Outside Director là gì?

23

Giám đốc bên ngoài là gì

Giám đốc bên ngoài là thành viên của hội đồng quản trị công ty không phải là nhân viên hoặc người có liên quan trong công ty. Các giám đốc bên ngoài được trả phí lưu giữ hàng năm dưới dạng tiền mặt, lợi ích và / hoặc quyền chọn mua cổ phiếu. Các tiêu chuẩn quản trị công ty yêu cầu các công ty đại chúng phải có một số lượng hoặc tỷ lệ nhất định các giám đốc bên ngoài trong hội đồng quản trị của họ.

Giám đốc bên ngoài còn được gọi là “giám đốc không điều hành.”

NGẮT XUỐNG Giám đốc bên ngoài

Về lý thuyết, các giám đốc bên ngoài có lợi cho công ty vì họ ít xung đột lợi ích hơn và có thể nhìn nhận bức tranh toàn cảnh khác với những người trong cuộc. Nhược điểm của các giám đốc bên ngoài là vì họ ít tham gia vào các công ty mà họ đại diện, họ có thể có ít thông tin hơn để làm cơ sở đưa ra quyết định và có ít động lực hơn để thực hiện. Ngoài ra, các giám đốc bên ngoài có thể phải đối mặt với trách nhiệm chi trả nếu một phán quyết hoặc dàn xếp xảy ra mà công ty hoặc bảo hiểm của công ty không bao trả hoàn toàn. Điều này xảy ra trong các vụ kiện tập thể chống lại Enron và WorldCom .

Các thành viên hội đồng quản trị có quan hệ trực tiếp với công ty được gọi là “giám đốc bên trong.” Những người này có thể là từ cấp bậc của các quan chức hoặc giám đốc điều hành cấp cao của công ty, cũng như bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sở hữu lợi ích hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết của một công ty .

Các giám đốc bên ngoài và ví dụ về Enron

Các giám đốc bên ngoài có trách nhiệm quan trọng là duy trì các vị trí của họ một cách chính trực và bảo vệ cũng như giúp tăng tài sản của cổ đông. Trong trường hợp của Enron (như đã đề cập ở trên), nhiều người cáo buộc các giám đốc bên ngoài của công ty đã cẩu thả trong việc giám sát Enron của họ. Năm 2003, các nguyên đơn và Quốc hội cáo buộc các giám đốc bên ngoài của Enron đã cho phép cựu Giám đốc điều hành Andrew S. Fastow của công ty tham gia vào các giao dịch tạo ra xung đột lợi ích đáng kể với các cổ đông khi ông vạch ra kế hoạch làm cho công ty có vẻ vững chắc về tài chính, mặc dù thực tế là nhiều công ty con của nó làm ăn thua lỗ .

Giám đốc bên ngoài và quản trị công ty

Như ví dụ của Enron đã chỉ ra, điều quan trọng là phải thiết lập và hỗ trợ các chính sách quản trị công ty rõ ràng để giảm thiểu rủi ro gian lận như vậy. Quản trị công ty là một hệ thống toàn diện các quy tắc kiểm soát và chỉ đạo một công ty. Giao thức này cân bằng lợi ích của nhiều bên liên quan của một công ty, bao gồm cổ đông, ban quản lý, khách hàng, nhà cung cấp, nhà tài chính, chính phủ và cộng đồng. Chúng cũng giúp một công ty đạt được các mục tiêu của mình, đưa ra các kế hoạch hành động và kiểm soát nội bộ để đo lường hiệu quả hoạt động và công bố thông tin của công ty.

Nguồn tham khảo: investmentopedia