Lisbon Treaty là gì?

17

Hiệp ước Lisbon là gì?

Hiệp ước Lisbon, còn được gọi là Hiệp ước Lisbon, cập nhật các quy định cho Liên minh Châu Âu, thiết lập một cơ quan lãnh đạo và chính sách đối ngoại tập trung hơn, một quy trình thích hợp cho các quốc gia muốn rời khỏi Liên minh và một quy trình hợp lý để ban hành các chính sách mới.

Hiệp ước được ký vào ngày 13 tháng 12 năm 2007, tại Lisbon, Bồ Đào Nha, và sửa đổi hai hiệp ước trước đó đã thiết lập nền tảng cho Liên minh Châu Âu.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hiệp ước Lisbon đã cập nhật các quy định của Liên minh châu Âu (EU), thiết lập sự lãnh đạo tập trung hơn và chính sách đối ngoại, quy trình cho các quốc gia muốn rời EU và quy trình hợp lý hóa để ban hành các chính sách mới.
  • Hiệp ước được xây dựng dựa trên các hiệp ước hiện có nhưng thông qua các quy tắc mới để tăng cường sự gắn kết và hợp lý hóa hành động trong EU.
  • Hiệp ước Lisbon cũng thay thế Hiệp ước lập hiến bị bác bỏ trước đó, vốn đã cố gắng thiết lập hiến pháp Liên minh.

Tìm hiểu Hiệp ước Lisbon

Trước Hiệp ước Lisbon

Hiệp ước Lisbon đã được ký kết bởi 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và chính thức có hiệu lực vào tháng 12 năm 2009, hai năm sau khi được ký kết. Nó đã sửa đổi hai hiệp ước hiện có, Hiệp ước Rome và Hiệp ước Maastricht.

  • Hiệp ước Rome: Được ký kết vào năm 1957, hiệp ước này đã giới thiệu Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC), giảm bớt các quy định về hải quan giữa các nước thành viên và tạo điều kiện thuận lợi cho một thị trường duy nhất cho hàng hóa và thiết lập các chính sách vận chuyển chúng. Còn được gọi là Hiệp ước về Hoạt động của Liên minh Châu Âu (TFEU).
  • Hiệp ước Maastricht: Được ký kết vào năm 1992, hiệp ước này đã thiết lập ba trụ cột của Liên minh châu Âu và mở đường cho đồng euro, đồng tiền chung. Còn được gọi là Hiệp ước về Liên minh Châu Âu (TEU).

Trong khi các hiệp ước trước đây đặt ra các quy tắc và nguyên tắc cơ bản của Liên minh Châu Âu, thì Hiệp ước Lisbon đã đi xa hơn để thiết lập các vai trò mới trên toàn Liên minh và các thủ tục pháp lý chính thức.

Điều gì Hiệp ước Lisbon đã thay đổi

Hiệp ước Lisbon được xây dựng dựa trên các hiệp ước hiện có nhưng thông qua các quy tắc mới để tăng cường sự gắn kết và hợp lý hóa hành động trong Liên minh Châu Âu. Các điều khoản quan trọng của Hiệp ước Lisbon bao gồm:

  • Điều 18: Nghị định thư được thiết lập để bầu Đại diện Cấp cao của Liên minh Chính sách An ninh và Đối ngoại. Được bầu vào hoặc miễn nhiệm chức vụ theo đa số phiếu, Đại diện này giám sát các vấn đề đối ngoại và an ninh của Liên minh.
  • Điều 21: Chính sách ngoại giao toàn cầu chi tiết cho Liên minh Châu Âu, dựa trên các nguyên tắc phổ quát về nhân quyền, dân chủ và phát triển. Liên minh cam kết xây dựng liên minh với những quốc gia ủng hộ những niềm tin này và tiếp cận với các quốc gia thuộc thế giới thứ ba để giúp họ phát triển.
  • Điều 50: Các thủ tục được thiết lập để một nước thành viên rời Liên minh Châu Âu.

Hiệp ước Lisbon cũng thay thế Hiệp ước lập hiến bị bác bỏ trước đó, vốn đã cố gắng thiết lập hiến pháp Liên minh. Các nước thành viên không thể đồng ý về các thủ tục bỏ phiếu được thiết lập trong hiến pháp, vì một số nước, chẳng hạn như Tây Ban Nha và Ba Lan, sẽ mất quyền biểu quyết.

Hiệp ước Lisbon đã giải quyết vấn đề này bằng cách đề xuất số phiếu có trọng số và mở rộng phạm vi biểu quyết đa số đủ điều kiện.

Ý kiến về Hiệp ước Lisbon

Những người ủng hộ Hiệp ước Lisbon lập luận rằng nó nâng cao trách nhiệm giải trình bằng cách cung cấp một hệ thống kiểm tra và cân đối tốt hơn, đồng thời trao nhiều quyền hơn cho Nghị viện châu Âu, vốn có ảnh hưởng lớn trong nhánh lập pháp của Liên minh.

Nhiều người chỉ trích Hiệp ước Lisbon cho rằng nó kéo ảnh hưởng về phía trung tâm, hình thành sự phân bổ quyền lực bất bình đẳng mà bỏ qua nhu cầu của các nước nhỏ hơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia