Home Kiến Thức Kinh Tế Học Offtake Agreement là gì?

Offtake Agreement là gì?

0

Thỏa thuận bao tiêu là gì?

Thỏa thuận bao tiêu là một thỏa thuận giữa người sản xuất và người mua để mua hoặc bán một phần hàng hóa sắp xuất của người sản xuất. Nó thường được thương lượng trước khi xây dựng một nhà máy hoặc cơ sở để đảm bảo một thị trường và nguồn doanh thu cho đầu ra trong tương lai của nó.

Các thỏa thuận bao tiêu thường được sử dụng để giúp công ty bán có được nguồn tài chính dự án cho các dự án xây dựng, mở rộng trong tương lai hoặc thiết bị mới thông qua lời hứa về thu nhập trong tương lai và bằng chứng về nhu cầu hiện có đối với hàng hóa.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thỏa thuận bao tiêu là thỏa thuận mua hoặc bán trước một số hàng hóa của người sản xuất chưa được sản xuất, giúp người sản xuất dễ dàng có được nguồn tài chính hơn.
  • Loại thỏa thuận này có thể được thương lượng trước, thường là trước khi xây dựng cơ sở sản xuất và trước khi bắt đầu sản xuất thực tế.
  • Thỏa thuận bao tiêu có thể giúp người mua chốt giá và đảm bảo cung cấp sản phẩm trước nhu cầu trong tương lai.
1:11

Thỏa thuận thực hiện

Hiểu các thỏa thuận bao thầu

Hợp đồng bao tiêu là hợp đồng ràng buộc pháp lý liên quan đến giao dịch giữa người mua và người bán. Các điều khoản thường ghi rõ giá mua hàng hóa và ngày giao hàng, mặc dù đã đạt được thỏa thuận trước khi bất kỳ hàng hóa nào được sản xuất và bất kỳ cơ sở nào bị phá vỡ về cơ sở. Tuy nhiên, các công ty thường có thể rút lui khỏi thỏa thuận bao thầu thông qua đàm phán với bên kia và với việc thanh toán một khoản phí.

Các hợp đồng bao tiêu thường được sử dụng trong phát triển tài nguyên thiên nhiên, nơi chi phí vốn để khai thác tài nguyên là đáng kể và công ty muốn có sự đảm bảo rằng một số sản phẩm của mình sẽ được bán.

Thỏa thuận bao tiêu đóng một vai trò quan trọng đối với người sản xuất. Nếu những người cho vay có thể thấy công ty có khách hàng và khách hàng đã xếp hàng trước khi bắt đầu sản xuất, thì nhiều khả năng họ sẽ chấp thuận việc gia hạn khoản vay hoặc tín dụng. Vì vậy, các thỏa thuận bao tiêu giúp dễ dàng hơn trong việc thu được tài chính để xây dựng một cơ sở.

Lợi ích của các thỏa thuận bao tiêu

Ngoài việc cung cấp thị trường đảm bảo và nguồn doanh thu cho sản phẩm của công ty, thỏa thuận bao tiêu cho phép nhà sản xuất / người bán đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu cho khoản đầu tư của mình. Vì các thỏa thuận bao thầu thường giúp đảm bảo quỹ để tạo hoặc mở rộng cơ sở, người bán có thể thương lượng mức giá đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu đối với hàng hóa liên quan, do đó giảm rủi ro liên quan đến khoản đầu tư.

Thỏa thuận bao tiêu cũng có thể mang lại lợi ích cho người mua, hoạt động như một cách để đảm bảo hàng hóa ở một mức giá cụ thể. Điều đó có nghĩa là giá được cố định cho người mua trước khi bắt đầu sản xuất. Làm điều này có thể hoạt động như một hàng rào chống lại những thay đổi về giá trong tương lai, đặc biệt nếu một sản phẩm trở nên phổ biến hoặc một nguồn tài nguyên trở nên khan hiếm, khiến nhu cầu lớn hơn cung. Nó cũng cung cấp một đảm bảo rằng các tài sản được yêu cầu sẽ được giao: việc thực hiện đơn đặt hàng được coi là nghĩa vụ của người bán theo các điều khoản của thỏa thuận bao thầu.

Thỏa thuận bao tiền cũng bao gồm các điều khoản mặc định nêu rõ khả năng truy đòi — bao gồm cả các hình phạt — một trong hai bên có trong trường hợp vi phạm một hoặc nhiều điều khoản.

Các cân nhắc đặc biệt cho các thỏa thuận bao tiêu

Hầu hết các thỏa thuận bao thầu đều bao gồm các điều khoản bất khả kháng. Các điều khoản này cho phép người mua hoặc người bán hủy hợp đồng nếu một số sự kiện nhất định xảy ra được coi là nằm ngoài tầm kiểm soát của một trong hai bên và nếu một bên gây khó khăn không cần thiết cho bên kia. Các điều khoản bất khả kháng thường cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại tác động tiêu cực của một số hành vi tự nhiên, chẳng hạn như lũ lụt hoặc cháy rừng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia