Home Kiến Thức Kinh Tế Học Option-Adjusted Spread (OAS) là gì?

Option-Adjusted Spread (OAS) là gì?

0

Chênh lệch điều chỉnh theo quyền chọn (OAS) là gì?

Chênh lệch được điều chỉnh theo quyền chọn (OAS) là phép đo mức chênh lệch của tỷ lệ bảo đảm thu nhập cố định và tỷ suất sinh lợi phi rủi ro, sau đó được điều chỉnh để tính đến một tùy chọn được nhúng. Thông thường, một nhà phân tích sử dụng lợi tức Kho bạc cho lãi suất phi rủi ro. Chênh lệch được thêm vào giá chứng khoán có thu nhập cố định để làm cho giá trái phiếu phi rủi ro giống như giá trái phiếu.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chênh lệch được điều chỉnh theo quyền chọn (OAS) đo lường sự khác biệt về lợi tức giữa trái phiếu có quyền chọn nhúng, chẳng hạn như MBS hoặc quyền chọn mua, với lợi tức trên Kho bạc.
  • Quyền chọn nhúng là các điều khoản đi kèm với một số chứng khoán có thu nhập cố định cho phép nhà đầu tư hoặc tổ chức phát hành thực hiện các hành động cụ thể, chẳng hạn như gọi lại vấn đề.
  • Sử dụng dữ liệu lịch sử và mô hình biến động, OAS xem xét cách thức tùy chọn nhúng của trái phiếu có thể thay đổi dòng tiền trong tương lai và do đó giá trị tổng thể của trái phiếu.
1:20

Chênh lệch do tùy chọn điều chỉnh là gì?

Tìm hiểu Chênh lệch do Quyền chọn Điều chỉnh (OAS)

Chênh lệch được điều chỉnh theo quyền chọn giúp các nhà đầu tư so sánh dòng tiền của chứng khoán có thu nhập cố định với tỷ giá tham chiếu đồng thời định giá các tùy chọn nhúng theo sự biến động chung của thị trường. Bằng cách phân tích riêng biệt chứng khoán thành trái phiếu và tùy chọn nhúng, các nhà phân tích có thể xác định liệu khoản đầu tư có đáng giá hay không ở một mức giá nhất định. Phương pháp OAS chính xác hơn là chỉ đơn giản so sánh lợi tức của trái phiếu khi đáo hạn với một điểm chuẩn.

Chênh lệch được điều chỉnh theo quyền chọn coi dữ liệu lịch sử là sự thay đổi của lãi suất và lãi suất trả trước. Các tính toán của các yếu tố này rất phức tạp vì chúng cố gắng lập mô hình những thay đổi trong tương lai về lãi suất, hành vi trả trước của những người vay thế chấp và xác suất mua lại sớm. Các phương pháp mô hình thống kê tiên tiến hơn như phân tích Monte Carlo thường được sử dụng để dự đoán xác suất trả trước.

Tùy chọn và Biến động

Lợi tức của trái phiếu đến ngày đáo hạn (YTM) là lợi tức trên một chứng khoán chuẩn, có thể là một chứng khoán Kho bạc có kỳ hạn tương tự cộng với phí bảo hiểm hoặc chênh lệch cao hơn lãi suất phi rủi ro để bù đắp rủi ro tăng thêm cho nhà đầu tư.

Việc phân tích trở nên phức tạp hơn khi một trái phiếu có các tùy chọn được nhúng. Đây là các quyền chọn mua, cung cấp cho người phát hành quyền mua lại trái phiếu trước khi đáo hạn với mức giá đặt trước và đưa ra các quyền chọn cho phép người nắm giữ bán trái phiếu trở lại công ty vào những ngày nhất định. OAS điều chỉnh mức chênh lệch để tính toán các dòng tiền có thể thay đổi.

OAS tính đến hai loại biến động đối mặt với các khoản đầu tư có thu nhập cố định với các tùy chọn đi kèm: thay đổi lãi suất, ảnh hưởng đến tất cả các trái phiếu và rủi ro trả trước. Điểm thiếu sót của cách tiếp cận này là các ước tính dựa trên dữ liệu lịch sử nhưng được sử dụng trong một mô hình hướng tới tương lai. Ví dụ: thanh toán trước thường được ước tính từ dữ liệu lịch sử và không tính đến sự thay đổi kinh tế hoặc những thay đổi khác có thể xảy ra trong tương lai.

OAS so với Z-Spread

Không nên nhầm lẫn OAS với Z-spread. Chênh lệch Z là mức chênh lệch không đổi làm cho giá của trái phiếu bằng với giá trị hiện tại của dòng tiền của nó dọc theo mỗi điểm dọc theo đường Kho bạc. Tuy nhiên, nó không bao gồm giá trị của các tùy chọn nhúng, có thể có tác động lớn đến giá trị hiện tại. Chênh lệch Z còn được gọi là chênh lệch tĩnh vì đặc tính nhất quán.

OAS điều chỉnh hiệu quả Z-spread để bao gồm giá trị của tùy chọn nhúng. Do đó, đây là một mô hình định giá động phụ thuộc nhiều vào mô hình đang được sử dụng. Ngoài ra, nó cho phép so sánh bằng cách sử dụng lãi suất thị trường và khả năng trái phiếu được gọi là sớm – được gọi là rủi ro trả trước.

Ví dụ: Chứng khoán thế chấp

Ví dụ: chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp (MBS) thường có các tùy chọn nhúng do rủi ro trả trước liên quan đến các khoản thế chấp cơ bản. Do đó, tùy chọn nhúng có thể có tác động đáng kể đến dòng tiền trong tương lai và giá trị hiện tại của MBS. Do đó, OAS đặc biệt hữu ích trong việc định giá các chứng khoán có thế chấp. Theo nghĩa này, rủi ro trả trước là rủi ro mà chủ sở hữu tài sản có thể trả lại giá trị tài sản thế chấp trước khi đến hạn. Rủi ro này tăng lên khi lãi suất giảm. OAS lớn hơn có nghĩa là lợi nhuận lớn hơn đối với rủi ro lớn hơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia