đầu tư là gì?

Phương sai danh mục đầu tư là phép đo rủi ro, về cách tổng lợi nhuận thực tế của một tập hợp chứng khoán tạo nên danh mục đầu tư biến động theo thời gian. Thống kê phương sai danh mục đầu tư này được tính toán bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn của từng chứng khoán trong danh mục đầu tư cũng như mối tương quan của từng cặp chứng khoán trong danh mục đầu tư.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Phương sai danh mục đầu tư là thước đo rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư và là bình phương độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư.
 • Phương sai danh mục đầu tư có tính đến trọng số và phương sai của từng tài sản trong danh mục đầu tư cũng như các phương sai của chúng.
 • Mối tương quan thấp hơn giữa các chứng khoán trong danh mục đầu tư dẫn đến phương sai danh mục đầu tư thấp hơn.
 • Phương sai danh mục đầu tư (và độ lệch chuẩn) xác định trục rủi ro của biên giới hiệu quả trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT).

Hiểu phương sai danh mục đầu tư

Phương sai danh mục đầu tư xem xét các hệ số hiệp phương sai hoặc tương quan của các chứng khoán trong danh mục đầu tư. Nói chung, mối tương quan thấp hơn giữa các chứng khoán trong danh mục đầu tư dẫn đến phương sai danh mục đầu tư thấp hơn.

Phương sai danh mục đầu tư được tính bằng cách nhân trọng số bình phương của mỗi chứng khoán với phương sai tương ứng và cộng hai lần trọng số trung bình có trọng số nhân với hiệp phương sai của tất cả các cặp chứng khoán riêng lẻ.

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại nói rằng phương sai danh mục đầu tư có thể được giảm bớt bằng cách chọn các loại tài sản có mối tương quan âm hoặc thấp, chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu, trong đó phương sai (hoặc độ lệch chuẩn) của danh mục đầu tư là trục x của biên giới hiệu quả.

2:03

Phương sai danh mục đầu tư

Công thức và tính toán phương sai danh mục đầu tư

Chất lượng quan trọng nhất của phương sai danh mục đầu tư là giá trị của nó là sự kết hợp có trọng số của các phương sai riêng lẻ của từng tài sản được điều chỉnh theo phương sai của chúng. Điều này có nghĩa là phương sai tổng thể của danh mục đầu tư thấp hơn bình quân gia quyền đơn giản của các phương sai riêng lẻ của các cổ phiếu trong danh mục đầu tư.

Công thức cho phương sai danh mục đầu tư trong danh mục đầu tư hai tài sản như sau:

 • Phương sai danh mục đầu tư = w 1 2 σ 1 2 + w 2 2 σ 2 2 + 2w 1 w 2 Cov 1,2

Ở đâu:

 • w 1 = tỷ trọng danh mục đầu tư của tài sản đầu tiên
 • w 2 = tỷ trọng danh mục đầu tư của tài sản thứ hai
 • σ 1 = độ lệch chuẩn của tài sản đầu tiên
 • σ 2 = độ lệch chuẩn của tài sản thứ hai
 • Cov 1,2 = hiệp phương sai của hai tài sản, do đó có thể được biểu thị bằng p (1,2) σ 1 σ 2 , trong đó p (1,2) là hệ số tương quan giữa hai tài sản

Phương sai danh mục đầu tư tương đương với bình phương độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư.

Khi số lượng tài sản trong danh mục đầu tư tăng lên, các thuật ngữ trong công thức tính phương sai tăng lên theo cấp số nhân. Ví dụ: danh mục đầu tư ba tài sản có sáu điều khoản trong phép tính phương sai, trong khi danh mục đầu tư năm tài sản có 15 điều khoản.

Phương sai danh mục đầu tư và lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) là một khuôn khổ để xây dựng một danh mục đầu tư. MPT lấy ý tưởng làm tiền đề trung tâm rằng các nhà đầu tư hợp lý muốn tối đa hóa lợi nhuận đồng thời giảm thiểu rủi ro, đôi khi được đo lường bằng cách sử dụng biến động. Các nhà đầu tư tìm kiếm cái được gọi là biên giới hiệu quả, hoặc mức độ rủi ro và biến động thấp nhất mà tại đó lợi nhuận mục tiêu có thể đạt được.

Rủi ro được giảm bớt trong danh mục đầu tư MPT bằng cách đầu tư vào các tài sản không tương quan. Các tài sản có thể tự rủi ro thực sự có thể làm giảm rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư bằng cách giới thiệu một khoản đầu tư sẽ tăng lên khi các khoản đầu tư khác giảm xuống. Sự tương quan giảm này có thể làm giảm phương sai của một danh mục đầu tư lý thuyết.

Theo nghĩa này, lợi tức đầu tư của một cá nhân ít quan trọng hơn so với đóng góp tổng thể của nó vào danh mục đầu tư, xét về rủi ro, lợi tức và đa dạng hóa.

Mức độ rủi ro trong danh mục đầu tư thường được đo lường bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn, được tính bằng căn bậc hai của phương sai. Nếu các điểm dữ liệu khác xa giá trị trung bình, thì phương sai cao và mức độ rủi ro tổng thể trong danh mục đầu tư cũng cao. Độ lệch chuẩn là thước đo rủi ro chính được các nhà quản lý danh mục đầu tư, cố vấn tài chính và các nhà đầu tư tổ chức sử dụng. Người quản lý tài sản thường xuyên đưa độ lệch chuẩn vào báo cáo hiệu suất của họ.

Ví dụ về phương sai danh mục đầu tư

Ví dụ, giả sử có một danh mục đầu tư bao gồm hai cổ phiếu. Cổ phiếu A trị giá 50.000 đô la và có độ lệch chuẩn là 20%. Cổ phiếu B trị giá 100.000 đô la và có độ lệch chuẩn là 10%. Tương quan giữa hai cổ phiếu là 0,85. Do đó, tỷ trọng danh mục đầu tư của Cổ phiếu A là 33,3% và 66,7% đối với Cổ phiếu B. Cắm thông tin này vào công thức, phương sai được tính là:

 • Phương sai = (33,3% ^ 2 x 20% ^ 2) + (66,7% ^ 2 x 10% ^ 2) + (2 x 33,3% x 20% x 66,7% x 10% x 0,85) = 1,64%

Phương sai không phải là một thống kê đặc biệt dễ hiểu, vì vậy hầu hết các nhà phân tích đều tính toán độ lệch chuẩn, đơn giản là căn bậc hai của phương sai. Trong ví dụ này, căn bậc hai của 1,64% là 12,81%.

Nguồn tham khảo: investmentopedia