Operating Cash Flow Margin là gì?

33

Biên dòng tiền hoạt động là gì?

Biên dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là tỷ lệ dòng tiền đo lường tiền từ hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu bán hàng trong một thời kỳ nhất định.

Giống như tỷ suất lợi nhuận hoạt động, nó là một thước đo đáng tin cậy về lợi nhuận và hiệu quả của một công ty cũng như chất lượng thu nhập của nó.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Biên dòng tiền hoạt động cho biết mức độ hiệu quả của một công ty chuyển đổi doanh số bán hàng thành tiền mặt và là một chỉ báo tốt về chất lượng thu nhập.
 • Biên dòng tiền hoạt động được tính bằng cách chia dòng tiền hoạt động cho doanh thu.
 • Tỷ lệ này sử dụng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, giúp bổ sung các chi phí không dùng tiền mặt.
 • Đây là điểm phân biệt với tỷ suất lợi nhuận hoạt động, vốn sử dụng thu nhập hoạt động không bao gồm các chi phí như khấu hao.

Tìm hiểu Biên lợi nhuận Dòng tiền Hoạt động

Biên dòng tiền hoạt động đo lường mức độ hiệu quả của một công ty chuyển đổi doanh số bán hàng thành tiền mặt. Đây là một chỉ báo tốt về chất lượng thu nhập vì nó chỉ bao gồm các giao dịch liên quan đến việc chuyển tiền thực tế.

Bởi vì dòng tiền được thúc đẩy bởi doanh thu, chi phí chung và hiệu quả hoạt động, nó có thể rất đáng chú ý, đặc biệt là khi so sánh hiệu quả hoạt động với các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh có bị âm vì công ty đang đầu tư vào các hoạt động của mình để làm cho chúng thậm chí còn sinh lời nhiều hơn không? Hay công ty cần rót vốn bên ngoài để câu giờ để tiếp tục hoạt động trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm xoay chuyển tình hình kinh doanh?

Cũng giống như các công ty có thể cải thiện tỷ suất lợi nhuận dòng tiền hoạt động bằng cách sử dụng vốn lưu động hiệu quả hơn, họ cũng có thể tạm thời cải thiện tỷ suất dòng tiền hoạt động bằng cách trì hoãn việc thanh toán các khoản phải trả, đuổi khách hàng thanh toán hoặc giảm hàng tồn kho. Nhưng nếu tỷ suất lợi nhuận dòng tiền hoạt động của một công ty tăng lên từ năm này sang năm khác, điều đó cho thấy dòng tiền tự do (FCF) của công ty đang được cải thiện, cũng như khả năng mở rộng cơ sở tài sản và tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông.

Biên dòng tiền hoạt động so với biên lợi nhuận hoạt động

Biên dòng tiền hoạt động không giống như biên lợi nhuận hoạt động. Biên lợi nhuận hoạt động bao gồm chi phí khấu hao và khấu hao. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh làm tăng thêm các chi phí không phải tiền mặt, chẳng hạn như khấu hao.

Biên lợi nhuận hoạt động được tính bằng thu nhập hoạt động chia cho doanh thu. Điều này tương tự với biên dòng tiền hoạt động ngoại trừ nó sử dụng thu nhập hoạt động. Biên dòng tiền hoạt động sử dụng dòng tiền hoạt động chứ không phải thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Biên dòng tiền tự do là một biện pháp ký quỹ tiền mặt khác, nó cũng bổ sung vào chi tiêu vốn. Trong các ngành thâm dụng vốn, với tỷ lệ chi phí cố định trên chi phí biến đổi cao, doanh thu tăng nhỏ có thể dẫn đến dòng tiền hoạt động tăng lớn, nhờ vào đòn bẩy hoạt động.

Ví dụ về ký quỹ dòng tiền hoạt động

Dòng tiền hoạt động = Thu nhập ròng + Chi phí phi tiền mặt (Khấu hao và phân bổ) + Thay đổi vốn lưu động

Giả sử công ty ABC ghi nhận các thông tin sau cho hoạt động kinh doanh năm 2018:

 • Doanh thu = $ 5.000.000
 • Khấu hao = 100.000 đô la
 • Khấu hao = $ 125,000
 • Các chi phí không dùng tiền mặt khác = $ 45,000
 • Vốn lưu động = 1.000.000 đô la
 • Thu nhập ròng = 2.000.000 đô la

Và ghi nhận các thông tin sau cho hoạt động kinh doanh năm 2019:

 • Doanh thu = $ 5,300,000
 • Khấu hao = $ 110,000
 • Khấu hao = $ 130,000
 • Các chi phí không dùng tiền mặt khác = $ 55,000
 • Vốn lưu động = $ 1,300,000
 • Thu nhập ròng = $ 2,100,000

Chúng tôi tính toán dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cho năm 2019 như sau:

 • Dòng tiền từ Hoạt động kinh doanh = 2.100.000 USD + (110.000 USD + 130.000 USD + 55.000 USD) + (1.300.000 – 1.000.000 USD) = 2.695.000 USD

Để tính đến biên dòng tiền hoạt động, con số này được chia cho doanh thu:

 • Biên dòng tiền hoạt động = $ 2,695,000 / $ 5,300,000 = 50,8%

Các câu hỏi thường gặp

Biên dòng tiền hoạt động khác với biên lợi nhuận hoạt động như thế nào?

Biên dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bao gồm các chi phí phi tiền mặt như khấu hao và khấu hao. Điều này làm nổi bật khả năng của một công ty trong việc biến doanh thu thành dòng tiền từ hoạt động kinh doanh,

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là gì?

Còn được gọi là dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh, hoặc viết tắt là CFO, con số này thể hiện lượng tiền chảy qua một công ty có liên quan đến các hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó.

Biên lợi nhuận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cao hơn hay thấp hơn sẽ tốt hơn?

Một tỷ lệ cao hơn luôn luôn tốt hơn, vì nó cho thấy rằng một tỷ lệ lớn hơn của doanh thu đang được chuyển thành dòng tiền.

Nguồn tham khảo: investmentopedia