Operating Activities là gì?

36

Các hoạt động điều hành là gì?

Hoạt động điều hành là các chức năng của doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến việc cung cấp hàng hóa và / hoặc dịch vụ của doanh nghiệp ra thị trường. Đây là những hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, chẳng hạn như sản xuất, phân phối, tiếp thị và bán một sản phẩm hoặc dịch vụ. Các hoạt động điều hành nói chung sẽ cung cấp phần lớn dòng tiền của công ty và quyết định phần lớn đến việc nó có sinh lời hay không. Một số hoạt động kinh doanh phổ biến bao gồm thu tiền mặt từ hàng hóa bán ra, thanh toán cho nhân viên, thuế và thanh toán cho nhà cung cấp. Các hoạt động này có thể được tìm thấy trên báo cáo tài chính của công ty và đặc biệt là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Hoạt động điều hành được phân biệt với các hoạt động đầu tư hoặc tài trợ, là các chức năng của một công ty không liên quan trực tiếp đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Thay vào đó, các hoạt động tài trợ và đầu tư giúp công ty hoạt động tối ưu trong dài hạn. Điều này có nghĩa là việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của một công ty không được coi là hoạt động điều hành.

Các hoạt động điều hành chính của một công ty bao gồm các hoạt động sản xuất, bán hàng, quảng cáo và tiếp thị.

1:25

Những kĩ năng xã hội

Khái niệm cơ bản về hoạt động điều hành

Hoạt động điều hành là các hoạt động hàng ngày của một công ty liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm của mình, tạo ra doanh thu, cũng như các hoạt động hành chính và bảo trì nói chung. Thu nhập hoạt động được thể hiện trên báo cáo tài chính của một công ty là lợi nhuận hoạt động còn lại sau khi trừ đi chi phí hoạt động khỏi doanh thu hoạt động. Thông thường, có một phần hoạt động kinh doanh trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty thể hiện các luồng tiền vào và ra từ các hoạt động kinh doanh chính của công ty.

Trong trường hợp có sự không rõ ràng, các hoạt động điều hành có thể dễ dàng được xác định bằng cách phân loại trong báo cáo tài chính. Nhiều công ty báo cáo thu nhập hoạt động hoặc thu nhập từ hoạt động như một dòng cụ thể trên báo cáo thu nhập. Thu nhập hoạt động được tính bằng cách trừ đi chi phí bán hàng (COGS), chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) chi phí bán hàng và tiếp thị, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khấu hao và phân bổ.

Thu nhập hoạt động không bao gồm thu nhập hoặc chi phí lãi vay. Ví dụ: hoạt động điều hành của một cửa hàng quần áo có thể bao gồm những điều sau:

 • Mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp và trả tiền cho lao động để sản xuất quần áo
 • Thanh toán vận chuyển nguyên vật liệu đến nhà máy và quần áo từ nhà máy về kho
 • Sắp xếp vận chuyển từ kho đến cửa hàng bán lẻ và khách hàng đặt hàng qua đường bưu điện
 • Trả lương cho nhân viên làm việc tại các kho hàng và cửa hàng bán lẻ
 • Trả tiền cho người quản lý để giám sát hoạt động
 • Nộp thuế
 • Trả tiền thuê nhà kho và cơ sở bán lẻ

Các hoạt động điều hành khác ít phổ biến hơn bao gồm tiền phạt hoặc thanh toán tiền mặt từ các vụ kiện, tiền hoàn lại và tiền thu được từ các yêu cầu bảo hiểm.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Hoạt động điều hành là các hoạt động hàng ngày của một công ty liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm của mình, tạo ra doanh thu, cũng như các hoạt động hành chính và bảo trì nói chung.
 • Các hoạt động điều hành chính của một công ty bao gồm các hoạt động sản xuất, bán hàng, quảng cáo và tiếp thị.
 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là một thước đo quan trọng được các nhà phân tích tài chính và nhà đầu tư sử dụng.
 • Các hoạt động điều hành có thể tương phản với các hoạt động đầu tư và tài trợ của một công ty.

