Negative Assurance là gì?

35

Đảm bảo tiêu cực là gì?

Đảm bảo phủ định là việc kiểm toán viên xác định rằng một tập hợp các sự kiện cụ thể được cho là chính xác vì không có bằng chứng trái ngược nào được tìm thấy để tranh chấp chúng. Đảm bảo phủ định thường được kiểm toán viên sử dụng trong các tình huống không thể xác nhận một cách tích cực tính chính xác của báo cáo tài chính. Mục tiêu của đảm bảo phủ định là xác nhận rằng không tìm thấy bằng chứng gian lận hoặc bất kỳ thông lệ kế toán hợp pháp nào bị phát hiện là vi phạm.

Tóm tắt ý chính

  • Đảm bảo phủ định là sự xác nhận của kiểm toán viên rằng một số sự kiện nhất định là chính xác vì không có bằng chứng ngược lại.
  • Khi không thể áp dụng đảm bảo khẳng định (bằng chứng xác thực), thì đảm bảo phủ định sẽ được sử dụng.
  • Mục đích của đảm bảo phủ định là để xác nhận rằng không có gian lận hoặc vi phạm nào được phát hiện.
  • Đảm bảo phủ định không nêu rõ rằng bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào đã không xảy ra, mà chỉ nói rằng kiểm toán viên không thể tìm thấy bất kỳ trường hợp nào của hoạt động bất hợp pháp.

Hiểu đảm bảo tiêu cực

Đảm bảo tiêu cực thường phát sinh trong trường hợp không có đảm bảo tích cực. Sự đảm bảo tích cực về tính chính xác được coi là mạnh mẽ hơn và có nghĩa là kiểm toán viên đã làm đủ công việc để tuyên bố rằng báo cáo tài chính của công ty cung cấp bức tranh chính xác về tình trạng tài chính thực của công ty dựa trên các bằng chứng.

Cần có sự đảm bảo tích cực đối với một số báo cáo tài chính đã được kiểm toán do các công ty đại chúng phát hành. Vì kiểm toán đầy đủ một công ty đại chúng theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) là một công việc lớn, nên một đảm bảo tích cực thường chỉ được ban hành khi có yêu cầu về mặt pháp lý.

Đảm bảo phủ định thường được đưa ra khi một kế toán viên được yêu cầu soát xét các báo cáo tài chính đã được xác nhận do một kế toán khác lập. Trong trường hợp này, vì một kế toán viên khác đã chứng nhận tính chính xác của các báo cáo, nên một đảm bảo phủ định thường được coi là đủ để xác nhận rằng các báo cáo không có sai sót trọng yếu. Ý kiến đảm bảo tiêu cực cũng được đưa ra khi kế toán viên được yêu cầu xem xét các báo cáo liên quan đến việc phát hành chứng khoán.

Để đưa ra ý kiến đảm bảo phủ định, kế toán phải thu thập bằng chứng kiểm toán trực tiếp và không được dựa vào bằng chứng gián tiếp, tức là bằng chứng do bên thứ ba cung cấp. Các thủ tục được sử dụng để chuẩn bị một ý kiến đảm bảo phủ định không nghiêm ngặt như các thủ tục cần thiết cho một ý kiến đảm bảo tích cực.

Điều quan trọng cần lưu ý là đảm bảo phủ định không nêu rõ rằng bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào đã không xảy ra, mà chỉ nói rằng kiểm toán viên không thể tìm thấy bất kỳ trường hợp nào của hoạt động bất hợp pháp.

Ví dụ về đảm bảo tiêu cực

Công ty ABC thuê một công ty kiểm toán để kiểm tra tài chính của mình từ năm tài chính 2019. Kiểm toán viên được giao nhiệm vụ xem xét tất cả các tài liệu kế toán, bao gồm sổ cái, sổ nhật ký và các tài liệu tài chính khác nhau. Kiểm toán viên không kiểm tra từng mục nhập cụ thể mà kiểm tra tất cả các thông tin có liên quan. Sau đó, đánh giá viên sẽ phỏng vấn nhân viên và ban quản lý về các chủ đề cụ thể. Sau khi xem xét, kiểm toán viên không tìm thấy bất kỳ trường hợp gian lận hoặc vi phạm kế toán nào. Sau đó, kiểm toán viên đưa ra một đảm bảo phủ định xác nhận rằng không có vấn đề, sai sót hoặc sai sót nào được tìm thấy.

Nguồn tham khảo: investmentopedia