Operating Cash Flow Ratio là gì?

28

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động là gì?

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động là thước đo mức độ sẵn sàng trang trải các khoản nợ ngắn hạn của các dòng tiền được tạo ra từ hoạt động của một công ty. Tỷ lệ này có thể giúp đánh giá tính thanh khoản của công ty trong ngắn hạn.

Sử dụng dòng tiền thay vì thu nhập ròng được coi là một thước đo rõ ràng hơn hoặc chính xác hơn vì thu nhập dễ bị thao túng hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ lệ dòng tiền hoạt động cho biết liệu hoạt động bình thường của công ty có đủ để trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn hay không.
  • Một tỷ lệ cao hơn có nghĩa là một công ty đã tạo ra nhiều tiền mặt hơn trong một kỳ so với số tiền cần thiết ngay lập tức để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) được ưa thích hơn thu nhập ròng vì có ít khả năng thao túng kết quả thông qua các thủ thuật kế toán hơn.
1:24

Dòng tiền hoạt động

Công thức tính tỷ lệ dòng tiền hoạt động

Tỷ lệ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh = Dòng tiền hoạt động Nợ ngắn hạn text {Tỷ lệ dòng tiền hoạt động} = frac { text {Dòng tiền hoạt động}} { text {Nợ ngắn hạn}}

Hệ số dòng tiền hoạt động = Nợ ngắn hạn Dòng tiền hoạt động

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động được tính bằng cách chia dòng tiền hoạt động cho nợ ngắn hạn. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là dòng tiền được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh thông thường của công ty.

Các thành phần tỷ lệ dòng tiền hoạt động

Một công ty tạo ra doanh thu — và khấu trừ giá vốn hàng bán (COGS) và các chi phí hoạt động liên quan khác, chẳng hạn như phí luật sư và điện nước, từ các khoản doanh thu đó. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là khoản tiền tương đương với thu nhập ròng. Là dòng tiền sau khi các chi phí hoạt động đã được khấu trừ và trước khi bắt đầu các hoạt động đầu tư hoặc tài trợ mới.

Các nhà đầu tư có xu hướng thích xem xét dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hơn thu nhập ròng vì có ít khả năng thao túng kết quả hơn. Tuy nhiên, cùng với nhau, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và thu nhập ròng có thể cung cấp một dấu hiệu tốt về chất lượng thu nhập của một công ty.

Nợ ngắn hạn là tất cả các khoản nợ phải trả đến hạn trong một năm tài chính (FY) hoặc chu kỳ hoạt động, tùy theo thời hạn nào dài hơn. Chúng được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán và thường được coi là các khoản nợ phải trả trong vòng một năm.

Hiểu về Tỷ lệ Dòng tiền Hoạt động

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động là thước đo số lần một công ty có thể thanh toán các khoản nợ hiện tại bằng tiền được tạo ra trong cùng một thời kỳ. Một số cao, lớn hơn một, cho thấy rằng một công ty đã tạo ra nhiều tiền mặt hơn trong một kỳ so với số tiền cần thiết để thanh toán các khoản nợ hiện tại của mình.

Hệ số lưu chuyển tiền tệ hoạt động nhỏ hơn một cho thấy điều ngược lại – công ty đã không tạo ra đủ tiền mặt để trang trải các khoản nợ ngắn hạn. Đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích, một tỷ lệ thấp có thể có nghĩa là công ty cần nhiều vốn hơn.

Tuy nhiên, có thể có nhiều cách hiểu, không phải tất cả đều chỉ ra tình trạng tài chính kém. Ví dụ, một công ty có thể bắt tay vào một dự án làm ảnh hưởng đến dòng tiền tạm thời nhưng mang lại phần thưởng đáng kể trong tương lai.

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động so với tỷ lệ hiện tại

Cả tỷ số dòng tiền hoạt động và tỷ số thanh toán hiện hành đều đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ ngắn hạn của công ty.

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động giả định dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ hiện tại (nghĩa là nợ ngắn hạn). Trong khi đó, hệ số thanh toán hiện hành giả định tài sản lưu động sẽ được sử dụng.

Ví dụ về Tỷ lệ Dòng tiền Hoạt động

Hãy xem xét hai gã khổng lồ trong lĩnh vực bán lẻ, Walmart và Target. Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2019, cả hai có khoản nợ hiện tại lần lượt là 77,5 tỷ đô la và 17,6 tỷ đô la. Trong 12 tháng qua, Walmart đã tạo ra dòng tiền hoạt động 27,8 tỷ đô la, trong khi Target tạo ra 6 tỷ đô la.

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động của Walmart là 0,36, hay 27,8 tỷ đô la chia cho 77,5 tỷ đô la. Tỷ lệ dòng tiền hoạt động của Target là 0,34, hay 6 tỷ đô la chia cho 17,6 tỷ đô la. Cả hai có tỷ lệ tương tự, có nghĩa là chúng có tính thanh khoản tương đương nhau. Tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi thấy rằng cả hai cũng chia sẻ tỷ lệ hiện tại tương tự, xác nhận thêm rằng họ thực sự có hồ sơ thanh khoản tương tự.

Hạn chế của việc sử dụng tỷ lệ dòng tiền hoạt động

Mặc dù không phổ biến như với thu nhập ròng, các công ty có thể thao túng tỷ lệ dòng tiền hoạt động. Một số công ty khấu trừ chi phí khấu hao khỏi doanh thu mặc dù nó không thể hiện dòng tiền thực sự chảy ra.

Chi phí khấu hao là một quy ước kế toán nhằm ghi giảm giá trị của tài sản theo thời gian. Do đó, các công ty nên cộng khấu hao trở lại dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Nguồn tham khảo: investmentopedia