Home Kiến Thức Kinh Tế Học Operating Income Before Depreciation and Amortization (OIBDA) là gì?

Operating Income Before Depreciation and Amortization (OIBDA) là gì?

0

Thu nhập Hoạt động Trước khi Khấu hao và Phân bổ (OIBDA) là gì?

Thu nhập hoạt động trước khi khấu hao và khấu hao (OIBDA) là thước đo hiệu quả hoạt động tài chính được các công ty sử dụng để thể hiện khả năng sinh lời trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ. OIBDA loại trừ ảnh hưởng của việc chi tiêu vốn cho tài sản cố định, chẳng hạn như thiết bị, và chi phí lãi vay do nợ phải trả.

Đôi khi OIBDA có thể không bao gồm những thay đổi trong nguyên tắc kế toán không phản ánh kết quả hoạt động cốt lõi, thu nhập từ hoạt động bị ngừng hoạt động và thu nhập và lỗ của các công ty con.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Thu nhập hoạt động trước khi khấu hao và khấu hao (OIBDA) cho thấy khả năng sinh lời của một công ty trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó.
 • OIBDA loại trừ ảnh hưởng của chi tiêu vốn đối với tài sản cố định, chẳng hạn như thiết bị.
 • OIBDA cũng loại trừ chi phí lãi vay hoặc chi phí nợ và chi phí thuế.
 • Phân tích OIBDA của một công ty cho thấy một công ty đang tạo ra doanh thu tốt như thế nào trong khi quản lý chi phí sản xuất và hoạt động của mình.

Tìm hiểu Thu nhập Hoạt động Trước khi Khấu hao và Phân bổ (OIBDA)

Thu nhập hoạt động trước khi khấu hao và khấu hao (OIBDA) cố gắng cho biết một công ty đang kiếm được bao nhiêu thu nhập cho hoạt động kinh doanh chính của mình. Bằng cách phân tích OIBDA của một công ty, chúng ta có thể thấy một công ty tạo ra doanh thu từ việc bán hàng trong khi quản lý chi phí sản xuất và hoạt động của mình tốt như thế nào.

OIBDA là một thước đo tài chính không phải GAAP, có nghĩa là nó không phải là một yêu cầu quy định khi các công ty báo cáo báo cáo tài chính của họ. Các cơ quan quản lý, chẳng hạn như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), bắt buộc các công ty phải báo cáo hoạt động tài chính của họ theo định dạng chuẩn hóa để giúp các nhà đầu tư và chủ nợ so sánh các công ty hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, OIBDA vẫn là một thước đo hữu ích vì nó có thể giúp các nhà đầu tư hiểu mức độ một công ty tạo ra thu nhập từ hoạt động sản xuất và kinh doanh cốt lõi của mình. Dưới đây là các thành phần thường được sử dụng để tính toán OIBDA.

Thu nhập hoạt động

Thu nhập hoạt động là thu nhập mà một công ty kiếm được từ hoạt động kinh doanh chính của mình. Thu nhập hoạt động là kết quả của việc trừ đi chi phí hoạt động khỏi lợi nhuận gộp.

Lợi nhuận gộp là doanh thu của công ty trừ đi giá vốn hàng bán (COGS). Giá vốn hàng bán thể hiện chi phí tồn kho và vật tư cần thiết để sản xuất hàng hóa được bán tạo ra doanh thu.

Trong khi lợi nhuận gộp cho biết một công ty kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ dây chuyền sản xuất của mình, thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh lại mang tính bao trùm hơn. Thu nhập hoạt động bao gồm chi phí hoạt động để điều hành công ty cùng với giá vốn hàng bán.

Khấu hao và khấu hao

Khi các công ty mua một tài sản chẳng hạn như một bộ phận máy móc, nó có thể khá đắt. Nguyên giá của tài sản có thể được sử dụng để giảm thu nhập chịu thuế của một công ty. Nói cách khác, thu nhập ròng được giảm bớt bởi nguyên giá của tài sản cho các mục đích tính thuế, do đó làm giảm các khoản thuế phải trả trên lợi nhuận của công ty.

Thay vì báo cáo tổng nguyên giá của tài sản trong năm mà tài sản đó được mua, các công ty được phép phân bổ nguyên giá của tài sản đó mỗi năm trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản đó. Quá trình tiêu hao tài sản qua nhiều năm này được gọi là khấu hao và rất hữu ích vì nó cho phép các công ty kiếm được lợi nhuận từ tài sản trong khi chỉ tiêu một phần của nó mỗi năm.

Phân bổ khấu hao cũng giống như khấu hao ngoại trừ khấu hao được sử dụng cho các tài sản vô hình như bằng sáng chế, trong khi khấu hao được sử dụng cho các tài sản hữu hình như máy móc. Khi tính toán OIBDA, khấu hao và khấu hao được cộng trở lại vào thu nhập hoạt động vì chúng thường được trừ vào lợi nhuận gộp để tính đến thu nhập hoạt động.

Tiền lãi và thuế

Lãi và thuế là các mục chi phí được tìm thấy trên báo cáo thu nhập. Nhiều công ty mua tài sản cố định, chẳng hạn như một tòa nhà, phải vay tiền để tài trợ cho việc mua.

Kết quả là, công ty phải trả một khoản chi phí lãi vay trong mỗi kỳ kế toán, chi phí này thể hiện lãi suất mà người cho vay áp dụng cho khoản nợ. Thuế cũng được liệt kê như một mục hàng riêng biệt trên báo cáo thu nhập thể hiện chi phí thuế mà công ty đã trả dựa trên thuế suất áp dụng và lợi nhuận tạo ra.

Lãi và thuế thường được liệt kê sau thu nhập hoạt động, nghĩa là chúng không được tính vào chi phí hoạt động. Do đó, hai chi phí này thường không được tính vào tính toán OIBDA.

Tuy nhiên, một số công ty báo cáo chi phí lãi vay và thuế cao hơn trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và được phản ánh vào thu nhập hoạt động và do đó, phải được cộng lại vào thu nhập hoạt động để chuyển đến OIBDA.

Công thức và tính toán của OIBDA

Công thức tính thu nhập hoạt động trước khi khấu hao và khấu hao (OIBDA) được trình bày dưới đây:

OIBDA = OI + D + Một + Thuế + Quan tâm ở đâu: OI = Thu nhập hoạt động D = Khấu hao Một = Amoritization begin {align} & text {OIBDA} = text {OI} + text {D} + text {A} + text {Thuế} + text {Lãi suất} & textbf {where:} & text {OI} = text {Thu nhập hoạt động} & text {D} = text {Khấu hao} & text {A} = text {Thu nhập từ hoạt động kinh doanh } end {căn chỉnh}

OIBDA = OI + D + Một + Thuế + Tiền lãi trong đó: OI = Thu nhập hoạt động D = Khấu hao A = Tiền lãi

 1. Định vị thu nhập hoạt động trên báo cáo thu nhập.
 2. Tìm một mục hàng chi phí để khấu hao và phân bổ và thêm con số đó vào thu nhập hoạt động.
 3. Nếu khoản khấu trừ lãi vay và thuế đã được bao gồm trong thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì chúng phải được cộng lại vào thu nhập hoạt động. Nếu các chi phí được liệt kê sau thu nhập hoạt động, chúng nên được loại trừ khỏi tính toán OIBDA.

Xin lưu ý rằng một số công ty có thể đưa chi phí khấu hao và khấu hao vào giá vốn hàng bán hoặc chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (SG&A) của họ. Nói cách khác, có thể không có một mục hàng riêng để khấu hao và khấu hao. Trong trường hợp này, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty phải được sử dụng để tìm mục hàng. Khi tính toán dòng tiền, các công ty phải cộng các chi phí không phải tiền mặt, chẳng hạn như D&A, vào thu nhập ròng để tạo ra dòng tiền trong kỳ.

OIBDA so với EBITDA

OIBDA và EBITDA hoặc thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao tương tự nhau nhưng sử dụng các số thu nhập khác nhau làm điểm xuất phát của chúng.

