Operating Expense là gì?

20

Chi phí hoạt động là gì?

Chi phí hoạt động là một khoản chi phí mà một doanh nghiệp phải gánh chịu thông qua các hoạt động kinh doanh thông thường của mình. Thường được viết tắt là OPEX, chi phí hoạt động bao gồm tiền thuê, thiết bị, chi phí hàng tồn kho, tiếp thị, trả lương, bảo hiểm, chi phí bước và quỹ được phân bổ cho nghiên cứu và phát triển.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chi phí hoạt động là một khoản chi phí mà một doanh nghiệp phải gánh chịu thông qua các hoạt động kinh doanh thông thường của mình.
  • Thường được viết tắt là OPEX, chi phí hoạt động bao gồm tiền thuê, thiết bị, chi phí hàng tồn kho, tiếp thị, trả lương, bảo hiểm, chi phí bước và quỹ được phân bổ cho nghiên cứu và phát triển.
  • Sở Thuế vụ (IRS) cho phép doanh nghiệp khấu trừ chi phí hoạt động nếu doanh nghiệp hoạt động để có lãi.
  • Ngược lại, chi phí ngoài hoạt động là chi phí phát sinh của một doanh nghiệp không liên quan đến hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.
1:28

Chi phí hoạt động

Hiểu chi phí hoạt động

Một trong những trách nhiệm điển hình mà ban giám đốc phải đối mặt là xác định cách giảm chi phí hoạt động mà không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.

Chi phí hoạt động là cần thiết và không thể tránh khỏi đối với hầu hết các doanh nghiệp. Một số công ty thành công trong việc giảm chi phí hoạt động để đạt được lợi thế cạnh tranh và tăng thu nhập. Tuy nhiên, giảm chi phí hoạt động cũng có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và chất lượng của hoạt động. Việc tìm kiếm số dư phù hợp có thể khó khăn nhưng có thể mang lại phần thưởng đáng kể.

Báo cáo thu nhập theo dõi thu nhập và chi phí của một công ty trong một thời kỳ nhất định để cung cấp hình ảnh về khả năng sinh lời của công ty. Báo cáo thu nhập thường phân loại chi phí thành sáu nhóm: giá vốn hàng bán; chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý; khấu hao và khấu hao; chi phí hoạt động khác; sở thích tốn kém; và thuế thu nhập. Tất cả các chi phí này có thể được coi là chi phí hoạt động, nhưng khi xác định thu nhập hoạt động bằng cách sử dụng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí lãi vay và thuế thu nhập được loại trừ.

Chi phí hoạt động so với chi phí phi hoạt động

Ngược lại, chi phí ngoài hoạt động là chi phí phát sinh của một doanh nghiệp không liên quan đến hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Các loại chi phí phi hoạt động phổ biến nhất là chi phí lãi vay hoặc các chi phí đi vay khác và tổn thất do xử lý tài sản. Kế toán đôi khi loại bỏ các chi phí phi hoạt động để kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp, bỏ qua các ảnh hưởng của nguồn tài chính và các vấn đề không liên quan khác.

Sở Thuế vụ (IRS) cho phép doanh nghiệp khấu trừ chi phí hoạt động nếu doanh nghiệp hoạt động để có lãi. Tuy nhiên, IRS và hầu hết các nguyên tắc kế toán phân biệt giữa chi phí hoạt động và chi phí vốn.

OPEX so với CAPEX

Được viết tắt là CAPEX, chi phí vốn là các khoản mua sắm mà một doanh nghiệp thực hiện như một khoản đầu tư. Chi phí vốn bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua lại hoặc nâng cấp tài sản hữu hình và vô hình. Tài sản kinh doanh hữu hình bao gồm bất động sản, thiết bị nhà xưởng, máy tính, đồ nội thất văn phòng và các tài sản vốn vật chất khác. Tài sản vô hình bao gồm sở hữu trí tuệ, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, v.v. al.

IRS xử lý chi phí vốn khác với chi phí hoạt động. Theo IRS, chi phí hoạt động phải thông thường (phổ biến và được chấp nhận trong thương mại kinh doanh) và cần thiết (hữu ích và thích hợp trong thương mại kinh doanh). Nói chung, doanh nghiệp được phép ghi giảm chi phí hoạt động trong năm đã phát sinh chi phí; cách khác, doanh nghiệp phải vốn hóa chi phí / chi phí vốn.

Ví dụ: nếu một doanh nghiệp chi 100.000 đô la cho bảng lương, doanh nghiệp có thể xóa bỏ toàn bộ chi phí đó trong năm phát sinh, nhưng nếu một doanh nghiệp chi 100.000 đô la để mua một bộ phận lớn thiết bị nhà máy hoặc một chiếc xe, thì doanh nghiệp đó phải tận dụng chi phí đó hoặc ghi nó tắt theo thời gian. IRS có các hướng dẫn liên quan đến cách doanh nghiệp phải vốn hóa tài sản, và có nhiều loại khác nhau cho các loại tài sản khác nhau.

Chi phí phi hoạt động là gì?

Chi phí ngoài hoạt động là chi phí không liên quan đến hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Các loại chi phí phi hoạt động phổ biến nhất là chi phí lãi vay hoặc các chi phí đi vay khác và tổn thất do xử lý tài sản. Kế toán đôi khi loại bỏ các chi phí phi hoạt động để kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp, bỏ qua các ảnh hưởng của nguồn tài chính và các vấn đề không liên quan khác.

Chi phí vốn là gì?

CAPEX bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua lại hoặc nâng cấp các tài sản vốn như tài sản, nhà máy và thiết bị. Những chi phí này, không giống như chi phí hoạt động, có thể được vốn hóa cho các mục đích thuế.

Sự khác biệt giữa Vốn và Chi phí Hoạt động là gì?

Sở Thuế vụ (IRS) cho phép doanh nghiệp khấu trừ chi phí hoạt động nếu doanh nghiệp hoạt động để có lãi. Tuy nhiên, IRS và hầu hết các nguyên tắc kế toán phân biệt giữa chi phí hoạt động và chi phí vốn. Theo IRS, chi phí hoạt động phải thông thường (phổ biến và được chấp nhận trong thương mại kinh doanh) và cần thiết (hữu ích và thích hợp trong thương mại kinh doanh).

Nói chung, doanh nghiệp được phép ghi giảm chi phí hoạt động cho năm phát sinh chi phí. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải vốn hóa chi phí / chi phí vốn hoặc xóa sổ theo thời gian. IRS có các hướng dẫn liên quan đến cách doanh nghiệp phải vốn hóa tài sản, và có nhiều loại khác nhau cho các loại tài sản khác nhau.

Nguồn tham khảo: investmentopedia