Operational Efficiency là gì?

19

Hiệu quả hoạt động là gì?

Hiệu quả hoạt động trước hết là một số liệu đo lường hiệu quả của lợi nhuận thu được dưới dạng một hàm của chi phí hoạt động. Hiệu quả hoạt động càng lớn thì doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư càng có lợi. Điều này là do đơn vị có thể tạo ra thu nhập hoặc lợi nhuận cao hơn với cùng một mức chi phí hoặc thấp hơn so với một phương án thay thế.

Trong thị trường tài chính, hiệu quả hoạt động xuất hiện khi chi phí và phí giao dịch được giảm xuống. Thị trường hoạt động hiệu quả còn có thể được gọi là “thị trường hiệu quả nội bộ”.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hiệu quả hoạt động đo lường tỷ trọng chi phí phát sinh trong một hoạt động kinh tế hoặc tài chính, trong đó chi phí thấp hơn tương đương với hiệu quả cao hơn.
  • Đối với các nhà đầu tư và thương nhân, thị trường thể hiện hiệu quả hoạt động khi chi phí giao dịch thấp.
  • Cung cấp chiết khấu hàng loạt hoặc hoa hồng miễn phí cho người giao dịch là một cách để tăng hiệu quả hoạt động của thị trường đầu tư.

Hiểu hiệu quả hoạt động

Hiệu quả hoạt động trên thị trường đầu tư thường tập trung vào chi phí giao dịch liên quan đến các khoản đầu tư. Hiệu quả hoạt động trên thị trường đầu tư có thể được so sánh với thông lệ kinh doanh chung để đánh giá hiệu quả hoạt động trong sản xuất. Các giao dịch có hiệu quả hoạt động là những giao dịch được trao đổi với tỷ suất lợi nhuận cao nhất, nghĩa là nhà đầu tư trả mức phí thấp nhất để kiếm được lợi nhuận cao nhất.

Tương tự, các công ty tìm cách kiếm được lợi nhuận biên gộp cao nhất từ các sản phẩm của họ bằng cách sản xuất hàng hóa với chi phí thấp nhất. Trong hầu hết các trường hợp, hiệu quả hoạt động có thể được cải thiện nhờ tính kinh tế theo quy mô. Trong thị trường đầu tư, điều này có nghĩa là mua thêm cổ phiếu của khoản đầu tư với chi phí giao dịch cố định để giảm phí trên mỗi cổ phiếu.

Một thị trường được báo cáo là hoạt động hiệu quả khi có các điều kiện cho phép người tham gia thực hiện các giao dịch và nhận dịch vụ với mức giá tương đương với chi phí thực tế cần thiết để cung cấp chúng.

Các thị trường hoạt động hiệu quả thường là sản phẩm phụ của cạnh tranh. Các thị trường hoạt động hiệu quả cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các quy định nhằm giới hạn phí nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những chi phí cắt cổ.

Hiệu quả hoạt động và đầu tư

Thị trường hoạt động hiệu quả có thể giúp cải thiện hiệu quả tổng thể của danh mục đầu tư. Hiệu quả hoạt động cao hơn trên thị trường đầu tư có nghĩa là vốn có thể được phân bổ mà không có chi phí ma sát quá mức làm giảm rủi ro / phần thưởng của danh mục đầu tư.

Các quỹ đầu tư cũng được phân tích bằng hiệu quả hoạt động toàn diện của chúng. Tỷ lệ chi phí của quỹ là một thước đo để xác định hiệu quả hoạt động. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi phí của quỹ: chi phí giao dịch, phí quản lý và chi phí quản lý. Tương tự, các quỹ có tỷ lệ chi phí thấp hơn thường được coi là hoạt động hiệu quả hơn.

Năng suất so với hiệu quả

Năng suất đóng vai trò là phép đo sản lượng, thường được biểu thị bằng một số đơn vị trên mỗi lượng thời gian — ví dụ: 100 đơn vị mỗi giờ. Hiệu quả trong sản xuất thường liên quan đến chi phí trên một đơn vị sản xuất, hơn là chỉ số lượng đơn vị được sản xuất.

Năng suất so với hiệu quả cũng có thể liên quan đến việc phân tích tính kinh tế theo quy mô. Các đơn vị tìm cách tối ưu hóa mức sản xuất để đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô, từ đó giúp giảm chi phí trên mỗi đơn vị và tăng lợi nhuận trên mỗi đơn vị.

Ví dụ về Hiệu quả Hoạt động Thị trường Đầu tư

Các quỹ có tài sản lớn hơn được quản lý (AUM) có thể thu được hiệu quả hoạt động cao hơn do số lượng cổ phiếu được giao dịch trên mỗi giao dịch cao hơn.

Nói chung, các quỹ đầu tư thụ động thường được biết đến là có hiệu quả hoạt động cao hơn các quỹ chủ động dựa trên tỷ lệ chi phí của chúng. Các quỹ thụ động cung cấp khả năng tiếp xúc với thị trường được nhắm mục tiêu thông qua nhân rộng chỉ số. Các quỹ lớn có lợi thế về quy mô kinh tế trong giao dịch. Đối với các quỹ thụ động, sau khi nắm giữ một chỉ số cũng phải chịu chi phí giao dịch thấp hơn.

Trong các lĩnh vực khác của thị trường, một số thay đổi về cơ cấu hoặc quy định có thể làm cho việc tham gia hoạt động hiệu quả hơn. Vào năm 2000, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã thông qua một nghị quyết cho phép các quỹ thị trường tiền tệ được coi là các yêu cầu ký quỹ đủ điều kiện — trước đó chỉ có tiền mặt mới đủ điều kiện. Thay đổi nhỏ này đã làm giảm chi phí giao dịch vào và ra quỹ thị trường tiền tệ không cần thiết, làm cho thị trường kỳ hạn hoạt động hiệu quả hơn.

Các nhà quản lý tài chính cũng đã áp đặt giới hạn phí bán hàng 8,5% đối với hoa hồng của quỹ tương hỗ. Mức trần này giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh hoạt động và lợi nhuận đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân.

Nguồn tham khảo: investmentopedia