Nonresident Alien là gì?

81

Người nước ngoài không cư trú là gì?

Theo Sở Thuế vụ (IRS), người nước ngoài không cư trú là người không phải công dân “chưa vượt qua bài kiểm tra Thẻ xanh hoặc bài kiểm tra sự hiện diện đáng kể”. Người nước ngoài không cư trú phải trả thuế đối với thu nhập kiếm được ở Hoa Kỳ Các ví dụ điển hình về người nước ngoài không cư trú là giáo viên, những người đi khám chữa bệnh và sinh viên.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Người nước ngoài không cư trú là những người không phải công dân Hoa Kỳ vượt qua các bài kiểm tra hiện diện đáng kể hoặc được miễn Thẻ xanh.
  • Công dân nước ngoài được phân loại là người nước ngoài cư trú hoặc không cư trú vì mục đích thuế.
  • Một khi ai đó đã ở Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày và cư trú tại quốc gia này hơn 183 ngày trong khoảng thời gian ba năm, họ có thể đủ điều kiện là người nước ngoài cư trú.
  • Người nước ngoài không cư trú chỉ phải trả thuế nếu thu nhập được kết nối hiệu quả với hoạt động thương mại hoặc kinh doanh ở Hoa Kỳ

Tìm hiểu người nước ngoài không cư trú

Sau khi một người đã ở bên trong Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể, họ có thể đủ điều kiện là người nước ngoài cư trú theo bài kiểm tra hiện diện đáng kể. Công dân nước ngoài được phân loại là người nước ngoài cư trú hoặc không cư trú.

Để vượt qua bài kiểm tra sự hiện diện đáng kể, một cá nhân phải ở lại Hoa Kỳ hơn 31 ngày trong bất kỳ năm hiện tại nhất định nào. Họ cũng phải cư trú tại Hoa Kỳ hơn 183 ngày trong khoảng thời gian ba năm, bao gồm cả năm hiện tại. Những người không vượt qua bài kiểm tra hoặc không có hoặc đủ tiêu chuẩn để được cấp thẻ xanh phải nộp thuế với tư cách là người nước ngoài không cư trú.

Cân nhắc đặc biệt

Thuế cho người nước ngoài không cư trú

Giống như công dân thường trú, người nước ngoài cư trú phải trả thuế trên tất cả thu nhập kiếm được. Tuy nhiên, người nước ngoài không cư trú chỉ bị đánh thuế trong những trường hợp cụ thể. Đối với người nước ngoài không cư trú tại Hoa Kỳ, thu nhập bị đánh thuế dựa trên việc thu nhập đó có được kết nối hiệu quả với hoạt động thương mại hoặc kinh doanh ở Hoa Kỳ hay không

Thu nhập được kết nối hiệu quả bao gồm thu nhập dịch vụ cá nhân (tiền công, tiền lương, hoa hồng, v.v.), thu nhập đầu tư nhất định và thu nhập kinh doanh nhất định. Thu nhập được kết nối hiệu quả bị đánh thuế theo cùng mức áp dụng cho công dân Hoa Kỳ và cư dân Hoa Kỳ. Thu nhập không được kết nối hiệu quả với thương mại hoặc kinh doanh ở Hoa Kỳ bị đánh thuế ở mức cố định 30%. Người nước ngoài không cư trú cũng có thể được hưởng các lợi ích khác về thuế như miễn trừ theo hiệp ước quốc tế.

Các nguồn thu nhập từ người nước ngoài không cư trú có thể bị đánh thuế nếu nguồn đến từ Hoa Kỳ. Người nước ngoài không cư trú được yêu cầu nộp hồ sơ thuế liên quan đến các hoạt động tạo thu nhập tại Hoa Kỳ của họ.

Người nước ngoài không cư trú phải nộp Mẫu 1040NR hoặc Mẫu 1040NR-EZ nếu họ không có người phụ thuộc. Hạn chót để nộp Mẫu 1040NR hoặc Mẫu 1040NR-EZ là ngày 15 tháng 4 nếu bạn là nhân viên và nhận lương chịu khấu lưu thuế thu nhập Hoa Kỳ. Nếu không, ngày đến hạn là ngày 15 tháng 6.

Khởi hành người nước ngoài không cư trú

Trước khi rời Hoa Kỳ, người nước ngoài không cư trú có thể phải nộp Mẫu 1040-C. Biểu mẫu này xác nhận họ đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ thuế. Người nước ngoài không cư trú phải nộp đơn này để xin chứng nhận tuân thủ, được gọi là giấy phép đi thuyền hoặc khởi hành .

Giấy chứng nhận tuân thủ xác nhận rằng người nước ngoài không cư trú tuân thủ luật thuế hiện hành kể từ ngày họ rời đi. Tuy nhiên, Mẫu 1040-C không loại bỏ yêu cầu phải nộp Mẫu 1040NR thích hợp cho mục đích khai thuế hàng năm .

Nguồn tham khảo: investmentopedia