Offering là gì?

20

Cung cấp là gì?

Chào bán là việc một công ty phát hành hoặc bán chứng khoán. Nó thường được dùng để chỉ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) khi cổ phiếu của một công ty được bán cho công chúng, nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong bối cảnh phát hành trái phiếu.

Một đợt chào bán còn được gọi là đợt chào bán chứng khoán, vòng đầu tư hoặc vòng cấp vốn. Một đợt chào bán chứng khoán, dù là IPO hay cách khác, đều đại diện cho một vòng đầu tư hoặc cấp vốn đơn lẻ. Tuy nhiên, không giống như các vòng khác (chẳng hạn như vòng hạt giống hoặc vòng thiên thần), một đợt chào bán bao gồm việc bán cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác cho các nhà đầu tư để tạo vốn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chào bán đề cập đến thời điểm một công ty phát hành hoặc bán một chứng khoán.
  • Nó thường được biết đến như một đợt chào bán lần đầu ra công chúng.
  • IPO có thể rủi ro vì rất khó để bảo vệ cổ phiếu sẽ hoạt động như thế nào vào ngày giao dịch đầu tiên.

Cách thức hoạt động của một sản phẩm

Thông thường, một công ty sẽ chào bán cổ phiếu hoặc trái phiếu ra công chúng nhằm cố gắng huy động vốn để đầu tư mở rộng hoặc tăng trưởng. Có những trường hợp các công ty chào bán cổ phiếu hoặc trái phiếu vì vấn đề thanh khoản (tức là không đủ tiền mặt để thanh toán các hóa đơn), nhưng các nhà đầu tư nên cảnh giác với bất kỳ hình thức chào bán nào kiểu này.

Khi một công ty bắt đầu quá trình IPO, một tập hợp các sự kiện rất cụ thể sẽ xảy ra. Đầu tiên, một nhóm IPO bên ngoài được thành lập, bao gồm một người bảo lãnh phát hành, các luật sư, kế toán công được chứng nhận (CPA) và các chuyên gia của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Tiếp theo, thông tin liên quan đến công ty được tổng hợp, bao gồm hoạt động tài chính và các hoạt động dự kiến trong tương lai. Điều này trở thành một phần của bản cáo bạch của công ty, được lưu hành để xem xét.

Đôi khi các công ty sẽ phát hành cái được gọi là bản cáo bạch có giá trị sử dụng, nêu chi tiết các điều khoản của nhiều loại chứng khoán mà họ dự kiến sẽ cung cấp trong vài năm tới. Các báo cáo tài chính sau đó sẽ được đệ trình để kiểm toán chính thức và công ty nộp bản cáo bạch lên SEC và ấn định ngày chào bán.

Tại sao IPO lại rủi ro

IPO, cũng như bất kỳ loại cổ phiếu hoặc trái phiếu nào khác, có thể là một khoản đầu tư rủi ro. Đối với nhà đầu tư cá nhân, thật khó để dự đoán cổ phiếu sẽ làm gì vào ngày giao dịch đầu tiên và trong tương lai gần, thường có rất ít dữ liệu lịch sử để sử dụng để phân tích công ty. Ngoài ra, hầu hết các đợt IPO dành cho các công ty đang trải qua giai đoạn tăng trưởng nhất thời, có nghĩa là họ phải chịu thêm sự không chắc chắn về giá trị tương lai của họ.

Các nhà bảo lãnh phát hành IPO hợp tác chặt chẽ với cơ quan phát hành để đảm bảo đợt chào bán diễn ra tốt đẹp. Mục tiêu của họ là đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu quy định đều được đáp ứng và họ cũng chịu trách nhiệm liên hệ với một mạng lưới các tổ chức đầu tư rộng lớn để nghiên cứu việc chào bán và đánh giá lãi suất để định giá. Số tiền lãi nhận được giúp người bảo lãnh định giá chào bán. Người bảo lãnh phát hành cũng đảm bảo một số lượng cổ phiếu cụ thể sẽ được bán với giá ban đầu đó và sẽ mua bất kỳ khoản thặng dư nào.

Sản phẩm thứ cấp

Chào bán trên thị trường thứ cấp là một khối lượng lớn chứng khoán được chào bán ra công chúng đã được phát hành ra công chúng trước đó. Các khối đang được chào bán có thể đã được nắm giữ bởi các nhà đầu tư hoặc tổ chức lớn và số tiền thu được từ việc bán được chuyển đến những người nắm giữ đó, không phải công ty phát hành. Còn được gọi là phân phối thứ cấp, các loại dịch vụ này rất khác so với các đợt chào bán công khai ban đầu và không yêu cầu số lượng công việc nền gần như giống nhau.

Các đợt chào bán không phải lần đầu ra công chúng so với đợt chào bán lần đầu ra công chúng

Đôi khi, một công ty được thành lập sẽ chào bán cổ phiếu ra công chúng, nhưng một đợt chào bán như vậy sẽ không phải là đợt chào bán chứng khoán đầu tiên của công ty đó. Một đợt chào bán như vậy được gọi là đợt chào bán không lần đầu ra công chúng hoặc đợt chào bán cổ phần theo mùa.

Nguồn tham khảo: investmentopedia