Offering Memorandum là gì?

25

Bản ghi nhớ chào hàng là gì?

Biên bản ghi nhớ chào bán là tài liệu pháp lý nêu các mục tiêu, rủi ro và điều khoản của khoản đầu tư liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ. Tài liệu này bao gồm các mục như báo cáo tài chính của công ty, tiểu sử quản lý, mô tả chi tiết về hoạt động kinh doanh, v.v.

Bản ghi nhớ chào bán nhằm cung cấp cho người mua thông tin về đợt chào bán và bảo vệ người bán khỏi trách nhiệm liên quan đến việc bán chứng khoán chưa đăng ký.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Biên bản chào bán là tài liệu được cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng trong một thương vụ phát hành riêng lẻ.
  • Biên bản ghi nhớ chào bán nêu rõ các mục tiêu, rủi ro, tài chính và điều khoản giao dịch của phát hành riêng lẻ.
  • Bản ghi nhớ chào bán về cơ bản là một kế hoạch kinh doanh kỹ lưỡng dành cho các nhà đầu tư sành sỏi sử dụng trong quá trình thẩm định của họ.

Tìm hiểu Bản ghi nhớ chào hàng

Bản ghi nhớ chào bán, còn được gọi là bản ghi nhớ phát hành riêng lẻ (PPM), được các chủ doanh nghiệp của các công ty tư nhân sử dụng để thu hút một nhóm cụ thể các nhà đầu tư bên ngoài. Đối với những nhà đầu tư được lựa chọn này, một biên bản ghi nhớ chào bán là một cách để họ hiểu được phương tiện đầu tư.

Các biên bản ghi nhớ chào bán thường được tập hợp bởi một chủ ngân hàng đầu tư thay mặt cho chủ sở hữu doanh nghiệp. Chủ ngân hàng sử dụng bản ghi nhớ để tiến hành đấu giá giữa một nhóm các nhà đầu tư cụ thể nhằm thu lãi từ những người mua đủ điều kiện.

Bản ghi nhớ chào bán, trong khi được sử dụng trong tài chính đầu tư, về cơ bản là một kế hoạch kinh doanh kỹ lưỡng. Trên thực tế, các tài liệu này là hình thức được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý chứng khoán vì hầu hết các nhà đầu tư sành sỏi đều thực hiện thẩm định kỹ lưỡng của họ. Bản ghi nhớ cung cấp tương tự như bản cáo bạch nhưng dành cho các vị trí riêng tư, trong khi bản cáo bạch dành cho các vấn đề được giao dịch công khai.

Ví dụ về Bản ghi nhớ chào hàng

Trong nhiều trường hợp, các công ty cổ phần tư nhân muốn tăng mức độ tăng trưởng của mình mà không cần vay nợ hoặc ra công chúng. Ví dụ, nếu một công ty sản xuất quyết định mở rộng số lượng nhà máy mà họ sở hữu, nó có thể xem xét một bản ghi nhớ đề nghị như một cách để tài trợ cho việc mở rộng. Khi điều này xảy ra, trước tiên doanh nghiệp quyết định số tiền mình muốn huy động và mức giá trên mỗi cổ phiếu. Trong ví dụ này, công ty cần 1 triệu đô la để tài trợ cho sự tăng trưởng ở mức 30 đô la trên mỗi cổ phiếu.

Công ty bắt đầu bằng cách làm việc với một ngân hàng đầu tư hoặc chủ ngân hàng để soạn thảo một bản ghi nhớ chào bán. Bản ghi nhớ này tuân thủ luật chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vạch ra. Sau khi việc tuân thủ được đáp ứng, tài liệu sẽ được luân chuyển giữa một số bên quan tâm cụ thể, thường do chính công ty lựa chọn. Điều này hoàn toàn trái ngược với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), nơi bất kỳ ai trong công chúng đều có thể mua cổ phần trong công ty.

Bản ghi nhớ chào bán cho các nhà đầu tư tiềm năng biết tất cả những gì họ cần biết về công ty: các điều khoản đầu tư, bản chất của doanh nghiệp và rủi ro tiềm tàng của khoản đầu tư. Tài liệu hầu như luôn bao gồm một thỏa thuận đăng ký, tạo thành một hợp đồng pháp lý giữa công ty phát hành và nhà đầu tư.

Cung cấp Bản ghi nhớ so với Bản cáo bạch tóm tắt

Trong khi bản ghi nhớ chào bán được sử dụng trong đợt phát hành riêng lẻ, bản cáo bạch tóm tắt là tài liệu công bố thông tin do các công ty quỹ tương hỗ cung cấp cho các nhà đầu tư trước hoặc tại thời điểm bán ra công chúng.

Tài liệu bằng văn bản này là phiên bản tóm tắt của bản cáo bạch cuối cùng cho phép các nhà đầu tư xem thông tin liên quan đến mục tiêu và mục tiêu đầu tư của quỹ, chi phí bán hàng và tỷ lệ chi phí, chiến lược đầu tư tập trung và dữ liệu về đội ngũ quản lý của quỹ. Thông tin liên quan về thuế và bồi thường cho người môi giới cũng được bao gồm trong tài liệu tiết lộ. Bản cáo bạch tóm tắt cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin họ cần từ bản cáo bạch cuối cùng một cách nhanh chóng và bằng tiếng Anh đơn giản.

Nguồn tham khảo: investmentopedia