Option Pricing Theory là gì?

24

Lý thuyết định giá quyền chọn là gì?

Lý thuyết định giá quyền chọn ước tính giá trị của hợp đồng quyền chọn bằng cách ấn định một mức giá, được gọi là phí bảo hiểm, dựa trên xác suất được tính toán rằng hợp đồng sẽ kết thúc bằng tiền (ITM) khi hết hạn. Về cơ bản, lý thuyết định giá quyền chọn cung cấp đánh giá về giá trị hợp lý của quyền chọn, mà các nhà giao dịch đưa vào chiến lược của họ.

Các mô hình được sử dụng để định giá quyền chọn sẽ tính đến các biến số như giá thị trường hiện tại, giá thực hiện, sự biến động, lãi suất và thời gian hết hạn để định giá một quyền chọn về mặt lý thuyết. Một số mô hình thường được sử dụng để định giá quyền chọn là Black-Scholes, định giá quyền chọn nhị thức và mô phỏng Monte-Carlo.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Lý thuyết định giá quyền chọn là một cách tiếp cận xác suất để ấn định giá trị cho một hợp đồng quyền chọn.
  • Mục tiêu chính của lý thuyết định giá quyền chọn là tính xác suất mà một quyền chọn sẽ được thực hiện hoặc chuyển thành tiền (ITM) khi hết hạn.
  • Tăng thời gian đáo hạn của một quyền chọn hoặc sự biến động ngụ ý sẽ làm tăng giá của quyền chọn đó, giữ cho tất cả những thứ khác không đổi.
  • Một số mô hình thường được sử dụng để định giá các tùy chọn bao gồm mô hình Black-Scholes, cây nhị thức và phương pháp mô phỏng Monte-Carlo.

Tìm hiểu lý thuyết định giá quyền chọn

Mục tiêu chính của lý thuyết định giá quyền chọn là tính toán xác suất mà một quyền chọn sẽ được thực hiện, hoặc là ITM, khi hết hạn và chỉ định một giá trị bằng đô la cho nó. Giá tài sản cơ bản (ví dụ: giá cổ phiếu), giá thực hiện, sự biến động, lãi suất và thời gian hết hạn, là số ngày giữa ngày tính toán và ngày thực hiện quyền chọn, là các biến thường được sử dụng để nhập vào toán học các mô hình để tính giá trị hợp lý theo lý thuyết của một quyền chọn.

Lý thuyết định giá quyền chọn cũng suy ra các yếu tố rủi ro hoặc độ nhạy cảm khác nhau dựa trên các yếu tố đầu vào đó, được gọi là “Hy Lạp” của quyền chọn. Vì các điều kiện thị trường liên tục thay đổi, người Hy Lạp cung cấp cho các nhà giao dịch một phương tiện để xác định mức độ nhạy cảm của một giao dịch cụ thể đối với biến động giá cả, biến động biến động và thời gian trôi qua.

Cơ hội quyền chọn kết thúc ITM và sinh lợi càng lớn, giá trị của quyền chọn càng lớn và ngược lại.

Nhà đầu tư phải thực hiện quyền chọn càng lâu thì khả năng nó sẽ được ITM và sinh lời khi hết hạn càng lớn. Điều này có nghĩa là, tất cả các tùy chọn bằng nhau, có niên đại dài hơn đều có giá trị hơn. Tương tự, tài sản cơ bản càng biến động thì khả năng nó sẽ hết hạn ITM càng lớn. Lãi suất cao hơn cũng sẽ chuyển thành giá quyền chọn cao hơn.

Cân nhắc đặc biệt

Các quyền chọn có thể bán trên thị trường yêu cầu các phương pháp định giá khác với các quyền chọn không thị trường. Giá quyền chọn giao dịch thực tế được xác định trên thị trường mở và cũng như với tất cả các tài sản, giá trị có thể khác với giá trị lý thuyết. Tuy nhiên, việc có giá trị lý thuyết cho phép các nhà giao dịch đánh giá khả năng thu được lợi nhuận từ việc giao dịch các tùy chọn đó.

Sự phát triển của thị trường quyền chọn hiện đại là nhờ vào mô hình định giá năm 1973 do Fischer Black và Myron Scholes công bố. Công thức Black-Scholes được sử dụng để tính giá lý thuyết cho các công cụ tài chính có ngày hết hạn đã biết. Tuy nhiên, đây không phải là mô hình duy nhất. Mô hình định giá quyền chọn nhị thức Cox, Ross và Rubinstein và mô phỏng Monte-Carlo cũng được sử dụng rộng rãi.

Sử dụng lý thuyết định giá quyền chọn Black-Scholes

Mô hình Black-Scholes ban đầu yêu cầu năm biến đầu vào — giá thực hiện của một quyền chọn, giá hiện tại của cổ phiếu, thời gian hết hạn, tỷ suất sinh lợi phi rủi ro và biến động. Việc quan sát trực tiếp sự biến động trong tương lai là không thể, vì vậy nó phải được ước tính hoặc ngụ ý. Do đó, biến động ngụ ý không giống như biến động lịch sử hoặc biến động đã thực hiện.

Đối với nhiều quyền chọn về cổ phiếu, cổ tức thường được sử dụng như một đầu vào thứ sáu.

Mô hình Black-Scholes, một trong những mô hình định giá được đánh giá cao nhất, giả định giá cổ phiếu tuân theo phân phối chuẩn log vì giá tài sản không thể âm. Các giả định khác được đưa ra bởi mô hình là không có chi phí giao dịch hoặc thuế, lãi suất phi rủi ro là không đổi đối với tất cả các kỳ hạn, rằng việc bán khống chứng khoán bằng tiền thu được được phép và không có cơ hội kinh doanh chênh lệch giá nếu không có rủi ro.

Rõ ràng, một số giả định này không đúng trong tất cả hoặc thậm chí hầu hết thời gian. Ví dụ: mô hình cũng giả định rằng sự biến động không đổi trong suốt thời gian tồn tại của tùy chọn. Điều này là không thực tế, và thường không đúng như vậy, bởi vì sự biến động dao động theo mức cung và cầu.

Do đó, các sửa đổi đối với mô hình định giá quyền chọn sẽ bao gồm độ lệch biến động, đề cập đến hình dạng của độ biến động ngụ ý cho các quyền chọn được vẽ biểu đồ trên phạm vi giá thực hiện cho các quyền chọn có cùng ngày hết hạn. Hình dạng kết quả thường hiển thị một đường xiên hoặc “nụ cười” trong đó giá trị biến động ngụ ý cho các quyền chọn xa hơn tiền (OTM) cao hơn so với giá thực hiện gần với giá của công cụ cơ bản hơn.

Ngoài ra, Black-Scholes giả định rằng các tùy chọn đang được định giá là phong cách châu Âu, chỉ có thể thực thi khi đáo hạn. Mô hình không tính đến việc thực hiện các quyền chọn kiểu Mỹ, có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trước đó và bao gồm cả ngày hết hạn. Mặt khác, mô hình nhị thức hoặc tam thức có thể xử lý cả hai kiểu tùy chọn vì chúng có thể kiểm tra giá trị của tùy chọn tại mọi thời điểm trong suốt thời gian tồn tại của nó.

Nguồn tham khảo: investmentopedia