Home Kiến Thức Kinh Tế Học Organizational Economics là gì?

Organizational Economics là gì?

0

Kinh tế tổ chức là gì?

Kinh tế học tổ chức là một nhánh của kinh tế học ứng dụng và Kinh tế học thể chế mới nghiên cứu các giao dịch xảy ra trong các công ty riêng lẻ, trái ngược với các giao dịch xảy ra trong thị trường lớn hơn. Các nhà kinh tế học tổ chức nghiên cứu cách thức các khuyến khích kinh tế, đặc điểm thể chế và chi phí giao dịch ảnh hưởng đến các lựa chọn được thực hiện trong các công ty cũng như cấu trúc và hoạt động thị trường của các công ty.

Kinh tế học tổ chức có thể bao gồm các lý thuyết từ một số luồng tư tưởng kinh tế khác nhau. Chúng bao gồm lý thuyết đại lý, kinh tế học chi phí giao dịch, lý thuyết hợp đồng hoặc quyền tài sản, lý thuyết về công ty, nghiên cứu quản lý chiến lược và lý thuyết về tinh thần kinh doanh. Lý thuyết và nghiên cứu trong kinh tế học tổ chức thường kết hợp những hiểu biết sâu sắc, khái niệm và phương pháp từ các ngành khác ngoài kinh tế học, bao gồm cả tâm lý học và xã hội học. Các khóa học về kinh tế tổ chức thường được giảng dạy ở cấp độ sau đại học hoặc tiến sĩ.

Tóm tắt ý chính

  • Kinh tế học tổ chức được sử dụng để nghiên cứu các giao dịch trong các công ty riêng lẻ và xác định các phương pháp quản lý để quản lý các nguồn lực.
  • Nó có thể liên quan đến nhiều ý tưởng và lý thuyết bao gồm lý thuyết đại lý, kinh tế học chi phí giao dịch và lý thuyết quyền tài sản.
  • Những hiểu biết sâu sắc từ kinh tế học tổ chức cung cấp một phương pháp phân tích nhân quả của các động cơ và quyết định quan trọng trong một tổ chức.

Hiểu biết về kinh tế tổ chức

Kinh tế học tổ chức rất hữu ích trong việc phát triển các chính sách quản lý nguồn nhân lực của một công ty; xác định cách thức tổ chức công ty; phân tích quy mô, phạm vi và ranh giới của công ty; thiết lập chế độ bồi thường, trả lương và khuyến khích thích hợp; đánh giá rủi ro kinh doanh; và đưa ra, phân tích và cải tiến các quyết định quản lý.

Các phương pháp tiếp cận phổ biến giữa các nhà kinh tế tổ chức bao gồm:

  • Lý thuyết cơ quan : Nghiên cứu tác động của sự bất cân xứng thông tin giữa chủ sở hữu, người quản lý và nhân viên của doanh nghiệp.
  • Kinh tế học chi phí giao dịch : Nghiên cứu vai trò của chi phí giao dịch như chi phí thông tin, chi phí thương lượng, chi phí thực thi hợp đồng và các khoản đầu tư theo mối quan hệ cụ thể trong cơ cấu tổ chức và các quyết định.
  • Phương pháp tiếp cận quyền tài sản: Nghiên cứu sự phân bổ quyền quyết định dựa trên tính không đầy đủ của các hợp đồng trong và giữa các tổ chức.

Kinh tế tổ chức và Chân trời nước sâu

Áp dụng kinh tế học tổ chức có thể bộc lộ cả những điểm yếu của cách tiếp cận quản lý hiện tại và những cách thức để tạo ra sự thay đổi. Xem xét các trường con bao gồm phương pháp này cung cấp một cách để hiểu các động cơ và quyết định dẫn đến các quyết định hoạt động trong một tổ chức. Ví dụ, kinh tế học tổ chức có thể được sử dụng để đánh giá lý do tại sao vụ tràn dầu BP năm 2010 ở Vịnh Mexico có thể xảy ra và làm thế nào một thảm họa tương tự có thể được ngăn chặn trong tương lai.

Ví dụ, rút ra trong trường con lý thuyết cơ quan, một đánh giá có thể được thực hiện về các ưu đãi đã có trước sự cố tràn dầu BP năm 2010, điều gì đã thúc đẩy những lựa chọn đó dẫn đến sự cố và liệu các nhân viên liên quan có cảm thấy bắt buộc phải hoạt động theo những điều kiện đó. Hơn nữa, có thể kiểm tra lý do tại sao các hiệu trưởng tại BP có thể đã hoặc không nhận thức được các vấn đề và động cơ tác chiến với các đại lý trên giàn khoan dầu.

Theo trường con kinh tế học chi phí giao dịch, một đánh giá có thể được thực hiện về bất kỳ chi phí giao dịch nào có thể đã được thực hiện liên quan đến hoạt động an toàn của giàn khoan dầu Deepwater Horizon và những lựa chọn đó có thể đã ảnh hưởng đến thảm họa như thế nào. Trong sự cố này, thông tin về sự an toàn và rủi ro của các hoạt động là một yếu tố và chi phí giao dịch để truyền đạt thông tin liên quan giữa BP và các nhà khai thác giàn khoan có thể đã góp phần gây ra thảm họa.

Áp dụng trường con của lý thuyết quyền tài sản, sự không đầy đủ cần thiết của các mối quan hệ trong BP và giữa BP và nhà thầu vận hành giàn khoan có thể đã đóng một vai trò nào đó. Tính không đầy đủ của hợp đồng có nghĩa là ai đó phải toàn quyền quyết định những vấn đề không được quy định trong hợp đồng, do đó, quyền kiểm soát và quyền quyết định còn lại là vấn đề khá quan trọng. Các quyền quyết định này được phân phối như thế nào và cách phân phối đó phù hợp với thông tin và khuyến khích của những người chơi khác nhau có thể đã đóng một vai trò như thế nào.

Nguồn tham khảo: investmentopedia