Official Settlement Account là gì?

25

Tài khoản Thanh toán Chính thức là gì?

Tài khoản thanh toán chính thức là một loại tài khoản đặc biệt được sử dụng trong kế toán cán cân thanh toán quốc tế (BoP) để theo dõi các giao dịch tài sản dự trữ của các ngân hàng trung ương với nhau. Tài khoản thanh toán chính thức theo dõi các giao dịch liên quan đến vàng, dự trữ ngoại hối, tiền gửi ngân hàng và quyền rút vốn đặc biệt (SDR).

Về cơ bản, loại tài khoản này theo dõi các giao dịch liên quan đến dự trữ quốc tế và tài sản ngân hàng trung ương được chuyển giữa các quốc gia để giải quyết thâm hụt hoặc thặng dư cán cân thanh toán.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tài khoản thanh toán chính thức được sử dụng để theo dõi và hạch toán cán cân thanh toán quốc tế giữa các ngân hàng trung ương.
  • Nó được sử dụng để giải quyết việc chuyển giao tài sản và dự trữ tiền tệ toàn cầu luân chuyển giữa các ngân hàng trung ương của các quốc gia.
  • Các quốc gia nhìn vào các tài khoản này để theo dõi dòng vốn ra và vào và từ các quốc gia khác.

Tìm hiểu Tài khoản Thanh toán Chính thức

Tài khoản quyết toán chính thức được sử dụng trong kế toán cán cân thanh toán quốc tế, đại diện cho tài khoản vãng lai và tài khoản vốn của các ngân hàng trung ương. Tài khoản vãng lai lưu giữ hồ sơ về nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu nhập và chuyển tiền của một quốc gia và liệu quốc gia đó là chủ nợ ròng hay con nợ ròng. Tài khoản vốn ghi lại sự thay đổi của các khoản đầu tư nước ngoài và trong nước, đi vay của chính phủ và vay của khu vực tư nhân. Khi cán cân thanh toán thâm hụt hoặc thặng dư, dòng vốn tài sản dự trữ hoặc dòng tài sản dự trữ chảy ra sẽ đưa sổ cái trở lại trạng thái cân bằng. Điều này được ghi lại trong tài khoản thanh toán chính thức.

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) là một tổ chức tài chính quốc tế nhằm mục đích thúc đẩy sự ổn định tài chính và tiền tệ toàn cầu và duy trì việc giám sát các tài khoản thanh toán chính thức. BIS đôi khi được gọi là “ngân hàng trung ương cho các ngân hàng trung ương” vì nó cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các tổ chức như Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang.

Giám sát một Tài khoản Thanh toán Chính thức

Các quốc gia theo dõi tài khoản thanh toán chính thức để đánh giá sức khỏe kinh tế của họ trong nền kinh tế toàn cầu. Nếu một quốc gia liên tục có tài sản dự trữ chảy ra, điều đó có nghĩa là khả năng cạnh tranh của quốc gia đó trong sản xuất hàng hóa xuất khẩu là tương đối yếu hoặc môi trường kinh doanh của quốc gia đó không hấp dẫn như các quốc gia khác cung cấp cho đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Khi đó, một quốc gia đang thâm hụt tài khoản vãng lai kinh niên có thể đưa ra các quy định về chính sách để cải thiện chất lượng hàng hóa xuất khẩu của mình hoặc tìm cách điều chỉnh tỷ giá hối đoái để làm cho hàng hóa xuất khẩu của họ có giá cạnh tranh hơn. Nó cũng có thể cố gắng tạo điều kiện tốt hơn cho các công ty quốc tế muốn xây dựng các nhà máy mới ở nước ngoài. Các ưu đãi về thuế, các dự án cơ sở hạ tầng và các chương trình đào tạo lực lượng lao động có thể được một quốc gia thúc đẩy để giải quyết các luồng ra ngoài không mong muốn được ghi lại trong tài khoản thanh toán chính thức của quốc gia đó.

Nguồn tham khảo: investmentopedia