Việc tính toán OIBDA bắt đầu với thu nhập hoạt động, trong khi EBITDA bắt đầu với thu nhập ròng, đại diện cho lợi nhuận trong kỳ kế toán. Không giống như EBITDA, OIBDA không bao gồm thu nhập phi hoạt động hoặc các khoản phí một lần. Các khoản một lần cuối cùng sẽ cộng hoặc khấu trừ từ lợi nhuận hoặc thu nhập của công ty nhưng không được bao gồm trong OIBDA.

Đây có thể được coi là một lợi thế cho mục đích so sánh vì thu nhập từ hoạt động kinh doanh thường không quay trở lại năm này qua năm khác. Việc tách nó khỏi thu nhập hoạt động đảm bảo rằng việc tính toán chỉ phản ánh thu nhập kiếm được từ các hoạt động cốt lõi.

Ví dụ về OIBDA

Dưới đây là báo cáo thu nhập của Walmart Inc. cho năm tài chính của công ty kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2021, thông qua báo cáo 10-K của công ty được phát hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2021.

OIBDA cho năm 2021

 • Thu nhập hoạt động là 22,548 tỷ đô la cho năm 2021.
 • Tiền lãi và dự phòng cho thuế thu nhập được liệt kê bên dưới thu nhập hoạt động, có nghĩa là chúng không được phản ánh trong thu nhập hoạt động và có thể bị loại trừ khỏi tính toán OIBDA.
 • Tuy nhiên, khấu hao và khấu hao không được liệt kê như một mục hàng duy nhất trên báo cáo thu nhập, có nghĩa là chúng được đưa vào phần Chi phí và Chi phí.
Báo cáo thu nhập của Walmart 2020 10K

Do đó, chúng ta phải tham khảo báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Walmart trong cùng kỳ, được hiển thị bên dưới:

 • Khấu hao và khấu hao được liệt kê trong Dòng tiền từ Hoạt động kinh doanh với tổng trị giá 11,152 tỷ USD cho năm 2021.
 • OIBDA của Walmart cho năm 2021 là 33,70 tỷ đô la, được tính là 22,548 đô la + 11,152 tỷ đô la.
Walmart

OIBDA cho năm 2020 và 2019

OIBDA của Walmart cũng có thể được tính toán cho năm 2020 và 2019 để so sánh với OIBDA của năm 2021 nhằm hiểu rõ hơn liệu năm 2021 có phải là một năm tốt hay không.

 • Năm 2020 OIBDA là 31,55 tỷ USD; kể từ năm 2020, doanh thu hoạt động là 20,568 đô la và D&A là 10,987 đô la (20,568 đô la + 10,987 đô la).
 • OIBDA năm 2019 là 32,635 tỷ USD; kể từ năm 2019 doanh thu hoạt động là 21,957 đô la và D&A là 10,678 đô la (21,957 đô la + 10,678 đô la).

OIBDA năm 2021 của Walmart là 33,70 tỷ đô la, cao hơn 2 tỷ đô la so với năm 2020. Tuy nhiên, OIBDA của năm 2021 cao hơn khoảng 1 tỷ đô la so với năm 2019.

Chúng ta có thể thấy rằng Walmart đang tăng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình vì OIBDA vào năm 2021 tốt hơn nhiều so với năm 2020 và cũng đánh bại OIBDA của năm 2019.

Tuy nhiên, OIBDA của năm 2021 cao hơn gần 1 tỷ đô la so với năm 2019, một phần do chi phí khấu hao cao hơn cho năm 2021 là 11,152 tỷ đô la so với 10,678 đô la. Có lẽ công ty đã mua tài sản mới vào năm 2021, dẫn đến chi phí khấu hao cao hơn.

Khi so sánh OIBDA cho các công ty khác nhau, điều quan trọng là phải xem xét liệu hai công ty có cùng ngành và có nhu cầu tương tự về tài sản cố định hay không. Nếu một công ty không có nhiều tài sản cố định trong khi công ty kia thì có, chi phí khấu hao và OIBDA của hai công ty có thể khá khác nhau.

Nguồn tham khảo: investmentopedia