Tuesday, May 24, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Loan Grading là gì?

Phân loại khoản vay là gì?

Phân loại khoản vay là một hệ thống phân loại bao gồm việc ấn định điểm chất lượng cho khoản vay dựa trên lịch sử tín dụng của người đi vay, chất lượng của tài sản thế chấp và khả năng trả nợ gốc và lãi. Điểm cũng có thể được áp dụng cho một danh mục các khoản vay. Phân loại khoản vay là một phần của hệ thống đánh giá khoản vay hoặc rủi ro tín dụng của tổ chức cho vay và thường là một khía cạnh của quy trình phê duyệt và bảo lãnh phát hành tín dụng.

Hệ thống xem xét khoản vay có nhiều mục đích, chẳng hạn như xác định các khoản cho vay có điểm yếu về tín dụng để ngân hàng có thể thực hiện các bước nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, xác định các xu hướng ảnh hưởng đến khả năng thu thập của danh mục cho vay và cho các mục đích báo cáo tài chính và quy định.

Tóm tắt ý chính

  • Phân loại khoản vay là một hệ thống phân loại bao gồm việc ấn định điểm chất lượng cho khoản vay dựa trên lịch sử tín dụng của người đi vay, chất lượng của tài sản thế chấp và khả năng trả nợ gốc và lãi.
  • Phân loại khoản vay là một phần của hệ thống đánh giá khoản vay hoặc rủi ro tín dụng của tổ chức cho vay và thường là một khía cạnh của quy trình phê duyệt và bảo lãnh phát hành tín dụng.
  • Điểm số không chỉ tính đến điểm tín dụng của người đi vay mà còn bao gồm sự kết hợp của một số chỉ số về rủi ro tín dụng từ báo cáo tín dụng và đơn xin vay, chẳng hạn như mức độ hỗ trợ của người bảo lãnh, lịch sử trả nợ, dòng tiền, chi phí dự kiến hàng năm, v.v.

Cách thức hoạt động của việc phân loại khoản vay

Có thể quản lý khả năng cho vay của mình một cách hiệu quả là yếu tố trung tâm cho sự thành công của một ngân hàng. Vì vậy, các ngân hàng phải đưa ra một hệ thống phân loại khoản vay để đánh giá chính xác rủi ro tín dụng, hoặc xác suất tổn thất do người đi vay không thanh toán. Các quy trình mà ngân hàng sử dụng để phân loại các khoản vay giúp người kiểm tra và quản lý đưa ra quyết định cho vay tốt. Không có một hệ thống chính xác để phân loại các khoản vay, mặc dù Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) yêu cầu tất cả các tổ chức cho vay phải có một hệ thống xem xét khoản vay. Các tổ chức lớn hơn có thể duy trì các bộ phận riêng biệt để xem xét khoản vay.

Tùy theo quy mô và mức độ phức tạp mà các ngân hàng phát triển các cách tiếp cận khác nhau. Các ngân hàng cộng đồng thường sử dụng các yếu tố rộng hơn để đánh giá rủi ro của khoản vay, trong khi các tổ chức lớn hơn, phức tạp hơn có thể dựa vào các phương pháp tiếp cận định lượng hơn để đo lường và giám sát rủi ro tín dụng. Khi ấn định điểm cho một khoản vay, giám định viên sẽ xem xét hồ sơ khoản vay, tài sản thế chấp và báo cáo tài chính của người đi vay. Điểm số không chỉ tính đến điểm tín dụng của người đi vay mà còn tính đến sự kết hợp của một số chỉ số về rủi ro tín dụng từ báo cáo tín dụng và đơn xin vay. Các yếu tố này có thể bao gồm mức hỗ trợ của người bảo lãnh, lịch sử trả nợ, dòng tiền, chi phí dự kiến hàng năm, v.v.

Các tổ chức nhỏ hơn thường sử dụng hệ thống đánh giá chuyên gia. Trong hệ thống này, một nhân viên cho vay được ủy thác chỉ định điểm dựa trên đánh giá và kiến thức của họ. Các ngân hàng khác có thể sử dụng thẻ điểm định lượng hoặc các phương pháp tiếp cận được mô hình hóa khác, cho phép điều chỉnh dựa trên các đánh giá định tính. Vì không có yêu cầu quy định nào bắt buộc cấu trúc hệ thống phân loại khoản vay như thế nào, nên các ngân hàng phải phát triển một hệ thống phù hợp với quy mô và mức độ phức tạp của họ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.