Home Kiến Thức Kinh Tế Học Operating Cash Flow (OCF) là gì?

Operating Cash Flow (OCF) là gì?

0

Dòng tiền hoạt động (OCF) là gì?

Dòng tiền hoạt động (OCF) là thước đo lượng tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thông thường của một công ty. Dòng tiền hoạt động cho biết liệu một công ty có thể tạo ra dòng tiền dương đủ để duy trì và phát triển hoạt động của mình hay không, nếu không, công ty có thể yêu cầu tài trợ bên ngoài để mở rộng vốn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Dòng tiền hoạt động là một tiêu chuẩn quan trọng để xác định sự thành công về mặt tài chính của các hoạt động kinh doanh cốt lõi của một công ty.
  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là phần đầu tiên được mô tả trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nó cũng bao gồm tiền từ các hoạt động đầu tư và tài trợ.
  • Có hai phương pháp để mô tả dòng tiền hoạt động trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ – phương pháp gián tiếp và phương pháp trực tiếp.
  • Phương pháp gián tiếp bắt đầu với thu nhập ròng từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sau đó cộng lại các khoản không phải tiền mặt để đạt được con số cơ sở bằng tiền.
  • Phương pháp trực tiếp theo dõi tất cả các giao dịch trong một thời kỳ trên cơ sở tiền mặt và sử dụng các luồng tiền vào và ra thực tế trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
1:24

Dòng tiền hoạt động

Hiểu Dòng tiền Hoạt động (OCF)

Dòng tiền hoạt động thể hiện tác động tiền mặt của thu nhập ròng (NI) của một công ty từ các hoạt động kinh doanh chính của nó. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh – còn được gọi là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh – là phần đầu tiên được trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Hai phương pháp trình bày phần dòng tiền hoạt động được chấp nhận theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) – phương pháp gián tiếp hoặc phương pháp trực tiếp. Tuy nhiên, nếu sử dụng phương pháp trực tiếp thì công ty vẫn phải thực hiện đối chiếu riêng với phương pháp gián tiếp.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tập trung vào các dòng tiền vào và ra liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của công ty, chẳng hạn như bán và mua hàng tồn kho, cung cấp dịch vụ và trả lương. Bất kỳ giao dịch đầu tư và tài trợ nào đều được loại trừ khỏi phần dòng tiền hoạt động và được báo cáo riêng, chẳng hạn như vay, mua thiết bị vốn và thanh toán cổ tức. Dòng tiền hoạt động có thể được tìm thấy trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty, được chia thành các dòng tiền từ hoạt động, đầu tư và tài chính.

Cách trình bày Dòng tiền Hoạt động

Phương pháp gián tiếp

Sử dụng phương pháp gián tiếp, thu nhập ròng được điều chỉnh theo cơ sở tiền mặt bằng cách sử dụng các thay đổi trong các tài khoản không dùng tiền mặt, chẳng hạn như khấu hao, các khoản phải thu (AR) và các khoản phải trả (AP). Bởi vì hầu hết các công ty báo cáo thu nhập ròng trên cơ sở dồn tích, nó bao gồm các khoản mục không phải tiền mặt khác nhau, chẳng hạn như khấu hao và phân bổ.

Thu nhập ròng cũng phải được điều chỉnh đối với những thay đổi trong tài khoản vốn lưu động trên bảng cân đối kế toán của công ty. Ví dụ: AR tăng lên cho thấy rằng doanh thu đã kiếm được và được báo cáo trong thu nhập ròng trên cơ sở dồn tích mặc dù chưa nhận được tiền mặt. Mức tăng AR này phải được trừ vào thu nhập ròng để tìm ra tác động tiền mặt thực sự của các giao dịch.

Ngược lại, AP tăng cho thấy rằng các chi phí đã phát sinh và được ghi nhận trên cơ sở dồn tích chưa được thanh toán. Mức tăng AP này sẽ cần được cộng lại vào thu nhập ròng để tìm ra tác động tiền mặt thực sự.

