Home Kiến Thức Kinh Tế Học Ordinary and Necessary Expense (O & NE) là gì?

Ordinary and Necessary Expense (O & NE) là gì?

0

Chi phí Thông thường và Cần thiết (O & NE) là gì?

Chi phí thông thường và chi phí cần thiết là chi phí mà các cá nhân phải chịu như chi phí sở hữu một doanh nghiệp hoặc thực hiện giao dịch. Các chi phí “thông thường và cần thiết” được phân loại như vậy để tính thuế thu nhập, và các chi phí này thường được coi là được khấu trừ thuế trong năm chúng phát sinh .

Các khoản chi phí này được nêu trong Mục 162 (a) của Bộ luật Doanh thu Nội bộ và phải vượt qua các bài kiểm tra cơ bản về mức độ phù hợp với hoạt động kinh doanh cũng như mức độ cần thiết. Tuy nhiên , IRS không công bố bản tóm tắt về những khoản chi phí nào có thể được coi là bình thường và cần thiết để theo đuổi hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động buôn bán, do đó, người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Tóm tắt ý kiến chính

  • O&NE nói chung là các chi phí bạn phải chịu như chi phí sở hữu một doanh nghiệp.
  • Các chi phí thông thường và cần thiết bao gồm phần mềm liên quan đến kinh doanh cho một máy tính hoặc chi phí thuê.
  • Các phần của ngôi nhà được sử dụng để kinh doanh đôi khi được khấu trừ thuế.

Tìm hiểu các Chi phí Thông thường và Cần thiết (O & NE)

Phần mã số thuế này là nguồn gốc của một số lượng lớn các khoản khấu trừ của các cá nhân, đặc biệt là trong những năm chuyển đổi giữa công việc hoặc nghề nghiệp. Các chi phí điển hình có thể được đưa vào nhóm “thông thường và cần thiết” bao gồm đồng phục cho công việc hoặc phần mềm liên quan đến kinh doanh được mua cho một máy tính gia đình .

Chi phí khởi sự liên quan đến việc thành lập một doanh nghiệp mới cũng có thể được khấu trừ thuế, nhưng thường phải được chia đều trong vài năm; những chi phí này không đủ điều kiện là thông thường và cần thiết cho các mục đích IRS mà thay vào đó thường được khấu trừ dưới dạng chi phí vốn .

IRS định nghĩa chi phí “thông thường” là bất kỳ chi phí nào “phổ biến và được chấp nhận” đối với một thương mại hoặc doanh nghiệp cụ thể. IRS định nghĩa chi phí “cần thiết” là bất kỳ chi phí nào “hữu ích và phù hợp”, nhưng không phải là tất yếu. Các ví dụ chính chi phí kinh doanh “thông thường và cần thiết” bao gồm:

  • Lương cho Nhân viên: tiền lương hoặc tiền công trả cho nhân viên cho các dịch vụ được thực hiện.
  • Các Kế hoạch Hưu trí : tiền được phân bổ cho các kế hoạch hưu trí do nhân viên tài trợ như kế hoạch 401 (k), 403 (b), SIMPLE (Kế hoạch Khuyến khích Tiết kiệm cho Nhân viên) và SEP (Hưu trí Nhân viên Đơn giản hóa).
  • Chi phí cho thuê : tiền cho tài sản mà chủ doanh nghiệp cho thuê nhưng không sở hữu. Các khoản chi cho thuê không được khấu trừ nếu chủ sở hữu doanh nghiệp nhận vốn cổ phần hoặc nắm giữ quyền sở hữu tài sản.
  • Thuế : bất kỳ khoản thuế địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc nước ngoài nào được trả liên quan trực tiếp đến hoạt động thương mại hoặc kinh doanh.
  • Tiền lãi : bất kỳ khoản chi phí lãi vay nào để trang trải các chi phí của hoạt động kinh doanh.
  • Bảo hiểm : bất kỳ loại bảo hiểm nào dành cho một doanh nghiệp chuyên nghiệp .

Nói chung, chi phí “thông thường” đề cập đến những chi phí thường được những người trong ngành thương mại hoặc công nghiệp của bạn sử dụng. Chi phí “cần thiết” đề cập đến những chi phí hữu ích và phù hợp; chi phí cần thiết cũng phải là chi phí thông thường để được khấu trừ thuế .

Việc sử dụng nhà của bạn để kinh doanh

Chủ sở hữu doanh nghiệp có thể khấu trừ các chi phí liên quan đến các phần của ngôi nhà của họ được phân bổ cho mục đích sử dụng kinh doanh. Những chi phí này có thể bao gồm tiền điện nước, tiền lãi thế chấp, và sửa chữa. Nhưng để ngôi nhà của chủ sở hữu doanh nghiệp đủ điều kiện được khấu trừ, họ phải chứng minh nơi ở của họ là địa điểm kinh doanh chính của họ — ngay cả khi một cá nhân tiến hành hoạt động kinh doanh phụ trợ tại các địa điểm bên ngoài ngôi nhà. Hơn nữa, các khoản khấu trừ cho một văn phòng tại gia được dựa trên tỷ lệ phần trăm của một ngôi nhà mà chủ doanh nghiệp dành cho việc sử dụng kinh doanh. Do đó, các cá nhân hoạt động ngoài nhà phải chịu trách nhiệm tính toán này .

Nguồn tham khảo: investmentopedia