Other Post-Retirement Benefits là gì?

22

Các phúc lợi khác sau khi nghỉ hưu là gì?

Các phúc lợi khác sau khi nghỉ hưu là các khoản phúc lợi, ngoài việc phân phối lương hưu, được trả cho người lao động trong những năm nghỉ hưu của họ. Các quyền lợi sau khi nghỉ hưu có thể bao gồm bảo hiểm nhân thọ và các kế hoạch y tế, hoặc phí bảo hiểm cho các quyền lợi đó, cũng như các thỏa thuận trả chậm.

Mặc dù những phúc lợi này chủ yếu do người sử dụng lao động trả, nhưng nhân viên đã nghỉ hưu thường chia sẻ chi phí của những lợi ích này thông qua đồng thanh toán, thanh toán các khoản khấu trừ và đóng góp của nhân viên cho kế hoạch khi được yêu cầu. Các phúc lợi khác sau khi nghỉ hưu cũng có thể được gọi là “các phúc lợi khác sau khi làm việc (OPEB).”

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các phúc lợi khác sau khi nghỉ hưu bao gồm các phúc lợi mà người lao động được trả khi họ nghỉ hưu mà không phải là phân phối lương hưu.
  • Nhân viên thường chia sẻ chi phí của những lợi ích này thông qua đồng thanh toán.
  • Các lợi ích khác sau khi nghỉ hưu có thể bao gồm nha khoa, dịch vụ pháp lý và tín dụng học phí.

Hiểu các lợi ích khác sau khi nghỉ hưu

Các phúc lợi nằm trong danh mục này là tất cả các phúc lợi thanh toán không dùng tiền mặt dành cho nhân viên, bao gồm cả dịch vụ nha khoa, chăm sóc thị lực, dịch vụ pháp lý và tín dụng học phí. Những lợi ích bổ sung này, cùng với trợ cấp hưu trí truyền thống, có thể là một khoản chi tiêu lớn đối với các công ty cung cấp các kế hoạch này, đặc biệt nếu các kế hoạch được tài trợ hoàn toàn bởi công ty.

Chi phí của các kế hoạch này có thể được tìm thấy trong báo cáo tài chính của công ty, thường là trong các thuyết minh, cũng sẽ tiết lộ quy mô nghĩa vụ cùng với mức độ tài trợ của quỹ.

Các khoản trợ cấp sau khi nghỉ hưu có thể được cung cấp bởi các cơ quan chính phủ địa phương và liên bang, các công ty tư nhân và công cộng, và các tổ chức phi lợi nhuận, chẳng hạn như tổ chức từ thiện, nhóm tôn giáo, trường cao đẳng và trường đại học. Những lợi ích đó có thể được trả (toàn bộ hoặc một phần) bởi người sử dụng lao động, người về hưu hoặc kết hợp cả hai.

Các lợi ích và chi phí khác sau khi nghỉ hưu

Các khoản đóng góp trực tiếp trả cho bất kỳ lợi ích nào sau khi làm việc có thể khiến người sử dụng lao động phải chịu một số rủi ro và trách nhiệm pháp lý nhất định. Ví dụ, lấy ví dụ về một công nhân cũ được cấp bảo hiểm y tế với mức chi phí / phí bảo hiểm như những nhân viên hiện tại.

Thông thường, một công nhân đã nghỉ hưu sẽ lớn tuổi hơn một nhân viên hiện tại trung bình, và do đó, sẽ có nhiều khả năng phải chịu chi phí y tế cao hơn. Cũng có khả năng là bảo hiểm y tế mà họ được cung cấp sẽ không bao gồm các chi phí chăm sóc của họ, có thể để lại khoảng cách trong phạm vi bảo hiểm.

Cũng như các hình thức bồi thường hưu trí khác, các khoản trợ cấp sau khi nghỉ hưu khác có thể đi kèm với các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt do chi phí của chúng đối với tổ chức, cũng như đối với lợi tức đầu tư tổng thể so với giá trị công việc mà nhân viên đã thực hiện trước khi nghỉ hưu.

Các phúc lợi và sự tuân thủ khác sau khi nghỉ hưu

Các quy tắc điều chỉnh cách các công ty báo cáo chi phí và nghĩa vụ lương hưu, cũng như việc tiết lộ các tài sản và nghĩa vụ lương hưu, được đề cập trong Mục 715 (ASC 715) về Mã hóa Chuẩn mực Kế toán, trước đây được gọi là Báo cáo về Chuẩn mực Kế toán Tài chính Số 87/88/158 . Hiệp hội chuyên gia lương hưu & nhà tính toán Hoa Kỳ (ASPPA) cung cấp hướng dẫn về cách quản lý quy trình ASC 715, quy trình này mô tả thông tin tiết lộ cho các báo cáo tài chính của khách hàng, cũng như liệt kê phương pháp luận được sử dụng để hoàn thành các tính toán quan trọng bắt buộc.

Nguồn tham khảo: investmentopedia