Home Kiến Thức Kinh Tế Học Original Cost là gì?

Original Cost là gì?

0

Giá gốc là gì?

Giá gốc là tổng giá liên quan đến việc mua một tài sản. Nguyên giá của một tài sản xem xét tất cả các hạng mục có thể được quy cho việc mua và đưa tài sản vào sử dụng. Các chi phí này bao gồm giá mua và các yếu tố như hoa hồng, vận chuyển, thẩm định, bảo hành và lắp đặt và thử nghiệm. Giá gốc có thể được sử dụng để định giá một loại tài sản, bao gồm thiết bị, bất động sản và các công cụ bảo đảm.

Giá gốc còn được gọi là cơ sở giá gốc của tài sản cho các mục đích tính thuế.

Hiểu chi phí ban đầu

Giá gốc bao gồm tất cả các khía cạnh có thể định lượng được của tài sản được mua. Ví dụ, một công ty mua một thiết bị với giá 20.000 đô la. Việc mua hàng cũng bao gồm 1.000 đô la phí, 700 đô la chi phí vận chuyển và giao hàng, và 3.000 đô la cho việc lắp đặt và bảo hành. Giá gốc của thiết bị này sẽ là 20.000 đô la + 1.000 đô la + 700 đô la + 3.000 đô la = 24.700 đô la. Còn được gọi là giá gốc, một thuật ngữ phổ biến trong các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), đây là giá gốc được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán và thuyết minh báo cáo tài chính sẽ tách biệt tài sản nguyên giá, nhà máy và thiết bị (PP&E) và khấu hao lũy kế của các tài sản dài hạn này. Sự khác biệt được gọi là giá trị ghi sổ.

Giá gốc và Khấu hao

Việc xác định nguyên giá của tài sản là rất quan trọng trong việc tính toán cơ sở tính thuế của tài sản đó. Nguyên giá của một tài sản bao gồm nhiều hơn giá mua của tài sản và các chi phí cộng lại với nhau có thể làm giảm lợi nhuận có thể chịu thuế khi bán tài sản đó. Cơ sở tính thuế có thể được tính bằng cách lấy nguyên giá và trừ đi khấu hao lũy kế của tài sản.

Đối với phần thiết bị ở trên, giả sử khấu hao lũy kế là 14.700 đô la. Giá trị ghi sổ trên sổ sách của công ty sẽ là 10.000 đô la (24.700 đô la nguyên giá trừ 14.700 đô la khấu hao lũy kế). Nếu công ty bán tài sản với giá 15.000 đô la, nó sẽ ghi nhận lợi nhuận khi bán tài sản là 5.000 đô la.

Nguồn tham khảo: investmentopedia