Hãy xem xét một công ty sản xuất báo cáo thu nhập ròng là 100 triệu đô la, trong khi dòng tiền hoạt động của nó là 150 triệu đô la. Sự khác biệt là do chi phí khấu hao là 150 triệu đô la, tăng khoản phải thu là 50 triệu đô la và giảm khoản phải trả là 50 triệu đô la. Nó sẽ xuất hiện trên phần dòng tiền hoạt động của báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cách sau:

Thu nhập ròng 100 triệu đô la
Khấu hao Nạp lại 150 triệu đô la
Tăng AR Ít hơn $ 50 triệu
Giảm AP Ít hơn $ 50 triệu
Dòng tiền hoạt động 150 triệu đô la

Phương pháp trực tiếp

Lựa chọn thứ hai là phương pháp trực tiếp, trong đó một công ty ghi lại tất cả các giao dịch trên cơ sở tiền mặt và hiển thị thông tin bằng cách sử dụng các luồng tiền vào và ra thực tế trong kỳ kế toán. Ví dụ về các khoản mục được trình bày theo phương pháp trực tiếp của dòng tiền hoạt động bao gồm:

  • Trả lương cho nhân viên
  • Tiền mặt trả cho nhà cung cấp và nhà cung cấp
  • Thu tiền từ khách hàng
  • Thu nhập lãi và cổ tức nhận được
  • Đã nộp thuế thu nhập và trả lãi vay

Tầm quan trọng của dòng tiền hoạt động

Các nhà phân tích tài chính đôi khi thích xem xét các số liệu đo lường dòng tiền vì chúng loại bỏ một số điểm bất thường trong kế toán. Cụ thể, dòng tiền hoạt động cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về thực tế hiện tại của hoạt động kinh doanh.

Ví dụ, việc đặt trước một đợt giảm giá lớn giúp thúc đẩy doanh thu lớn, nhưng nếu công ty gặp khó khăn trong việc thu tiền mặt, thì đó không phải là lợi ích kinh tế thực sự cho công ty. Mặt khác, một công ty có thể tạo ra một lượng lớn dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nhưng lại báo cáo thu nhập ròng rất thấp nếu nó có nhiều tài sản cố định và sử dụng tính toán khấu hao nhanh.

Nếu một công ty không mang lại đủ tiền từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, nó sẽ cần phải tìm các nguồn tài trợ tạm thời từ bên ngoài thông qua tài trợ hoặc đầu tư. Tuy nhiên, điều này không bền vững về lâu dài. Do đó, dòng tiền hoạt động là một con số quan trọng để đánh giá sự ổn định tài chính trong hoạt động của một công ty.

3 loại dòng tiền là gì?

Ba loại dòng tiền là hoạt động, đầu tư và tài trợ. Dòng tiền hoạt động bao gồm tất cả tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh chính của công ty. Dòng tiền đầu tư bao gồm tất cả các khoản mua tài sản vốn và đầu tư vào các dự án kinh doanh khác. Dòng tiền tài trợ bao gồm tất cả số tiền thu được từ việc phát hành nợ và vốn cổ phần cũng như các khoản thanh toán của công ty.

Tại sao Dòng tiền Hoạt động lại quan trọng?

Dòng tiền hoạt động là một tiêu chuẩn quan trọng để xác định sự thành công về mặt tài chính của các hoạt động kinh doanh cốt lõi của một công ty vì nó đo lường lượng tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh bình thường của một công ty. Dòng tiền hoạt động cho biết liệu một công ty có thể tạo ra dòng tiền dương đủ để duy trì và phát triển hoạt động của mình hay không, nếu không, công ty có thể yêu cầu tài trợ bên ngoài để mở rộng vốn.

Làm thế nào để bạn tính toán dòng tiền hoạt động?

Sử dụng phương pháp gián tiếp, thu nhập ròng được điều chỉnh theo cơ sở tiền mặt bằng cách sử dụng các thay đổi trong các tài khoản không dùng tiền mặt, chẳng hạn như khấu hao, các khoản phải thu và các khoản phải trả (AP). Bởi vì hầu hết các công ty báo cáo thu nhập ròng trên cơ sở dồn tích, nó bao gồm các khoản mục không phải tiền mặt khác nhau, chẳng hạn như khấu hao và khấu hao. Dòng tiền hoạt động = Thu nhập hoạt động + Khấu hao – Thuế + Thay đổi vốn lưu động.

Nguồn tham khảo: investmentopedia