NYSE Composite Index là gì?

46

Chỉ số tổng hợp NYSE là gì?

Chỉ số tổng hợp NYSE đo lường hiệu suất của tất cả các cổ phiếu phổ thông được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York, bao gồm Biên lai lưu ký của Mỹ do các công ty nước ngoài, Quỹ đầu tư bất động sản và cổ phiếu theo dõi phát hành. Trọng số của các yếu tố cấu thành chỉ số được tính toán trên cơ sở vốn hóa thị trường tự do thả nổi của chúng. Bản thân chỉ số này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận của giá và tổng lợi nhuận, bao gồm cả cổ tức.

Độ rộng của Chỉ số tổng hợp NYSE (NYA) làm cho nó trở thành một chỉ báo về hiệu suất thị trường tốt hơn nhiều so với các chỉ số hẹp có ít thành phần hơn nhiều.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chỉ số Tổng hợp NYSE là một chỉ số có thể theo dõi phản ánh hoạt động của tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York.
  • Chỉ số tổng hợp NYSE có nhận thức về chất lượng do các yêu cầu niêm yết nghiêm ngặt và tính đa dạng toàn cầu do bề rộng của lượng cổ phiếu nắm giữ.
  • NYSE liệt kê hơn 2.400 công ty, trong đó các công ty quốc tế chiếm khoảng một phần ba tổng vốn hóa thị trường.

Tìm hiểu về Chỉ số tổng hợp NYSE

Chỉ số Tổng hợp NYSE bao gồm tất cả các cổ phiếu niêm yết trên NYSE, bao gồm cả cổ phiếu nước ngoài, Biên lai lưu ký của Mỹ, ủy thác đầu tư bất động sản và cổ phiếu theo dõi. Chỉ số này không bao gồm quỹ đóng, ETF, quan hệ đối tác hạn chế và các công cụ phái sinh.

Hai lợi ích lớn nhất đối với các nhà đầu tư của Chỉ số tổng hợp NYSE là (a) chất lượng của nó, vì tất cả các thành phần phải đáp ứng các yêu cầu niêm yết nghiêm ngặt của sàn giao dịch và (b) sự đa dạng hóa toàn cầu của nó, với các công ty quốc tế chiếm khoảng một phần ba thị trường viết hoa.

Chỉ số tổng hợp NYSE được coi là chỗ đứng tốt hơn cho thị trường chứng khoán rộng lớn hơn so với nhiều chỉ số hẹp hơn của nó, do số lượng thành phần mà nó có và sự đa dạng toàn cầu của cổ phiếu nắm giữ.

Cách thức hoạt động của Chỉ số tổng hợp NYSE

Sở giao dịch chứng khoán New York đã đưa ra chỉ số tổng hợp vào năm 1966. Nó được khởi chạy lại vào năm 2003 bằng cách sử dụng một phương pháp mới phù hợp hơn với phương pháp lập chỉ số được áp dụng bởi các Chỉ số trên diện rộng phổ biến của Hoa Kỳ .

ICE Data Services là nhà tài trợ và quản trị chỉ số. Securities Industry Automation Corp đã duy trì và tính toán chỉ số này cho đến năm 2003, khi nó được khởi chạy lại với sự trợ giúp của Chỉ số Dow Jones.

Theo phương pháp luận hiện tại, chỉ số tổng hợp không còn xem xét nhiều loại bảo mật đủ điều kiện để đưa vào: quỹ đóng, ETF, cổ phiếu ưu đãi, chứng khoán phái sinh, cổ phiếu có lợi ích, đơn vị ủy thác và quan hệ đối tác hạn chế .

Giá giao dịch cuối cùng của chứng khoán bao gồm được áp dụng để tính chỉ số tổng hợp. Bảo trì bao gồm giám sát thường xuyên và các điều chỉnh được thực hiện đối với các công ty được thêm vào hoặc xóa khỏi chỉ mục. Một số hành động nhất định của các công ty, chẳng hạn như chia tách cổ phiếu và chia cổ tức bằng cổ phiếu, có thể yêu cầu các thay đổi đơn giản được thực hiện trong chỉ số tổng hợp để tính đến số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành cũng như giá cổ phiếu của các công ty được bao gồm. Điều chỉnh ước số chỉ số có thể được yêu cầu đối với các loại hoạt động khác, bao gồm cả việc phát hành cổ phiếu, dẫn đến những thay đổi trong tổng vốn hóa thị trường được điều chỉnh tự do thả nổi của chỉ số tổng hợp .

Nguồn tham khảo: investmentopedia