Negative Convexity là gì?

92

Độ lồi tiêu cực là gì?

Độ lồi tiêu cực tồn tại khi hình dạng của đường cong lợi tức của trái phiếu bị lõm xuống. Độ lồi của trái phiếu là tốc độ thay đổi thời hạn của nó và nó được đo lường như là đạo hàm thứ hai của giá trái phiếu so với lợi tức của nó. Hầu hết các trái phiếu thế chấp đều có độ lồi âm và trái phiếu có thể gọi được thường thể hiện độ lồi âm với lợi suất thấp hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Độ lồi tiêu cực tồn tại khi giá trái phiếu giảm cũng như lãi suất, dẫn đến đường cong lợi suất lõm.
  • Đánh giá độ lồi của trái phiếu là một cách tuyệt vời để đo lường và quản lý mức độ rủi ro thị trường của danh mục đầu tư.

Hiểu độ lồi tiêu cực

Thời hạn của trái phiếu đề cập đến mức độ mà giá của trái phiếu bị ảnh hưởng bởi sự tăng và giảm của lãi suất. Độ lồi thể hiện thời hạn của trái phiếu thay đổi như thế nào khi lãi suất thay đổi. Thông thường, khi lãi suất giảm, giá trái phiếu tăng lên. Tuy nhiên, đối với trái phiếu có độ lồi âm, giá sẽ giảm khi lãi suất giảm.

Ví dụ, với trái phiếu có thể gọi được, khi lãi suất giảm, động cơ khuyến khích công ty phát hành gọi trái phiếu bằng mệnh giá tăng lên; do đó, giá của nó sẽ không tăng nhanh như giá của một trái phiếu không thể gọi được. Giá của một trái phiếu có thể gọi được thực sự có thể giảm xuống khi khả năng trái phiếu đó sẽ được gọi là tăng. Đây là lý do tại sao hình dạng của đường cong giá của trái phiếu có thể gọi được đối với lợi suất là lõm hoặc lồi âm.

Ví dụ tính toán độ lồi

Vì thời lượng là một công cụ ước tính thay đổi giá không hoàn hảo, các nhà đầu tư, nhà phân tích và nhà giao dịch tính toán độ lồi của trái phiếu. Độ lồi là một công cụ quản lý rủi ro hữu ích và được sử dụng để đo lường và quản lý mức độ rủi ro thị trường của danh mục đầu tư. Điều này giúp tăng độ chính xác của các dự đoán biến động giá.

Mặc dù công thức chính xác cho độ lồi khá phức tạp, nhưng bạn có thể tìm được một phép gần đúng cho độ lồi bằng cách sử dụng công thức đơn giản sau:

Xấp xỉ độ lồi = (P (+) + P (-) – 2 x P (0)) / (2 x P (0) x dy ^ 2)

Ở đâu:

P (+) = giá trái phiếu khi lãi suất giảm

P (-) = giá trái phiếu khi lãi suất tăng

P (0) = giá trái phiếu

dy = thay đổi lãi suất ở dạng thập phân

Ví dụ: giả sử một trái phiếu hiện có giá 1.000 đô la. Nếu lãi suất giảm 1%, giá mới của trái phiếu là $ 1,035. Nếu lãi suất tăng thêm 1%, giá mới của trái phiếu là $ 970. Độ lồi gần đúng sẽ là:

Xấp xỉ độ lồi = ($ 1,035 + $ 970 – 2 x $ 1,000) / (2 x $ 1,000 x 0,01 ^ 2) = $ 5 / $ 0,2 = 25

Khi áp dụng điều này để ước tính giá trái phiếu trong thời gian sử dụng, phải sử dụng điều chỉnh độ lồi. Công thức điều chỉnh độ lồi là:

Điều chỉnh độ lồi = độ lồi x 100 x (dy) ^ 2

Trong ví dụ này, điều chỉnh độ lồi sẽ là:

Điều chỉnh độ lồi = 25 x 100 x (0,01) ^ 2 = 0,25

Cuối cùng, sử dụng thời hạn và độ lồi để ước tính giá trái phiếu cho một sự thay đổi lãi suất nhất định, nhà đầu tư có thể sử dụng công thức sau:

Thay đổi giá trái phiếu = thời hạn x thay đổi lợi tức + điều chỉnh độ lồi

Nguồn tham khảo: investmentopedia