Home Kiến Thức Kinh Tế Học Operating Loss (OL) là gì?

Operating Loss (OL) là gì?

0

Tổn thất hoạt động (OL) là gì?

Lỗ hoạt động xảy ra khi chi phí hoạt động của công ty vượt quá lợi nhuận gộp (hoặc doanh thu trong trường hợp công ty hoạt động theo định hướng dịch vụ). Lợi nhuận hoạt động kinh doanh của một công ty là lợi nhuận trước lãi vay và thuế. Tiền lãi và thuế không được coi là chi phí hoạt động theo cách tính của giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp. Thông thường, các công ty tạo ra đủ doanh thu để trang trải chi phí hoạt động và tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Lỗ hoạt động không xem xét ảnh hưởng của thu nhập lãi, chi phí lãi vay, lãi hoặc lỗ bất thường, hoặc thu nhập hoặc lỗ từ các khoản đầu tư cổ phiếu hoặc thuế. Các khoản mục này ở “dưới dòng”, nghĩa là chúng được cộng hoặc trừ sau khi lỗ hoạt động (hoặc thu nhập, nếu là số dương) để tính đến thu nhập ròng.

Nếu có lỗ hoạt động, thường là lỗ thu nhập ròng trừ khi một khoản lãi bất thường (ví dụ: bán tài sản) được ghi nhận trong kỳ kế toán.

Tóm tắt ý chính:

  • Nếu chi phí hoạt động của một công ty vượt quá lợi nhuận gộp của họ, nó sẽ cho thấy một khoản lỗ hoạt động trên báo cáo tài chính.
  • Lỗ hoạt động không bao gồm ảnh hưởng của thu nhập lãi, chi phí lãi vay, lãi hoặc lỗ bất thường, hoặc thu nhập hoặc lỗ từ các khoản đầu tư cổ phần hoặc thuế.
  • Lỗ hoạt động phản ánh hoạt động không có lãi và có thể phải thay đổi để giảm chi phí hoặc tăng doanh thu.
  • Một công ty cũng có thể bị lỗ trong hoạt động kinh doanh nếu công ty đó đang tái đầu tư vào chính mình để mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Tìm hiểu về tổn thất hoạt động

Lỗ hoạt động chỉ ra rằng hoạt động cốt lõi của công ty không có lãi và cần phải thực hiện các thay đổi để tăng doanh thu, giảm chi phí hoặc cả hai. Giải pháp trước mắt thường là cắt giảm chi phí, vì điều này nằm trong tầm kiểm soát của ban lãnh đạo công ty. Sa thải, đóng cửa văn phòng hoặc nhà máy, hoặc cắt giảm chi tiêu tiếp thị là những cách để giảm chi phí. Dự kiến sẽ có một khoản lỗ hoạt động đối với các công ty mới thành lập, hầu hết phải chịu chi phí cao (ít hoặc không có doanh thu) khi họ cố gắng phát triển nhanh chóng.

Trong hầu hết các tình huống khác, nếu kéo dài, lỗ hoạt động là một dấu hiệu cho thấy các nguyên tắc cơ bản của sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty đang xấu đi. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết phải xảy ra nếu một công ty đang chi nhiều tiền hơn trong thời gian ngắn hạn để thuê thêm nhân viên, thực hiện một chiến dịch tiếp thị và bán hàng mới hoặc thuê thêm không gian văn phòng với dự đoán mở rộng kinh doanh trong tương lai. Trong trường hợp như vậy, một công ty có thể bị lỗ một vài hoặc vài quý hoạt động cho đến khi mức tăng của các khoản chi tiêu giảm xuống và lợi ích của khoản chi tiêu tăng thêm được thể hiện ở dòng trên cùng.

Ví dụ trong thế giới thực về lỗ hoạt động

Đối với một công ty sản xuất sản phẩm, lợi nhuận gộp là doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán (COGS). Năm 2009, năm mà cuộc Đại suy thoái diễn ra, Huntsman Corporation ghi nhận khoản lỗ hoạt động hơn 71 triệu USD. Lợi nhuận gộp năm đó là 1,068 triệu USD, trong khi chi phí hoạt động bao gồm chi phí bán hàng, quản lý và điều hành (SG&A), nghiên cứu và phát triển (R&D), tái cấu trúc, tổn thất và chi phí đóng cửa nhà máy tổng cộng là 1.139 triệu USD, khiến nhà sản xuất hóa chất bị lỗ hoạt động. . Mục hàng chi phí cuối cùng là khoản phí 152 triệu đô la. Các chi phí như vậy, trong hầu hết các trường hợp, được coi là không định kỳ, có nghĩa là số thu nhập / lỗ hoạt động bình thường sẽ không bao gồm phí. Thay vì lỗ hoạt động, một kết quả “điều chỉnh” sẽ là lợi nhuận hoạt động 81 triệu đô la.

Nguồn tham khảo: investmentopedia