On-The-Run Treasury Yield Curve là gì?

17

Đường cong lợi tức kho bạc đang chạy là gì?

Đường cong lợi tức Kho bạc đang hoạt động hiển thị đồ thị lợi suất hiện tại so với kỳ hạn của chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ được bán gần đây nhất và là chuẩn chính được sử dụng để định giá chứng khoán có thu nhập cố định.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đường cong lợi tức Kho bạc đang hoạt động hiển thị đồ thị lợi suất hiện tại so với kỳ hạn của chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ được bán gần đây nhất và là chuẩn chính được sử dụng để định giá chứng khoán có thu nhập cố định.
  • Đường cong lợi tức Kho bạc đang hoạt động trái ngược với đường cong lợi suất Kho bạc sắp hoạt động, đề cập đến các kho bạc Hoa Kỳ, có kỳ hạn nhất định, không phải là một phần của số phát hành gần đây nhất.
  • Đường cong lợi suất kho bạc đang hoạt động kém chính xác hơn đường cong lợi suất kho bạc khi giao dịch vì sự biến động của nhu cầu hiện tại đối với nguồn cung gần đây có xu hướng dẫn đến biến dạng giá.

Tìm hiểu Đường cong lợi tức kho bạc đang thực hiện

Nói một cách đơn giản, đường cong lợi suất kho bạc đang hoạt động là đường cong lợi suất của Kho bạc Hoa Kỳ được tạo ra bằng cách sử dụng Kho bạc đang hoạt động và nó biểu thị lợi suất của các công cụ này, có chất lượng tương tự, so với kỳ hạn của chúng. Đường cong lợi tức Kho bạc đang hoạt động trái ngược với đường cong lợi suất Kho bạc đang hoạt động, đề cập đến các kho bạc Hoa Kỳ, có kỳ hạn nhất định, không phải là một phần của số phát hành gần đây nhất. Đường cong lợi suất kho bạc đang hoạt động kém chính xác hơn đường cong lợi suất kho bạc khi giao dịch vì sự biến động của nhu cầu hiện tại đối với nguồn cung gần đây có xu hướng dẫn đến biến dạng giá.

Sự phù hợp của đường cong lợi tức kho bạc đang chạy nằm ở chỗ nó thường được sử dụng để định giá các chứng khoán có thu nhập cố định. Tuy nhiên, hình dạng của nó đôi khi bị bóp méo tới một số điểm cơ bản nếu Kho bạc đang hoạt động “đặc biệt”. Kho bạc sẽ “đặc biệt” khi giá của nó tạm thời tăng lên. Sự tăng giá này thường là do nhu cầu tăng lên của các nhà kinh doanh chứng khoán muốn sử dụng chứng khoán như một phương tiện phòng ngừa rủi ro. Bảo hiểm rủi ro này có thể làm cho đường cong lợi tức Kho bạc đang chạy kém chính xác hơn một chút so với đường cong lợi suất Kho bạc hiện hành.

Đường cong lợi suất Kho bạc chỉ ra rằng có hai yếu tố quan trọng làm phức tạp mối quan hệ giữa kỳ hạn và lợi tức.

  1. Thứ nhất là lợi suất cho các vấn đề đang thực hiện bị bóp méo vì những chứng khoán này có thể được tài trợ với lãi suất rẻ hơn, và do đó mang lại lợi suất thấp hơn so với những khoản không có lợi thế tài chính này.
  2. Thứ hai là các vấn đề Kho bạc đang thực hiện và các vấn đề khác có rủi ro tái đầu tư lãi suất khác nhau.

Hình dạng đường cong năng suất

Hình dạng điển hình cho đường cong lợi suất Kho bạc đang hoạt động là dốc lên khi lợi suất tăng theo thời gian đáo hạn, được gọi là đường cong lợi suất bình thường. Hình dạng của đường cong lợi suất là kết quả của cung và cầu đối với các khoản đầu tư trong các phân đoạn cụ thể của đường cong.

Ví dụ, nếu một quỹ đầu tư chọn chỉ đầu tư vào chứng khoán có kỳ hạn từ 5 đến 10 năm, điều đó sẽ làm tăng giá và giảm lợi suất trong phân khúc tương ứng. Nếu nhu cầu của các nhà đầu tư ngắn hạn rất cao, đường cong lợi suất sẽ trở nên dốc hơn.

Đường cong lợi suất ngược phản ánh lãi suất cho các kỳ hạn ngắn hơn lãi suất cho các kỳ hạn dài hơn. Sự đảo ngược trong đường cong lợi suất đôi khi có thể là kết quả của các chính sách tích cực của ngân hàng trung ương. Các chính sách này tạm thời tăng lãi suất ngắn hạn để làm chậm nền kinh tế. Tuy nhiên, đây được coi là một sự bất thường trong ngắn hạn và có kỳ vọng rằng đường cong sẽ quay trở lại cấu trúc phẳng hoặc dương trong thời gian tới.

Đường cong lợi suất phẳng, trong đó lãi suất ngắn hạn và dài hạn xấp xỉ bằng nhau, thường được liên kết với một giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn này là khi lãi suất đang chuyển từ đường cong lợi suất dương sang đường cong lợi suất ngược hoặc ngược lại.

Nguồn tham khảo: investmentopedia