Overnight Index Swap là gì?

128

Hoán đổi chỉ số qua đêm là gì?

Giao dịch hoán đổi chỉ số đề cập đến hợp đồng bảo hiểm rủi ro trong đó một bên trao đổi dòng tiền xác định trước với một bên đối tác vào một ngày cụ thể. Nợ, vốn chủ sở hữu hoặc chỉ số giá khác được sử dụng làm vật trao đổi đã thỏa thuận cho một bên của hoán đổi này.

Giao dịch hoán đổi chỉ số qua đêm áp dụng chỉ số tỷ giá qua đêm chẳng hạn như lãi suất liên ngân hàng hoặc lãi suất liên ngân hàng London (LIBOR). Hoán đổi chỉ số là nhóm chuyên biệt của hoán đổi lãi suất cố định thông thường, với các kỳ hạn có thể được thiết lập từ ba tháng đến hơn một năm.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Lãi suất của phần lãi suất qua đêm của giao dịch hoán đổi được cộng lại và thanh toán vào ngày đặt lại, với thời hạn cố định được tính vào giá trị của giao dịch hoán đổi cho mỗi bên.
 • Giá trị hiện tại của kỳ hạn thả nổi (PV) được xác định bằng cách ghép lãi suất qua đêm hoặc bằng cách lấy trung bình hình học của tỷ giá trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Giống như các giao dịch hoán đổi lãi suất khác, một đường cong lãi suất phải được tạo ra để xác định giá trị hiện tại của các dòng tiền.

Hoán đổi chỉ mục qua đêm hoạt động như thế nào?

Giao dịch hoán đổi chỉ số qua đêm biểu thị một sự hoán đổi lãi suất liên quan đến việc tỷ giá qua đêm được đổi lấy một mức lãi suất cố định. Giao dịch hoán đổi chỉ số qua đêm sử dụng chỉ số tỷ giá qua đêm chẳng hạn như tỷ giá quỹ liên bang làm tỷ giá cơ bản cho kỳ hạn thả nổi, trong khi kỳ hạn cố định sẽ được đặt ở tỷ lệ do cả hai bên thỏa thuận. Lãi suất của phần lãi suất qua đêm của giao dịch hoán đổi được cộng lại và thanh toán vào ngày đặt lại, với thời hạn cố định được tính vào giá trị của giao dịch hoán đổi cho mỗi bên.

Giá trị hiện tại của kỳ hạn thả nổi (PV) được xác định bằng cách ghép lãi suất qua đêm hoặc bằng cách lấy trung bình hình học của tỷ giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Giao dịch hoán đổi chỉ số qua đêm phổ biến trong các tổ chức tài chính vì chỉ số qua đêm được coi là một chỉ báo tốt về thị trường tín dụng liên ngân hàng và ít rủi ro hơn chênh lệch lãi suất truyền thống.

Cách tính Hoán đổi Chỉ số Qua đêm

Tám bước được áp dụng để tính toán lợi ích bằng đồng đô la của ngân hàng từ việc sử dụng hoán đổi chỉ số qua đêm.

 • Bước đầu tiên nhân tỷ giá qua đêm cho khoảng thời gian áp dụng giao dịch hoán đổi. Nếu giao dịch hoán đổi bắt đầu vào thứ Sáu, thời gian hoán đổi là ba ngày vì các giao dịch không thực hiện vào cuối tuần. Nếu giao dịch hoán đổi bắt đầu vào một ngày làm việc khác, thời gian hoán đổi là một ngày. Ví dụ: nếu lãi suất qua đêm là 0,005% và giao dịch hoán đổi được thực hiện vào thứ Sáu, tỷ lệ hiệu quả sẽ là 0,015% (0,005% x 3 ngày), ngược lại, là 0,005%.
 • Bước hai của phép tính chia tỷ lệ qua đêm hiệu dụng cho 360. Thực tiễn ngành cho rằng phép tính hoán đổi qua đêm sử dụng 360 ngày trong một năm thay vì 365. Sử dụng tỷ lệ trên, phép tính ở bước hai là: 0,005% / 360 = 1.3889 x 10 ^ -5 .
 • Đối với bước ba, chỉ cần thêm một vào kết quả này: 1.3889 x 10 -5 + 1 = 1.000013889.
 • Trong bước bốn, nhân tỷ lệ mới với tổng số tiền gốc của khoản vay. Ví dụ: nếu khoản vay qua đêm có số tiền gốc là 1 triệu đô la, kết quả tính toán là: 1.000013889x 1.000.000 đô la = 1.000.013,89 đô la.
 • Bước năm áp dụng các tính toán trên cho từng ngày của khoản vay, với số tiền gốc được cập nhật liên tục. Điều này được thực hiện đối với các khoản vay nhiều ngày trong trường hợp tỷ giá thay đổi.
 • Bước sáu và bảy tương tự như hai và ba. Tỷ lệ mà các giao dịch hoán đổi chỉ số qua đêm sử dụng phải được chia cho 360 và cộng với 1. Ví dụ: nếu tỷ lệ này là 0,0053%, kết quả là: 0,0053% / 360 + 1 = 1,00001472.
 • Trong bước 8, tăng tỷ lệ này theo lũy thừa của số ngày trong khoản vay và nhân với số tiền gốc: 1.00001472 ^ 1 x 1.000.000 đô la = 1.000.014,72 đô la.
 • Cuối cùng, trừ hai tổng để xác định lợi nhuận mà ngân hàng thu được từ việc sử dụng giao dịch hoán đổi: 1.000.014,72 đô la – 1.000.013,89 đô la = 0,83 đô la.

Nguồn tham khảo: investmentopedia