Doanh thu hoạt động

Các hoạt động điều hành chính tạo ra doanh thu cho một công ty là sản xuất và bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Hoạt động bán hàng có thể bao gồm việc bán các sản phẩm do chính công ty sản xuất hoặc các sản phẩm do các công ty khác cung cấp, như trong trường hợp của các nhà bán lẻ. Các công ty chủ yếu bán dịch vụ có thể bán hoặc không bán sản phẩm.

Ví dụ: một doanh nghiệp spa, ngoài việc cung cấp các dịch vụ như mát-xa, cũng có thể tìm kiếm thêm thu nhập doanh thu từ việc bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Thu nhập lãi và cổ tức, trong khi một phần của dòng tiền hoạt động tổng thể, không được coi là hoạt động kinh doanh chính vì chúng không phải là một phần của hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

Chi phí hoạt động

Chi phí phát sinh từ các hoạt động điều hành chính bao gồm chi phí sản xuất, cũng như chi phí quảng cáo và tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Chi phí sản xuất bao gồm tất cả các chi phí sản xuất trực tiếp được tính vào giá vốn hàng bán (COGS).

Chi phí hoạt động liên quan đến quảng cáo và tiếp thị bao gồm chi phí quảng cáo công ty và các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông khác nhau, cho dù thông qua các nền tảng truyền thống hay trực tuyến. Ngoài ra, chi phí tiếp thị bao gồm những thứ như xuất hiện tại các triển lãm thương mại và tham gia các sự kiện công cộng như gây quỹ từ thiện.

Hoạt động điều hành và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh là một trong những tiểu mục chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nó tách biệt với các phần về hoạt động đầu tư và tài trợ. Hoạt động đầu tư đề cập đến thu nhập hoặc chi tiêu trên tài sản dài hạn, chẳng hạn như thiết bị và cơ sở vật chất, trong khi hoạt động tài chính là dòng tiền giữa một công ty với chủ sở hữu và chủ nợ từ các hoạt động như phát hành trái phiếu, chuyển nhượng trái phiếu, bán cổ phiếu hoặc mua lại cổ phiếu. .

Để có một bức tranh chính xác về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của một công ty, kế toán cộng chi phí khấu hao, các khoản giảm sút của tài sản lưu động và tăng nợ ngắn hạn vào thu nhập ròng, sau đó trừ đi các khoản lãi, tăng tài sản lưu động và giảm nợ ngắn hạn. Các nhà đầu tư kiểm tra dòng tiền của một công ty từ các hoạt động kinh doanh một cách riêng biệt với hai thành phần khác của dòng tiền để xem một công ty đang thực sự lấy tiền từ đâu.

Các nhà đầu tư muốn nhìn thấy dòng tiền dương vì thu nhập dương từ hoạt động kinh doanh, thường xuyên, chứ không phải vì công ty bán hết tài sản, dẫn đến lãi một lần. Bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập của công ty giúp làm sáng tỏ bức tranh về sức khỏe tài chính của công ty.

Ví dụ về Dòng tiền từ Hoạt động kinh doanh

Hãy cùng xem xét chi tiết dòng tiền của công ty công nghệ hàng đầu Apple Inc. (AAPL). Nhà sản xuất iPhone đã báo cáo những điều sau cho năm tài chính kết thúc vào tháng 9 năm 2017:

 • Thu nhập ròng 48,35 tỷ đô la
 • Khấu hao, cạn kiệt và khấu hao 10,16 tỷ đô la
 • Thuế hoãn lại và tín dụng thuế đầu tư 5,97 tỷ USD
 • Các quỹ khác 4,67 tỷ USD

Theo công thức đầu tiên, tổng các con số này mang lại giá trị cho các khoản tiền từ hoạt động là 69,15 tỷ đô la. Thay đổi thuần vốn lưu động cùng kỳ là (-5,5 tỷ đồng). Việc cộng nó vào tiền từ hoạt động sẽ mang lại cho Apple dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là (69,15 USD – 5,55 USD) = 63,6 tỷ USD .

Nguồn tham khảo: investmentopedia