Operating Income là gì?

21

Thu nhập hoạt động là gì?

Thu nhập hoạt động là một con số kế toán đo lường số lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sau khi trừ đi các chi phí hoạt động như tiền lương, khấu hao và giá vốn hàng bán (COGS).

Thu nhập hoạt động còn được gọi là thu nhập từ hoạt động lấy tổng thu nhập của công ty, tương đương với tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán và trừ đi tất cả các chi phí hoạt động. Chi phí hoạt động của doanh nghiệp là chi phí phát sinh từ các hoạt động kinh doanh bình thường và bao gồm các khoản như đồ dùng văn phòng và điện nước.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thu nhập hoạt động báo cáo số lợi nhuận thu được từ các hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
  • Thu nhập hoạt động được tính bằng cách trừ đi chi phí hoạt động từ tổng thu nhập của một công ty.
  • Phân tích thu nhập từ hoạt động kinh doanh rất hữu ích vì nó không bao gồm các khoản thu một lần như thuế có thể làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty trong một năm nhất định.
1:40

Thu nhập hoạt động

Hiểu thu nhập hoạt động

Thu nhập hoạt động là một phép đo cho thấy bao nhiêu phần trăm doanh thu của một công ty cuối cùng sẽ trở thành lợi nhuận. Thu nhập hoạt động tương tự như thu nhập của một công ty trước lãi vay và thuế (EBIT); nó còn được gọi là lợi nhuận hoạt động hoặc lợi nhuận định kỳ. Một sự khác biệt lớn giữa thu nhập hoạt động và EBIT là EBIT bao gồm bất kỳ khoản thu nhập phi hoạt động nào mà công ty tạo ra.

Phân tích thu nhập hoạt động rất hữu ích cho các nhà đầu tư vì nó không bao gồm thuế và các khoản thu một lần khác có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận hoặc thu nhập ròng. Một công ty tạo ra thu nhập hoạt động ngày càng tăng được coi là thuận lợi vì điều đó có nghĩa là ban quản lý của công ty đang tạo ra nhiều doanh thu hơn trong khi kiểm soát chi phí, chi phí sản xuất và chi phí chung.

Cách tính Thu nhập Hoạt động

Công thức thu nhập hoạt động được trình bày dưới đây:

Thu nhập hoạt động = Tổng thu nhập Chi phí hoạt động text {Thu nhập hoạt động} = text {Tổng thu nhập} – text {Chi phí hoạt động}

Thu nhập hoạt động = Tổng thu nhập Chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (SG&A), khấu hao và phân bổ, và các chi phí hoạt động khác. Thu nhập hoạt động không bao gồm các khoản như đầu tư vào các công ty khác (thu nhập phi hoạt động), thuế và chi phí lãi vay. Ngoài ra, các khoản không sử dụng nữa, chẳng hạn như tiền mặt trả cho việc giải quyết vụ kiện, không được bao gồm. Thu nhập hoạt động được yêu cầu để tính toán tỷ suất lợi nhuận hoạt động, mô tả hiệu quả hoạt động của một công ty.

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh là số thu nhập mà một công ty tạo ra từ các hoạt động cốt lõi của nó, có nghĩa là nó loại trừ bất kỳ khoản thu nhập và chi phí nào không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh chính.

Ví dụ về Thu nhập Hoạt động

Nhiều công ty tập trung vào thu nhập hoạt động khi đo lường sự thành công trong hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ, Công ty ABC, một bệnh viện và hãng thuốc, báo cáo thu nhập hoạt động tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái lên 25 triệu đô la trong hai quý đầu tiên của năm tài chính. Công ty nhận thấy doanh thu và thu nhập hoạt động tăng do lượng bệnh nhân tăng trong hai quý. Sự gia tăng số lượt khám của bệnh nhân được thúc đẩy bởi hai trong số các loại thuốc điều trị miễn dịch mới của công ty: Một loại thuốc điều trị ung thư phổi và loại thuốc còn lại điều trị khối u ác tính.

