Offering Circular là gì?

18

Thông tư chào bán là gì?

Thông tư chào bán là một loại bản cáo bạch được cung cấp cho một danh sách bảo mật mới. Nó được giao cho các cá nhân và nhà môi giới quan tâm đến khả năng mua chứng khoán mới phát hành. Nó thường được viết tắt một chút từ bản cáo bạch cuối cùng, dạng dài, nhưng vẫn được yêu cầu chứa thông tin cụ thể.

Thông tư chào bán không được nhầm lẫn với cá trích đỏ hoặc bản cáo bạch sơ bộ. Cá trích đỏ được phát hành trong quá trình IPO và nhằm tạo ra sự quan tâm đến vấn đề mới. Nó thiếu nhiều chi tiết cụ thể liên quan đến vấn đề mới. Mặt khác, thông tư chào bán là một tài liệu đầy đủ hơn và cần được xem trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về khoản đầu tư.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thông tư chào bán là một văn bản chào bán chính thức các chứng khoán mới phát hành nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư tiềm năng.
  • Đây là một bản cáo bạch ngắn gọn nhưng phải bao gồm dữ liệu chính xác liên quan đến tài chính của công ty phát hành, các yếu tố rủi ro, việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành và các thông tin thích hợp khác.
  • Thông tư chào bán, trong khi được viết tắt, không nên nhầm lẫn với tài liệu “cá trích đỏ” không chính thức hơn, được sử dụng như một thiết bị tiếp thị hơn là một tài liệu quản lý.

Tìm hiểu các thông tư cung cấp

Thông tư chào bán cho phép các nhà đầu tư tiếp cận thông tin liên quan đến một vấn đề mới. Nó cung cấp cho họ những thông tin rất quan trọng về chứng khoán như thông tin tài chính về công ty phát hành, mục tiêu của quỹ hoặc mục đích huy động vốn, và các điều khoản khác của đợt phát hành chứng khoán. Thông tư chào bán là một văn bản pháp lý và là một yêu cầu đối với nhiều vấn đề, nhưng không phải tất cả, mới.

Thông tư chào bán được yêu cầu phải chứa một số thông tin nhất định nhằm hữu ích cho nhà đầu tư tiềm năng trong việc quyết định xem khoản đầu tư có phù hợp với lợi ích của họ hay không. Thông tin này bao gồm các mục như nhà phát hành chứng khoán, mục tiêu của quỹ tương hỗ hoặc mục đích của việc phát hành cổ phiếu, các điều khoản của vấn đề và bất kỳ thông tin bổ sung nào có thể hữu ích cho người mua tiềm năng.

Cung cấp vòng so với Cá trích đỏ

Điều quan trọng là phải phân biệt nó với cá trích đỏ, hoặc bản cáo bạch sơ bộ, thiếu các chi tiết quan trọng về vấn đề mới. Cá trích đỏ là một mặt hàng khuyến mại được chuyển cho các nhà đầu tư tiềm năng ngay từ đầu trong quá trình IPO để thu hút các dấu hiệu quan tâm và không bao gồm thông tin quan trọng mà nhà đầu tư nên xem xét trước khi mua chứng khoán. Tuy nhiên, thông tin quan trọng này được đưa vào thông tư chào bán.

Thuật ngữ “cá trích đỏ” có nguồn gốc từ tuyên bố từ chối trách nhiệm in đậm màu đỏ trên trang bìa của bản cáo bạch sơ bộ. Tuyên bố từ chối trách nhiệm nói rằng một tuyên bố đăng ký liên quan đến chứng khoán được cung cấp đã được nộp cho SEC nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Có nghĩa là, thông tin trong bản cáo bạch không đầy đủ và có thể bị thay đổi. Do đó, chứng khoán có thể không được bán và đề nghị mua có thể không được chấp nhận trước khi tuyên bố đăng ký có hiệu lực. Con cá trích đỏ không nêu giá cả hoặc kích thước vấn đề.

Nguồn tham khảo: investmentopedia