Irrevocable Letter of Credit (ILOC) là gì?

23

Thư tín dụng không hủy ngang (ILOC) là gì?

Thư tín dụng không hủy ngang (ILOC) là thư tín dụng chính thức từ một ngân hàng đảm bảo thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ được mua bởi cá nhân hoặc tổ chức, được gọi là người nộp đơn, yêu cầu thư tín dụng từ một ngân hàng phát hành.

Một thư tín dụng không thể hủy ngang không thể bị hủy bỏ cũng như không được sửa đổi theo bất kỳ cách nào, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng của tất cả các bên liên quan: người mua, người bán và ngân hàng phát hành. Ví dụ, ngân hàng phát hành không có quyền tự mình thay đổi bất kỳ điều khoản nào của ILOC sau khi nó được ban hành.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thư tín dụng không hủy ngang (ILOC) là một bảo đảm thanh toán do ngân hàng phát hành cho hàng hóa và dịch vụ đã mua, không thể hủy bỏ trong một số khoảng thời gian nhất định.
  • ILOC được sử dụng phổ biến nhất để tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế.
  • ILOC đã được xác nhận cung cấp biện pháp bảo vệ rủi ro bổ sung cho người bán bằng cách cung cấp bảo đảm thanh toán từ cả ngân hàng của người mua và ngân hàng của người bán.
1:16

Thư tín dụng không hủy ngang

Hiểu Thư tín dụng Không thể hủy ngang

Thư tín dụng được phát hành bởi một ngân hàng thương mại đảm bảo rằng khoản thanh toán của người mua cho người bán sẽ được nhận đúng hạn và đúng số tiền. Trong trường hợp người mua không thể thanh toán cho giao dịch mua, ngân hàng sẽ được yêu cầu thanh toán toàn bộ hoặc số tiền còn lại của giao dịch mua.

Do bản chất của giao dịch quốc tế, bao gồm các yếu tố như khoảng cách, luật pháp khác nhau ở mỗi quốc gia và khó hiểu biết cá nhân của mỗi bên, việc sử dụng thư tín dụng đã trở thành một khía cạnh rất quan trọng của thương mại quốc tế.

Mặc dù ILOC không thể hủy ngang khi còn hiệu lực, nhưng nói chung là khoảng thời gian mà một giao dịch được đề xuất dự kiến sẽ được hoàn thành, ILOC sẽ hết hạn vào một thời điểm cụ thể, được ghi chú trong thư tín dụng.

Thông số kỹ thuật ILOC

Thư tín dụng không hủy ngang là thư từ chính thức của ngân hàng được chuyển giao và xác thực thông qua hệ thống ngân hàng của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT). Đây là một thiết lập toàn cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính giữa các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác và ILOC được truyền đi dưới dạng MT700 – loại thông báo 700.

ILOC cung cấp bảo mật thanh toán cao hơn cho người thụ hưởng thư, người thường là người bán trong một giao dịch. ILOC thường được tìm kiếm cho các dự án xây dựng lớn vì chúng không phải là đối tượng yêu cầu ưu tiên trong trường hợp phá sản.

ILOC được sử dụng phổ biến nhất để tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế vì rủi ro tín dụng bổ sung khi hai bên không quen biết với nhau đang giao dịch kinh doanh xuyên biên giới quốc gia. ILOC đảm bảo với người bán về việc nhận thanh toán vì đó là sự đảm bảo của ngân hàng phát hành, ngân hàng của người mua, rằng họ sẽ thực hiện thanh toán trong trường hợp người mua không thực hiện. Bằng cách cung cấp cho người bán sự đảm bảo thanh toán, ILOC cũng hỗ trợ người mua sắp xếp một giao dịch mà người bán có thể miễn cưỡng thực hiện.

Cách thức hoạt động của ILOC

ILOC là một phương tiện tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch giữa người mua và người bán với sự hỗ trợ của các ngân hàng tương ứng của họ. Người mua yêu cầu ILOC từ ngân hàng của mình, ILOC sau đó sẽ được gửi đến ngân hàng của người bán. Ngoài việc cung cấp biện pháp bảo vệ rủi ro tín dụng, ILOC thường cũng quy định các chi tiết quan trọng của giao dịch, chẳng hạn như giá cả, điều khoản thanh toán cũng như thời gian và địa điểm giao hàng. Trong trường hợp người mua không thanh toán theo thỏa thuận, ngân hàng của người mua sẽ thanh toán cho ngân hàng của người bán, ngân hàng này sẽ thanh toán cho người bán, người thụ hưởng ILOC.

ILOC cũng có thể được xác nhận hoặc chưa được xác nhận. ILOC đã được xác nhận cung cấp biện pháp bảo vệ rủi ro bổ sung cho người bán bằng cách cung cấp bảo đảm thanh toán từ cả ngân hàng của người mua và ngân hàng của người bán. Với ILOC chưa được xác nhận, ngân hàng của người bán không có trách nhiệm thanh toán và về cơ bản chỉ đóng vai trò trung gian để chuyển khoản thanh toán cho người bán từ ngân hàng của người mua.

Nguồn tham khảo: investmentopedia