Interpolated Yield Curve (I Curve) là gì?

32

Đường cong lợi suất nội suy (I Curve) là gì?

Một đường cong lợi suất nội suy (đường cong I) là một đường cong lợi tức thu được bằng cách sử dụng Kho bạc đang hoạt động. Bởi vì Kho bạc đang hoạt động được giới hạn ở các kỳ hạn cụ thể, lợi tức của các kỳ hạn nằm giữa các Kho bạc đang hoạt động phải được nội suy. Nội suy là một cách để xác định giá trị của một thực thể chưa biết, thường bằng cách sử dụng phân tích số để ước tính giá trị của thực thể đó.

Các nhà phân tích tài chính và nhà đầu tư nội suy các đường cong lợi suất để giúp dự đoán hoạt động kinh tế trong tương lai và mức giá thị trường trái phiếu. Họ có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số phương pháp, bao gồm phân tích khởi động và hồi quy.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đường cong lợi tức nội suy hoặc “đường cong I” đề cập đến một đường cong lợi tức được vẽ bằng cách sử dụng dữ liệu về lợi tức và kỳ hạn của các Kho bạc đang hoạt động.
  • Kho bạc đang hoạt động là trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ được phát hành gần đây nhất hoặc trái phiếu có kỳ hạn cụ thể.
  • Nội suy đề cập đến các phương pháp được sử dụng để tạo các điểm dữ liệu ước tính mới giữa các điểm dữ liệu đã biết trên biểu đồ.
  • Hai trong số các phương pháp phổ biến nhất để nội suy đường cong lợi nhuận là phân tích khởi động và phân tích hồi quy.
  • Các nhà đầu tư và nhà phân tích tài chính thường nội suy các đường cong lợi suất để hiểu rõ hơn về vị trí của thị trường trái phiếu và nền kinh tế trong tương lai.

Hiểu đường cong lợi suất nội suy (Đường cong I)

Đường cong lợi suất là đường cong được hình thành trên đồ thị khi lợi suất và các kỳ hạn khác nhau của chứng khoán Kho bạc được vẽ. Biểu đồ được vẽ với trục y mô tả lãi suất và trục x hiển thị khoảng thời gian tăng dần. Vì trái phiếu ngắn hạn thường có lợi suất thấp hơn trái phiếu dài hạn, nên đường cong dốc lên từ dưới cùng bên trái sang bên phải.

Khi đường cong lợi tức được vẽ bằng cách sử dụng dữ liệu về lợi tức và kỳ hạn của các Kho bạc đang hoạt động, nó được gọi là đường cong lợi tức nội suy hoặc đường cong I. Kho bạc đang hoạt động là những tín phiếu, giấy bạc hoặc trái phiếu của Kho bạc Hoa Kỳ được phát hành gần đây nhất với một kỳ hạn cụ thể.

Ngược lại, Kho bạc kỳ hạn là khoản nợ Kho bạc có thể bán được trên thị trường bao gồm các vấn đề dày dặn hơn. Kho bạc đang phát hành sẽ có lợi tức thấp hơn và giá cao hơn so với một đợt phát hành tương tự, và chúng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số chứng khoán Kho bạc đã phát hành.

Phép nội suy

Nội suy chỉ đơn giản là một phương pháp được sử dụng để xác định giá trị của một thực thể chưa biết. Chứng khoán kho bạc do chính phủ Hoa Kỳ phát hành không có sẵn trong mọi thời gian. Ví dụ: bạn sẽ có thể tìm thấy lợi suất cho trái phiếu 1 năm, nhưng không phải trái phiếu 1,5 năm.

Để xác định giá trị của lợi suất bị thiếu hoặc lãi suất để tính đường cong lợi nhuận, thông tin bị thiếu có thể được nội suy bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau bao gồm phân tích khởi động hoặc hồi quy. Khi đường cong lợi suất nội suy đã được hình thành, có thể tính toán chênh lệch lợi tức từ nó vì rất ít trái phiếu có kỳ hạn tương đương với kỳ hạn của Trái phiếu đang hoạt động.

Vì đường cong lợi suất phản ánh quan điểm của thị trường trái phiếu về mức độ lạm phát, lãi suất và tăng trưởng kinh tế tổng thể trong tương lai, nên các nhà đầu tư có thể sử dụng đường cong lợi suất để giúp họ đưa ra quyết định đầu tư.

Bootstrapping

Phương pháp bootstrapping sử dụng nội suy để xác định lợi tức cho các chứng khoán không phiếu giảm giá của Kho bạc với các kỳ hạn khác nhau. Sử dụng phương pháp này, trái phiếu có phiếu giảm giá sẽ bị tước bỏ các dòng tiền trong tương lai của nó — nghĩa là, các khoản thanh toán bằng phiếu giảm giá — và được chuyển đổi thành nhiều trái phiếu không phiếu giảm giá. Thông thường, một số tỷ giá ở cuối ngắn của đường cong sẽ được biết. Đối với các tỷ giá không xác định do không đủ thanh khoản trong thời gian ngắn, bạn có thể sử dụng tỷ giá thị trường tiền tệ liên ngân hàng.

Để tóm tắt lại, trước tiên hãy nội suy tỷ giá cho mỗi kỳ hạn thanh toán bị thiếu. Bạn có thể làm điều này bằng phương pháp nội suy tuyến tính. Khi bạn đã xác định được tất cả các tỷ lệ cấu trúc kỳ hạn, hãy sử dụng phương pháp khởi động để lấy đường cong số 0 từ cấu trúc mệnh giá. Đây là một quá trình lặp đi lặp lại để có thể suy ra đường cong lợi suất không có phiếu giảm giá từ lãi suất và giá của trái phiếu có phiếu giảm giá.

Cân nhắc đặc biệt

Một số loại chứng khoán có thu nhập cố định khác nhau giao dịch theo lợi suất chênh lệch với đường cong lợi suất nội suy, làm cho nó trở thành một chuẩn mực quan trọng. Ví dụ: một số cơ quan nhất định nghĩa vụ thế chấp có thế chấp (CMO) giao dịch ở mức chênh lệch với đường cong I tại một điểm trên đường cong bằng tuổi thọ trung bình có trọng số của họ. Tuổi thọ bình quân gia quyền của CMO rất có thể sẽ nằm ở đâu đó trong kho bạc đang hoạt động, điều này làm cho việc suy ra đường cong lợi suất nội suy là cần thiết.

Nguồn tham khảo: investmentopedia