Trong một ví dụ khác, chúng tôi có Công ty Red, báo cáo kết quả tài chính cho quý đầu tiên của năm tài chính. Công ty có thu nhập từ hoạt động kinh doanh tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo về sự gia tăng thu nhập từ hoạt động kinh doanh đặc biệt quan trọng vì công ty đang tìm cách hợp nhất với Company Blue, và các cổ đông dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc sáp nhập tiềm năng vào tháng tới. Trong khi doanh thu trong quý đầu tiên của Company Red giảm 3%, tăng trưởng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của nó có khả năng mang lại cho các cổ đông của Company Blue sự tin tưởng vào việc bỏ phiếu sáp nhập hai công ty.

Cách Tìm Thu nhập Hoạt động

Ví dụ dưới đây nêu bật cách tìm và tính toán thu nhập hoạt động bằng cách sử dụng báo cáo thu nhập cho Apple (AAPL). Các số liệu được lấy từ quý kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2019.

  • Thu nhập hoạt động cho tháng 6 năm 2019 là 11,5 tỷ đô la (được đánh dấu bằng màu xanh lam). Lưu ý rằng các con số tính bằng hàng triệu đô la Mỹ.
  • Thu nhập hoạt động được tính trước, hoặc cao hơn một chút so với thu nhập ròng.
  • Chúng ta có thể thấy rằng thu nhập hoạt động là kết quả của tổng thu nhập — hoặc tỷ suất lợi nhuận gộp trên báo cáo thu nhập của Apple — là 20,2 tỷ đô la trừ đi chi phí hoạt động là 8,6 tỷ đô la.
Hình ảnh

Investopedia / Sabrina Jiang

Cân nhắc đặc biệt

Điều quan trọng cần lưu ý là thu nhập hoạt động khác với thu nhập ròng (cũng như lợi nhuận gộp). Thu nhập hoạt động bao gồm nhiều mục hàng chi phí hơn lợi nhuận gộp, chủ yếu bao gồm chi phí sản xuất. Thu nhập hoạt động bao gồm cả giá vốn hàng bán – hoặc chi phí bán hàng – và chi phí hoạt động. Tuy nhiên, thu nhập hoạt động không bao gồm các khoản mục như thu nhập khác, thu nhập từ hoạt động kinh doanh và chi phí ngoài hoạt động. Thay vào đó, những con số đó được đưa vào tính toán thu nhập ròng.

Thu nhập hoạt động có giống như lợi nhuận không?

Không chính xác. Thu nhập hoạt động là những gì còn lại sau khi một công ty trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) và các chi phí hoạt động khác từ doanh thu bán hàng mà công ty nhận được. Tuy nhiên, nó không tính đến thuế, lãi suất hoặc phí tài chính, hoặc khấu hao và khấu hao.

Một Công Ty Có Thể Có Thu Nhập Hoạt Động Cao Nhưng Mất Tiền?

Trong khi thu nhập hoạt động tốt thường cho thấy khả năng sinh lời, có thể có trường hợp một công ty kiếm được tiền từ hoạt động kinh doanh nhưng phải chi nhiều hơn cho lãi vay và thuế. Điều này có thể là do khoản phí phải trả một lần, các quyết định tài chính không tốt của công ty hoặc môi trường lãi suất ngày càng tăng ảnh hưởng đến các khoản nợ tồn đọng. Ngoài ra, một công ty có thể kiếm được rất nhiều thu nhập từ tiền lãi, khoản thu này sẽ không thể hiện là thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Thu nhập phi hoạt động là gì?

Ngược lại với thu nhập hoạt động, thu nhập ngoài hoạt động là phần thu nhập của tổ chức có được từ các hoạt động không liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của tổ chức đó. Nó có thể bao gồm các mục như cổ tức thu nhập, tiền lãi, lãi hoặc lỗ từ các khoản đầu tư, cũng như các khoản thu nhập ngoại hối và các khoản giảm trừ tài sản.

Tôi sẽ Tìm Thu nhập Hoạt động của Công ty ở đâu?

Thu nhập hoạt động được ghi nhận trên báo cáo thu nhập và có thể được tìm thấy ở cuối báo cáo dưới dạng mục hàng của chính nó. Nó sẽ xuất hiện bên cạnh thu nhập phi hoạt động, giúp các nhà đầu tư phân biệt giữa hai khoản thu nhập này và nhận biết thu nhập nào đến từ những nguồn nào.

Nguồn tham khảo: investmentopedia